Next Section

Previous Section

 
 BESINNER............4
Men när iag mig rätt besinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja, om Jag mig rätt besinner, XXVIII Vppå ett Conterfait
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BESITTIA............1
af dhe hemman wij besittia B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 BESKIED.............1
Men aldra hälst giör du beskied E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 BESKIER.............1
Hwad mig lyckans gunst beskier, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 BESKIÄNCKT..........1
och så rundelig beskiänckt, S.II Kårf-giästbod
 
 BESKIÄRA............1
Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 BESKRIFWA...........3
Kunne Wij dem eij beskrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den iag erkienna kan, doch eij beskrifwa wet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
at iag intet kan beskrifwa, S.II Kårf-giästbod
 
 BESKRIJFWA..........1
Jngen må min dödh beskrijfwa, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 BESKÄR..............1
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 BESKÄRD.............1
hwar demant Er blef beskärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 BESKÅDA.............2
ingen stierna törs beskåda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BESKÅDAT............2
har beskådat här på iohlen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har beskådat här på Johlen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BESKÅDE.............1
aldrig nånsin än beskåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BESLUTE.............1
Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BESLUTIT............1
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 BESNÄRDE............1
Besnärde den som kan med Skiähl högfärdig wara, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 BESPEIJA............1
På det ingen må bespeija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BESTICKA............1
Jngen låter sig besticka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BESTÄNDIG...........1
Fördenskull bör man och beständig altijd wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BESTÄNDIGT..........1
Att ingen ting beständigt är E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 BESTÅR..............2
består utj et kåhlswart hår, S.I En sulten swarter mager kar
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 BESTÖRTA............1
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 BESWARAS............1
Min bön beswaras med ett wredsamt neij. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 BESWÄR..............15
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ända mig och mitt beswär, XIX Ödemark i willa Skougar
hållen intet för beswär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som mitt hierta giör beswär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Han swigtar eij för nåt beswär, XXVI A L’aimable Bergere
Min sömbn är ängzligheet mit wakande beswär, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
lefwa så är stoort beswär. F.I Contre La Fortune
dagen ändas medh beswär F.I Contre La Fortune
doch tror iag wist at dit beswär S.I En sulten swarter mager kar
och din maga giör beswär, S.II Kårf-giästbod
hwars största beswär är at sittia stilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Det är för stort beswär B.XIII Sidst om en mårgon goo
Om du will frias från beswär, E.XV Om du will frias från beswär
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
 
 BESWÄRA.............2
Som tynga och beswära, II Herdinna säij
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 BESÄTTA.............1
hufwudwachten här besätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BESÖÖK..............1
Flyg bort besöök min wackra wän, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 BET.................1
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 BETAGEN.............1
Lär alla det af mig, min frögd är migh betagen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BETAHLA.............2
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Till att wähl betahla deij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BETAHLAR............1
för dyrt betahlar han, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 BETALA..............1
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BETALNING...........1
Betalning ha’, för det att han, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 BETALTER............1
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 BETAR...............1
Och intet betar hundra mijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 BETE................1
Som är mitt föllie när min Jord i bete går, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BETEE...............2
som så fagert sig betee, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 BETEER..............2
när man ödmiuk sig beteer F.I Contre La Fortune
Fast han sig glad beteer. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BETENCK.............1
men betenck min skiöna Lijsa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 BETRACHTA...........2
måst’ man henne eij betrachta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BETRACHTADT.........1
betrachtadt noga först, så lärer du få sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BETRAKTA............2
som iag har betrakta wähl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måst man henne eij betrakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BETTE...............1
doch bette iag en stund B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BETZEL..............1
At ingen den med betzel styr: G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 BETZLADER...........1
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
 
 BETZLE..............1
Fast betzle på hästen, X Farwähl med din plåga
 
 BETÄNCK.............1
men betänck hon feck ett Hierta XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 BETÄNCKER...........1
När iag betäncker mig så må mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BETÄNCKIA...........1
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 BETÄNCKT............1
han i morgons blef betänckt, S.II Kårf-giästbod
 
 BETÄNK..............1
Men betänk min stackars dränger, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
 
 BETÄNKIA............1
Då måst den wijser är det wettigt då betänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BETÄNKLIGT..........1
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 BEWARA..............1
som will alle’n bewara B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BEWECKT.............1
haar mig beweckt att hööra på III. O Nechtergaal
 
 BEWEKAS.............1
tänck ett leijon kan bewekas F.I Contre La Fortune
 
 BEWIJSA.............2
Jngen will mera mig nåde bewijsa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
dem som tappert sig bewijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BEWISA..............1
Det lär min wijsa wän, din wijsheet digh bewisa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BEWISES.............1
Så hoppas hörsamst Jag, den gunsten mig bewises XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BEWÄNT..............1
All deras Taal är lapperij bewänt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 BEWÄXTA.............1
Lät din’ wäl bewäxta leeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BIJ.................1
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka

Next Section

Top of Section