Next Section

Previous Section

 
 MEDAILLE............1
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MEDAN...............4
Medan hans skåt mit hierta så kråßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Medan som gott öhl, och wijn kan wancka, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Medan ingen anstäns är, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Medan Adam ogifft war E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 MEDELS..............1
Medels swarta ögnbryn jämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MEDFÖRA.............1
dock medföra lijten fromma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MEDH................14
Medh thoner uthan tahl III. O Nechtergaal
Medh mycken stor Smärta, X Farwähl med din plåga
det sin last medh ängzlan bär F.I Contre La Fortune
medh ditt blix och dunder kruut F.I Contre La Fortune
Natten min medh ångst begynnes F.I Contre La Fortune
dagen ändas medh beswär F.I Contre La Fortune
Månan medh sin glitter skara F.I Contre La Fortune
Medh Jngen tingh, F.V Lustig frisk opp
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
och lefwa medh lijtet småfiollug förnögd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 MEDHYNCKAN..........1
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MEDLER..............1
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MEDYMKAN............2
Så lät medymkan lääka migh, XXVI A L’aimable Bergere
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MED’................1
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 MED’N...............1
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 MEEN................2
boo där fritt föruthan meen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
trås at hon oß giör nåt meen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MEENA...............1
meena han är Eder altijdt trogen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 MEER................9
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och dhen som redan war bedröfwat, meer bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag får aldrig glädias meer, F.I Contre La Fortune
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Nekar du eij meer där till, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jngen meer jag emot bryter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
aldrig går jag meer med staaf. SP.X SpåGubbens grafweskrifft
gammal årkar du eij meer. E.III Liuset täres men det brinner
 
 MEERA...............1
Jngen hund mig meera bijter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 MEHNING.............1
det J haa hafft mehningXXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MEHR................43
mehr än nånsin någon ann. VI Jag weet En liten Pijga
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ach iag kan intet mehr. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
sade koxa eij mehr dijt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
genom mutor, annat mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in till hiertat mehr och mehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in till hiertat mehr och mehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mehr än det iag kan förtällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om iag mehr skall tiena dig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
reparering kåstar mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och det får aldrig flyga mehr, XXVI A L’aimable Bergere
Mig må eij nån mehr wisput kalla, XXVI A L’aimable Bergere
Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Berätta du min mehr än Skiöna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall hon aldrig mehr få giöra mig förnögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
skelm som geer mehr än han har, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwad will iag då mehr begära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at dhe skada mehr än hielpa, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet läsa mehr, F.III En Krigsmans wijsa
han hinner intet mehr än bara see och höra. S.I En sulten swarter mager kar
mehr än någon kårf på tårge, S.II Kårf-giästbod
får tu ingen toback mehr. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
ingen skräddare mehr stiähl, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen kärng mehr sqwaller föör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen mångelska mehr swär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen fattig tigger mehr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jnga kattor taa mehr möß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Giordt blir aldrig ogiordt mehr, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
så will hon ännu mehr B.XIII Sidst om en mårgon goo
Willia mehr än andra weta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MEHRA...............16
Dett tåhl iag eij mehra, X Farwähl med din plåga
Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
hakan runder mehra anna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mehra nånsin uppå mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
effter wij eij orka mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förr will iag eij mehra fallska, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den som af oß nånsin mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ett kullstött lyckans hiuul som eij går mehra kring XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag förmår eij mehra lijda F.I Contre La Fortune
Hiertat kan eij mehra qwijda F.I Contre La Fortune
deß mehra bör du skynda deij S.I En sulten swarter mager kar
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
får han mehra må han giöra S.V En Suputhz förswar
Mabelle min Liebste, mitt . och sådant alt mehra D.III Ängelska Schique
och kan skee ännu mehra, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Sexton åhr och aldrig mehra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas

Next Section

Top of Section