Next Section

Previous Section

 
 MANAR...............1
Sij då hwem du manar uth, F.I Contre La Fortune
 
 MANEER..............2
det är nu maneer wid hof. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
giör sig galen med maneer, S.V En Suputhz förswar
 
 MANER...............2
Jagh ditt maner wähl kienner, X Farwähl med din plåga
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 MANN................1
Som en gång din mann skall blifwa? SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 MANNA...............2
En Manna, X Farwähl med din plåga
Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MANNFOLCKEN.........1
Hwad som nu Mannfolcken giöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 MANS................1
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
 
 MARAR...............1
fast dhe reedo lijk som marar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 MARCKEN.............1
När himlens steela dropp som sölf på Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MARIAGE.............1
Contre le Mariage F.VI Contre le Mariage
 
 MARKEN..............3
och sin mat i Marken leta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
Willa marken nödsamt röija, E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 MARKNANSGÅFWOR......1
Solfiär, Muff och Marknansgåfwor E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 MARMOR..............2
Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
en marmor hwijter hals, et alabaster bröst S.I En sulten swarter mager kar
 
 MARMORSTEEN.........1
hwijter som en Marmorsteen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MARS................2
så tog Mars mig sielfwer ahn. F.III En Krigsmans wijsa
Mars han är min största Rector, F.III En Krigsmans wijsa
 
 MASK................1
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 MASKAR..............1
Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 MASKER..............1
Had iag arma stackars Masker, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 MASQUERAD...........1
Om iag mins rätt så tyks mig masquerad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 MASQUERADE..........1
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 MASQUERAD’..........1
Uppå denna Masquerad’; E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 MASSE...............1
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
 
 MASTER..............1
master med sig, ochså laga S.III Madammoiselle
 
 MAT.................3
och sin mat i Marken leta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Egen mat med skiedar mäta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som miste både leek och mat. FA.I Det war en gång en unger katt
 
 MATA................1
Mata man med det som styrcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MATEN...............2
uppå maten steckt och sudin S.III Madammoiselle
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
 
 MATER...............1
at äta sådan mater B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MATGRANN............1
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 MATH................2
Förachta eij wår math, men smaka deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
der gammal math uhr luchtar, B.IX Klagedicht
 
 MATHIS..............1
då hoos Mathis då hoos Måns, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 MATK................1
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 MATKAR..............1
Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 MATLÖSA.............1
Jfrån then matlösa Staden, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 MATMOHRS............1
Och sin Matmohrs later rata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MATRICLEN...........1
iag är uhr Matriclen strukin F.III En Krigsmans wijsa
 
 MATSKÅPZ............1
en oläst matskåpz dörr B.IX Klagedicht
 
 MATT................5
Ty hiertat blir matt och liudet tar af, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MATTA...............4
Och min matta puls han slår, I Mer än wackra min herdinna
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MATTAR..............1
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ME..................1
me glims, nå såßom du kan, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 MED.................332
Hwar med pannan prächtigt pråhlar, I Mer än wackra min herdinna
Att prijsa Kierleken med ett gladt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J prijsa kierleken med ett glatt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Att lasta kierleken med ett wredt modh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty du med dina arga funder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Der med tienar hon sig pengar, VI Jag weet En liten Pijga
Är det lell med sorg upfylt. VII Contre L’amour
Han tändes upp med frögdh, VII Contre L’amour
Bort bort med sådan Roo, VII Contre L’amour
Som är full med fahra, VII Contre L’amour
Den största dehlen med tig tar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Sen hiertat delt du med dig får, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men illa ty du med dig taar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Farwähl med din plåga, X Farwähl med din plåga
Med flaserij fählas, X Farwähl med din plåga
Lell rönar man med smärta, X Farwähl med din plåga
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och gifwa mig med gunst mitt hierta mig igen, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Min bön beswaras med ett wredsamt neij. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och sohlens Glantz med tåhrar skådar an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Med tåhligt sin iag himblens börda bär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vppå min Graf alt med en Sorgsin han, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Än een lefnadh full med ängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Kiärlekz korg med hiertans Sorg. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men den som wißput will med alla wäder fara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att hon af ynkian med mig stämmer in, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Lijka med henne Kring dahlarne drifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Med glädie och frögd uppå dina skått, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Gråta här med sorgse moodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
gifwit digh att du med dhem XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
wärmer med sin liufligheeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
lindra med din wänligheeth. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
med sin ögon skåda fåhr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
iag will med et suddogt Kohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg iag här, med fängsligt mod XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
och med fiskbeens fängsell ängslat, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som mig tycks än med förtreet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
slutne med så skiöna låås XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hotar nu mitt hierta med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hon med all sin macht eij hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som migh plågat med stoor smärta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
med sin skiönheet eij där in XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Waaksamheten bör med rätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
avancerar med sin häär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som ett hår med dem inbrutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och med pannan sammanstöter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skiönste ögon med wårt wett XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
henne med den färg som prålar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
såge wij med fängzligt mod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock med fiskbeens fängzle ängzlat. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at med strijd skall hållas stilla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som nu skrifwes med gått hopp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ädla Cloris med din fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach Diana med din båga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
grijpen till med alla hänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dödas seen med lod och kruth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som med mootgång öfwerswallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som de skulle strijda med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nycklen ha de med till Porten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lääk med fromheet då min smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
bör eij arbeta, men med undran stedz besees XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ett något som med skiähl fullkombligdt kallar sigh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Besnärde den som kan med Skiähl högfärdig wara, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Han måst min macht med harmsne ögon see, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Som barnen med sin dockor leeka, XXVI A L’aimable Bergere
Så lekte Jag med Flickor små, XXVI A L’aimable Bergere
Jag wispa då med alla wäder, XXVI A L’aimable Bergere
See huru Jag med påfund falska, XXVI A L’aimable Bergere
Som andra giohle giohl iag med, XXVI A L’aimable Bergere
Det har med skadan sin erfarit, XXVI A L’aimable Bergere
Med Liufligdt tahl och lustigdt Skratt, XXVI A L’aimable Bergere
Än den som wißpar med hwart währ. XXVI A L’aimable Bergere
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Är stormat och belagdt med ymklig guarnison, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men med wyrdnadt måst iag möta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sucktar med ett stort förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
med den färgan man plä tekna XXVIII Vppå ett Conterfait
Mig med hugg och slag eij höter, XXVIII Vppå ett Conterfait
Brukar hon der med att sticka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig, XXIX A la plus aimable Bergere
Om du med mildheet nu undfår allenast mig, XXIX A la plus aimable Bergere
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak, XXIX A la plus aimable Bergere
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
Så lääs med tåhlamod och deße fyra raar; XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig med all sin Hiordh stedz huld och hörsam är. XXIX A la plus aimable Bergere
Och han to på med sorg och gråth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Du willa haaf med dina wågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så wattnar gräset iag med grååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ehr har iag Glädt med liufwa lekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Med troheet will Jag ödet möta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och många Wippe slott med wågar öfwerskiöllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men med sin enwijsheet migh till min död förtreta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och med deß Qwittrandhe Sylvanders dödh begrete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwar med iag mig för Er teer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Lijten Hatt med silfwerrand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Och med wåta Ögon beder, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lijda med ståndachtigheet. F.II Wreda lycka och Oblijda
Jagh doch med godt Samwet swär, F.II Wreda lycka och Oblijda
Der med hon mig stöter nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
Bort med suckan bort med längtan, F.III En Krigsmans wijsa
Bort med suckan bort med längtan, F.III En Krigsmans wijsa
bort med sorg, och bort med pust, F.III En Krigsmans wijsa
bort med sorg, och bort med pust, F.III En Krigsmans wijsa
bort med ängslan bort med trängtan, F.III En Krigsmans wijsa
bort med ängslan bort med trängtan, F.III En Krigsmans wijsa
kom med Ehre dunder stycker, F.III En Krigsmans wijsa
Ner med boken under bohlet F.III En Krigsmans wijsa
bort med Eder lärda sång, F.III En Krigsmans wijsa
Löna med döden deras Trähl. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Förtährer med så gladt behagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Som moth gång med Gladt hierta bär. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
är med sitt egit oförnögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
lefwer med intet i godh roo. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
är med det honom gifz, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Med ingen tingh, F.V Lustig frisk opp
med intet wara Gladh. F.V Lustig frisk opp
mond skiötas med all flijt F.VI Contre le Mariage
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
en wacker flicka med godt skick, S.I En sulten swarter mager kar
iag hwijlar middag med min wän. S.I En sulten swarter mager kar
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
En wacker flicka med behag S.I En sulten swarter mager kar
ty dricken nu med skrijk och skråhl S.I En sulten swarter mager kar
doch kan med skääl iag henne kalla S.I En sulten swarter mager kar
Med denna versen iag förstår S.I En sulten swarter mager kar
hwar med effter uthfäst låfwen S.II Kårf-giästbod
fult med god behaglig maat, S.II Kårf-giästbod
som der hungrig går med sorger, S.II Kårf-giästbod
fråga iag dem så med flijt, S.II Kårf-giästbod
och med honom sig nå’ roa, S.III Madammoiselle
master med sig, ochså laga S.III Madammoiselle
ty hon med sin enda tand S.III Madammoiselle
lärer swara med et Ja, Ja, S.III Madammoiselle
med sit fölgie och än flere S.III Madammoiselle
Sachta, sackta! med min dosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
med paar finger geer iag lofw, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
hwar med du din tijdh förspiller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Ladda näsan med toback S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
eij är med mig lijka lång, S.V En Suputhz förswar
at han med den största hielte S.V En Suputhz förswar
giör sig galen med maneer, S.V En Suputhz förswar
med dhe andra och alarma, S.V En Suputhz förswar
bulla opp med skratt och skrijk, S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag full med pust, S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med nöije S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med löije, S.V En Suputhz förswar
fuller ä iag full med frögd, S.V En Suputhz förswar
uth med tunnan will iag boo, S.V En Suputhz förswar
Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När Jag med min häst på Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
lustige med dantz och speel. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
Brand Nicola går med i raa D.II En nylustig och begärlig WISA
det är ey där med giort D.II En nylustig och begärlig WISA
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
så dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
med wackert Jungfru-wijf D.II En nylustig och begärlig WISA
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
med bölder och Moser, D.III Ängelska Schique
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
att han oß flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
Med stor esprit de tala François, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Fullblandad är den med Watn och Miölk D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mångelskan som med Korgen kringlöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mot sina Grannar fächtar med Åren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Säljer en hoop med Fikanterij D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mena sigh der med lefwa ala francesse D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
När som taptoo med Trummorna höres D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Eller gå med Korna wall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Med din foot föruthan möda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jfrån högden med en örn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Sielf lär han eij med dig slijtas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som en hund med biörnar bijtas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att slåß med deij din koo; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att uhr rumpan din med hast B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ther med ramla Lafwen full B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Med Magister Tajardtz kepp. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ty the mista ther med mycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Och med them mong läckert stycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Bå’ med twetta, lappa, sömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kiärngen än med skwaller far, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Som wil sig med katten para. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
Med dijna många pengar B.IX Klagedicht
Som iag draas med hwar qwälle, B.IX Klagedicht
Beprydd med weck och Skåhrar, B.IX Klagedicht
med pigan någon gångh, B.IX Klagedicht
Och med det trålle hyckla, B.IX Klagedicht
ja Gud gie fadren med, B.IX Klagedicht
Jag tänckt med gambla kampar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Som Bondwagn kiörs med hast. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
med en kan Öhl ell’ Twå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Der med plä han sig roa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
med en Citron i Näfwen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Det har lekt med eld en stund, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Den som leka will med kåhlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Blef med List min Öfwer man, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
är stedz med list inkräcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
så skeenar hon med meij. B.XIII Sidst om en mårgon goo
der med in på mig hasta, B.XIII Sidst om en mårgon goo
så går det och med meij. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Stedz med kosan om kring löpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Piltarne med mackt befalla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Egen mat med skiedar mäta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och lell gå med Silckes brackor, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löpa med en stackot kåppa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mata man med det som styrcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Han wist eij hwa han skull’ der med FA.I Det war en gång en unger katt
Och leckte med den fågna mus FA.I Det war en gång en unger katt
at hon sku med sin fiäder kropp FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Så går med oß i wåra da’r, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Med fogeln, som då äfwen dit FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Men foglen swara då med hast: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Som intet har med deße krig! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
med twenne röda tåppar små G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
En aflång book med twänne blar G.VIII En aflång book med twänne blar
At ingen den med betzel styr: G.IX En blinder häst förutan fötter
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Hwad med din hustru du lär få SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
skrif der med på et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Löös sedan lappen löös med hast SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Tag en skål med kallgiord luth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Ta’ med deij en swarter katt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Stick den med en nål i swålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
aldrig går jag meer med staaf. SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Trät eij med den som högre är E.XV Om du will frias från beswär
Med den aldrastörsta hoopen E.XVI Will du hetas wara klook
wara galen med de mästa, E.XVI Will du hetas wara klook
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
En diefwull ut med kranen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
som med orolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
lijkt med lijka paras bäst. E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Så klämde hon till med röfen sin E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger

Next Section

Top of Section