Next Section

Previous Section

 
 MAKALÖSA............1
Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MAKALÖST............1
något som war makalöst, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MAKE................1
Som i snusa eij har Make E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 MAKELÖSER...........1
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
 
 MALCONTANTER........1
Han kommer malcontanter B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 MALT................1
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 MALÖHRT.............1
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MAMMA...............1
så frommer som des Mamma fromma, S.I En sulten swarter mager kar
 
 MAMMONS.............1
Mammons trälars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MAN.................189
Når man till att ynkad blifwa, I Mer än wackra min herdinna
Ja iag hette man en kryckia, V J går blef iag mäd spee
Lätt då man Falken grå, V J går blef iag mäd spee
Och när man täncker komma, VII Contre L’amour
När man effter Rosen taar, VII Contre L’amour
Faßnar man i Törne qwar. VII Contre L’amour
Ty så är man ingens trähl, VII Contre L’amour
Seen röner man wähl anna, X Farwähl med din plåga
Lell rönar man med smärta, X Farwähl med din plåga
Ty Kiärleek är man stöörleek, X Farwähl med din plåga
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Dijt man wähl önskar sig, men doch eij komma kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
man alldrig är förnögd XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull bör man och beständig altijd wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så res man bort. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
att du älskas af hwar man XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som så skiön är, måst’ man weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när man blir af Solen bränd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
will man sig för kärleck achta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måst’ man henne eij betrachta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
under halsen kund’ man röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at man dem så hade fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mit på dörren haa man lämbnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
för all’ smeder mäster man. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hon är gifft och har en man; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
det man sänder på Parthij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will man kundskap hämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måste man eij längre skämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ja den henne man får sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Will man sig för kiärlek wakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst man henne eij betrakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Detta kan man och besanna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Rosen spåskas när man måhlar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Under halßen kund man röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Effter man dem hade fängzlat XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dem kan man det prijset gifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tänk man hwad en skönhetz skatt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man söker sig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till det längsta som man kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ty det giör hwar modig man. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man skall begiära nåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
At man släcka må den plåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ty man det hwijla wåldsamt twingar, XXVI A L’aimable Bergere
Moth fienden man wrede Öfwar, XXVI A L’aimable Bergere
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och det man wakande deröfwer nödgas sörja, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
För en sminkand fägring man, XXVIII Vppå ett Conterfait
Altijd man dem lijka finner, XXVIII Vppå ett Conterfait
med den färgan man plä tekna XXVIII Vppå ett Conterfait
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
Sidst när iag döör och då man giömmer XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Den tijdh man wän och owän glömmer, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
när man ödmiuk sig beteer F.I Contre La Fortune
iag blir doch en stadig man, F.III En Krigsmans wijsa
som man estimerar här? F.III En Krigsmans wijsa
utaf hwilka man har spordt F.III En Krigsmans wijsa
som snart bräckes när man stötter F.III En Krigsmans wijsa
lät man studsa, lät man pråhla F.III En Krigsmans wijsa
lät man studsa, lät man pråhla F.III En Krigsmans wijsa
lät man Damor sig bemåhla, F.III En Krigsmans wijsa
man är sällan der förnögder, F.III En Krigsmans wijsa
och hwar man beflijtar sig F.III En Krigsmans wijsa
och war en rolig Man F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Sådan en Man F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
wara lyklig och Rijker Man. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Den frögden måst man Jäfwa, F.VI Contre le Mariage
hwad man eij sielfwer har. F.VI Contre le Mariage
Den maat man altijdh äter F.VI Contre le Mariage
först meij eij detta tryter, man, S.I En sulten swarter mager kar
som lefwer man tåf gatulåpp. S.I En sulten swarter mager kar
Du äst en man som reesa ska S.I En sulten swarter mager kar
det iag försöckt, ty troo man meij, S.I En sulten swarter mager kar
så at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar
Fast man tåf honom intet hörer S.I En sulten swarter mager kar
en kåstlig färg man intet finner S.I En sulten swarter mager kar
kårfwen, måst’ man intet kiöra S.II Kårf-giästbod
men min Syster, tänk manS.II Kårf-giästbod
kneckter som man äta kan S.II Kårf-giästbod
skräma ingen modig man, S.II Kårf-giästbod
Titt humeur seer man der strax S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
det är sandt hwad man berätta, S.V En Suputhz förswar
lijka som man watnet seer S.V En Suputhz förswar
der man all sin sorg aftwättar S.V En Suputhz förswar
pläg’n wähl och gee’n man dricka S.V En Suputhz förswar
wehr die Kunst kan, wie man spricht S.V En Suputhz förswar
får man wijnet lijte drypa S.V En Suputhz förswar
gee’n man dricka, lär han glömma S.V En Suputhz förswar
för en rijk och lycklig man S.V En Suputhz förswar
Hwarföre har man då den frågan förestält S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Wänligh moth war man, och ingen till förtret S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
intet willia att man, mer skall wäija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
altijdh kan man eij i Träldom sijttia S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
altijdh kan man eij på flickor Tijtta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
tänck man doch huru tyst D.II En nylustig och begärlig WISA
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
så skall man Jungfrurne twätta. D.II En nylustig och begärlig WISA
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
så länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
wij hafwe en Juhl man om åhre D.II En nylustig och begärlig WISA
nu tänker man till Ehr att frija; D.III Ängelska Schique
Håll ehr man snäll, D.III Ängelska Schique
när som min man D.III Ängelska Schique
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
kalla’n man in, D.III Ängelska Schique
så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
när man det åstundar D.III Ängelska Schique
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Får han man sällja sitt Wedlaß den styggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Min Man som går hwar Dag uppå Krogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Derföre lät migh man siunga och qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Om man iag, dem nämbna will B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jfrån Strengnäs man förfarit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kan man intet säkert spöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
ingen swarter smeed man seer, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen Jungfru will haa man, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Det man mäst förundra lär, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
wäxten man der ymnogt sijr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
twå tree gångor man om åhre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Der man mister arm och been, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Sij så måst man altid wara, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Hwar man wistas uti fara. B.VII Blir det krig så måst wij fort
den diupsta man kan få. B.IX Klagedicht
För skulle man dig piska, B.IX Klagedicht
Jag tänkt man ett åhr åga B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ä hwijta tänck man på, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sängtäcker kan man täncka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sällan man i wattnet plaskar, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att man icke stäncker sig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Blef med List min Öfwer man, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
måst’ man uhr wägen röija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Än man pengar åth sig draga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mata man med det som styrcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kunde jag man krypa uppå land, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
ty det är man en liten ring. G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwad är då det? Man kan wäl röna, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Spå, Hwad hon skulle få för Man? SP.III En fråga mig, om jag och kan
Hwad du en gång för man skall få SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Dig säija hwad du får för Man. SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Ästu unger war man glaa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Mer än man kan hinna ta. E.IX Många fara effter Gulle
tro meij fritt behåll man den E.XII Har du någon trogen wän
är det bästa man kan ha. E.XIX Dricka lagom äta godt
tör Jag seijat, der som man E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Och begiär blij hennes Man E.L West du hwad en Ungkarl will
Tar du dig en gammal Man E.LV Tar du dig en gammal Man
Giör dig lustig, war man glad, E.LIX iör dig lustig, war man glad
på credit: Tro man meij, E.LIX iör dig lustig, war man glad
Då får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section