Next Section

Previous Section

 
 LÖNA................1
Löna med döden deras Trähl. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 LÖNAS...............1
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LÖNDA...............1
till den lönda täckta stegen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÖPA................7
Snart löpa snart bijda, X Farwähl med din plåga
Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak, XXIX A la plus aimable Bergere
Stedz med kosan om kring löpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och dock löpa lika tom B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löpa friskt på skriskor om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löpa med en stackot kåppa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kring om sta’n i hwar gård löpa. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÖPER...............1
den löper mycken fahra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LÖSA................1
hanske lösa muffeband XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 LÖSEN...............1
altijd frij skall lösen wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÖST................3
lijk som det ha worj löst, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hiertat mitt blijr eij mer löst. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 LÖÖS................5
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast min flicka lijf löös är, XXVIII Vppå ett Conterfait
löös i konungens Cammar. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Löös sedan lappen löös med hast SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Löös sedan lappen löös med hast SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 LÖÖSHÅRS............1
swarta, hwijta, lööshårs Låckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 LÖß.................4
Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
ingen tiggiare haa löß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Fattigt folck måst äta löß, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Dräpa löß och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MAAT................8
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
Den maat man altijdh äter F.VI Contre le Mariage
höljt och giordt den läckre maat, S.II Kårf-giästbod
fult med god behaglig maat, S.II Kårf-giästbod
dricker godt ööl och äter god Maat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Troo mig det är maat för Måns. E.VII Den som ingen ting fått åga
det är maat för hiertat mitt. E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 MAATH...............1
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
 
 MABELLE.............1
Mabelle min Liebste, mitt . och sådant alt mehra D.III Ängelska Schique
 
 MACHT...............21
Vtj Macht. II Herdinna säij
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men om min swaga macht min willia hielpa hinte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hon med all sin macht eij hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot hennes skiönheetz macht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
af din skönhetz stora macht, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Han måst min macht med harmsne ögon see, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja! Astrildz macht giord’ mig eij fahra, XXVI A L’aimable Bergere
Vtj den Skiöhna Cloris macht, XXVI A L’aimable Bergere
En liten macht förslår eij här, XXVI A L’aimable Bergere
Sielf Ödetz stora macht kan eij mitt qwahl förändra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 MACHTEN.............2
effter machten är förswag, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 MACKT...............3
har hoos deße ingen mackt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hafwer skiänckt oß i din mackt S.II Kårf-giästbod
Piltarne med mackt befalla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MACKTEN.............1
Den mackten har, har altid rätt. E.XV Om du will frias från beswär
 
 MACKTLÖÖS...........1
när du macktlöös, hungrig ähr; S.II Kårf-giästbod
 
 MADAM...............1
och att en Madam D.III Ängelska Schique
 
 MADAMMOISELLE.......1
Madammoiselle. S.III Madammoiselle
 
 MAGA................3
Jag fnaska wähl men i min maga, XXVI A L’aimable Bergere
och din maga giör beswär, S.II Kårf-giästbod
för wår förswagade maga. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 MAGEN...............1
men det giör ondt i magen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MAGER...............4
En sulten swarter mager kar S.I En sulten swarter mager kar
Krafftlöser mager spinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En mager törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
Är altid mager aldrig feter G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 MAGISTER............1
Med Magister Tajardtz kepp. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 MAGNET..............2
thes dhe fasna wed’n Magnet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
en Magnet som iern smälter XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 MAGRA...............1
halsgropen magra fuhla B.IX Klagedicht
 
 MAHL................1
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 MAHLI...............1
När som Qwarnen länge mahli, VI Jag weet En liten Pijga
 
 MAHLÖRTS............1
Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 MAHNAR..............1
Ty iag mahnar dig uhr Tälte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MAHRA...............1
Mörckret är min ångst och mahra F.I Contre La Fortune
 
 MAIJA...............2
Om nu Jungfru Brijta Maija S.III Madammoiselle
Nå iag håppas Brita Maija S.III Madammoiselle
 
 MAINTINERAR.........1
Pompe som sig maintinerar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 MAISTRE.............1
Är du och en petit maistre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 MAJTS...............1
Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 MAKA................4
har ock ondt att få en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som utj bitterheet eij nånsin har sin Maka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar

Next Section

Top of Section