Next Section

Previous Section

 
 LÅGAR...............1
Dem som brännes af hans lågar, VII Contre L’amour
 
 LÅGH................2
Den kied war lätt som på mitt hierta lågh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 LÅGO................1
Lågo hoptahls om hwar ann, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 LÅGOR...............4
Och fahslige lågor X Farwähl med din plåga
Om det eij af kierlekz lågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
der är diefwuls heeta lågor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LÅHREN..............1
men den åkren mellan låhren B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 LÅNG................3
Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
eij är med mig lijka lång, S.V En Suputhz förswar
 
 LÅNGA...............3
Jag älska wähl men aldrig långa stunder, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
footknyhls långa wärieband, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Hans finger långa tänder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LÅNGAN..............1
Har fått för långan tråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LÅNGER..............2
den en långer bondfoot tränger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
styfwer Långer men dock trinner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 LÅNGH...............1
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LÅNGHALSUT..........1
långhalsut som en Geeth, B.IX Klagedicht
 
 LÅNGSAM.............1
Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LÅNGSAMT............2
Som långsamt håller kiär, F.VI Contre le Mariage
drickens liufhet långsamt ränna, S.V En Suputhz förswar
 
 LÅNGSEN.............1
Det war en stor Disput eij långsen mellan twå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 LÅNGSKIEGGUT........1
Och Långskieggut the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÅNGT...............2
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 LÅNS................2
offta måst’ taa hielp till låns B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Men hoos andra ta till låns E.VII Den som ingen ting fått åga
 
 LÅPPEFÅNGH..........1
Gå på skall och Låppefångh, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÅRE................1
klappa dem sakta på låre. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LÅSET...............1
uthan straxt få låset frå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÅT.................5
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
Håller wid Bron en grufwelig Låt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 LÅTA................12
Wij nödgas låta för sig gåå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och låta sig brijda, X Farwähl med din plåga
Nu är tijd at låta see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min tunga kunde ynkligt låta, XXVI A L’aimable Bergere
Det sång när Flora tog på låta, XXVI A L’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ynkligt qwijda, ängsligt låta F.I Contre La Fortune
Lät hwem som will illa låta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Flickorna låta sig smeeka. D.II En nylustig och begärlig WISA
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 LÅTA’N..............1
men låta’n så prata, D.III Ängelska Schique
 
 LÅTER...............7
låter iag mitt Öde fahra, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jngen låter sig besticka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hör hur iag låter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hur’ iag qwider, hur iag låter, F.II Wreda lycka och Oblijda
och af hwar sig låter stympa, S.V En Suputhz förswar
Om du låter dig förblinda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LÅTH................7
din Liufwa låth III. O Nechtergaal
Suckan, Gråth och ymklig låth, VII Contre L’amour
Så föllier ofehlbahrt, på älska grååth och låth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Min förra Glädie låth är nu en sorgethon, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty troo mig gråth och låth F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Låth illa altijd skarra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LÅTHER..............1
Dock naturen låther märckia XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 LÅTIT...............3
Jag har låtit migh behaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Och låtit längtan Rå, som wårt förnufft bedrar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
till helfften låtit brukat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LÅTOM...............1
och Låtom sko-blacker D.III Ängelska Schique
 
 LÅTZ................1
Låtz du seen du wille då saker D.III Ängelska Schique
 
 LÅÅS................4
slutne med så skiöna låås XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
låås för lädersäcken satt, S.II Kårf-giästbod
Alla låås dhe ha god fiär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 LÅÅTH...............1
Så hördes der en ynklig lååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 LÅÅß................1
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LÅßA................1
at iag snart haa låßa dem XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 LÖFFTE..............2
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 LÖFFTET.............1
mig at hålla löfftet mitt, S.II Kårf-giästbod
 
 LÖGNE...............1
döde skriffter, lögne drakar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LÖGNEN..............1
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 LÖHN................2
Tienar för en ringa Löhn, VI Jag weet En liten Pijga
Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LÖIJE...............8
J glädie och löije, X Farwähl med din plåga
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Från mig rymmer liufligt löije XIX Ödemark i willa Skougar
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då ända sigh hans liufwa löije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Din åtbörd och ditt Tahl, din Vppsyn och ditt löije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Mina tårar Hennes löije F.I Contre La Fortune
fuller är iag full med löije, S.V En Suputhz förswar

Next Section

Top of Section