Next Section

Previous Section

 
 LÄSA................3
Läs nu hwem som läsa lyster F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet läsa mehr, F.III En Krigsmans wijsa
derföre iag eij läsa kan, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LÄSARE..............1
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 LÄSKA...............1
som oß kan så liufligt läska, S.V En Suputhz förswar
 
 LÄSTTAHLS...........1
Fast än han spanmåhl lästtahls äter G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 LÄT.................18
Ty lät dig och nu hööra III. O Nechtergaal
Stockholms flickor lät Ehr fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lät din’ wäl bewäxta leeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nå goo herrar lät mig höra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lät medymkan lääka migh, XXVI A L’aimable Bergere
Så bred’na uth och lät din fingrar derpå springa, XXIX A la plus aimable Bergere
lät man studsa, lät man pråhla F.III En Krigsmans wijsa
lät man studsa, lät man pråhla F.III En Krigsmans wijsa
lät man Damor sig bemåhla, F.III En Krigsmans wijsa
Lät Tokar snyffta och gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Lät hwem som will illa låta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
tåål, lät toback blj din Cur, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
lät honom giörat, D.III Ängelska Schique
Derföre lät migh man siunga och qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
lät den tredie intet höra E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
 
 LÄTH................4
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LÄTT................17
lätt ingen ting förstööra III. O Nechtergaal
Lätt då man Falken grå, V J går blef iag mäd spee
Men den som lättlin tror, han blijr och lätt bedragen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
lätt mig klaga fritt utj min Nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Lätt då mina trogna tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
Lätt mig spöria då Camerater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lätt fördenskull du din nåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den kied war lätt som på mitt hierta lågh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Lätt flyta, lätt dem föllias åth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Lätt flyta, lätt dem föllias åth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Lätt Er behaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
lätt mig döö och blij i roo. F.I Contre La Fortune
Lätt honom spändera på händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
lätt at och hwart barn kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
är han eij lätt så är han tung SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 LÄTTA...............2
lätta fötter, friska armar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hans lätta bröst det flämtar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LÄTTAR..............1
söta wijnet bröstet lättar, S.V En Suputhz förswar
 
 LÄTTELIG............1
som eij lättelig winnas kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÄTTER..............1
lätter som en lijten fiär, S.I En sulten swarter mager kar
 
 LÄTTLIG.............3
Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hwem Werlden lijtet sett han lättlig säija weet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mig lättlig kasta af och an G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 LÄTTLIGEN...........1
lättligen eij förfara, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 LÄTTLIN.............1
Men den som lättlin tror, han blijr och lätt bedragen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 LÄÄK................1
lääk med fromheet då min smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÄÄKA...............1
Så lät medymkan lääka migh, XXVI A L’aimable Bergere
 
 LÄÄR................1
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LÄÄS................3
lääs twå raer så få J weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lääs med tåhlamod och deße fyra raar; XXIX A la plus aimable Bergere
lääs bara deße rader twå S.I En sulten swarter mager kar
 
 LÅ..................1
Har iag då eij förmått, blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LÅCK................1
Och då blijr din ludna låck B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LÅCKA...............1
hwem skulle den eij trösta låcka? S.I En sulten swarter mager kar
 
 LÅCKAR..............4
Hennes swarta låckar, swärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
swarta, hwijta, lööshårs Låckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
Altijd deras låckar laga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÅF.................5
gif Eij honom der till låf, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
Du har oförskylt fått låf B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 LÅFF................1
Qwäder en Psalm om han så får låff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 LÅFORD..............1
Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LÅFWA...............8
låfwa till förråda mig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh låfwa titt att ewigt älska, XXVI A L’aimable Bergere
Klippings hanskar har iag låfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
wärdlig will iag Eder låfwa, S.II Kårf-giästbod
blir af alla mycket låfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Jntet hålla, all ting låfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÅFWADE.............1
Ty han mig låfwade, så många frögdestunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 LÅFWAR..............2
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Alt hwad dig een ungkarl låfwar E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 LÅFWAT..............1
En Patron som mig har låfwat B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LÅFWEN..............1
hwar med effter uthfäst låfwen S.II Kårf-giästbod
 
 LÅG.................2
thes iag så i tankan låg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Een Sugga låg och sku få Grijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 LÅGA................12
Ähre ålia på min Låga, I Mer än wackra min herdinna
Cupido din låga X Farwähl med din plåga
Jag släcker din låga, X Farwähl med din plåga
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som i liusan låga brinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock den Kärlekz brinnand’ låga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som eij släcka will min låga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
Som brinner än i liusan låga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater

Next Section

Top of Section