Next Section

Previous Section

 
 LÄNGST..............1
Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 LÄNGSTA.............1
till det längsta som man kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÄNGTA..............1
Hwad båtar längta effter det som intet händer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LÄNGTAN.............6
Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och låtit längtan Rå, som wårt förnufft bedrar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Bort med suckan bort med längtan, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LÄNGTAR.............2
Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LÄNS................1
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 LÄNSMAN.............1
Fogden länsman några flere B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 LÄNT................2
Har Cupido Elden Länt, I Mer än wackra min herdinna
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LÄPPAR..............1
och min läppar springa råå S.V En Suputhz förswar
 
 LÄPPARNE............1
Läpparne wor’ lagum stohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÄR.................43
Lär alla det af mig, min frögd är migh betagen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men som det aldrig skier så lär eij heller hända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Det sidsta ordet som min mun lär nånsin nembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Din egen redligheet lär dig doch öfwertyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det lär min wijsa wän, din wijsheet digh bewisa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ingen mig förtäncka lär XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Nu wäl an nu lär det gälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig heller lär wij see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Frijheet säger bäst lär wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bäst lär wara accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De lär wijsa henne wägen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
är nån geenwäg wist lär de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du lär sielf där intet trifwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Bladet lär sig en gång wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lyckan lär sig till mig wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
lär mången ungkarl stå i fahra, S.I En sulten swarter mager kar
nu så lär iag wähl förlijkas S.II Kårf-giästbod
lär eij stort för mig op äta, S.III Madammoiselle
lär blij hennes deputat. S.III Madammoiselle
gee’n man dricka, lär han glömma S.V En Suputhz förswar
Sielf lär han eij med dig slijtas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den lär giöra dig den ähra B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee deij lär sööla neer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
lär alla åth dig skratta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Det man mäst förundra lär, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Swarta finger lär han få. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
at bå hon och du lär brå SP.V J din panna kan iag sij
Hwad med din hustru du lärSP.VI Will du at iag dig nu skall spå
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare
Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Ällska lär Jag, ällska har Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Du lär blij så lam af rijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 LÄRA................11
iag toog wid kärlekens lära XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mina hanskar lära få; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Alla alla deße lära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Seneca oß lära will, F.III En Krigsmans wijsa
Thet the nu wel lära glömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Förr skall Stockholm lära gå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Ja, af Swinen giärna lära B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wackert lära illa lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
dig lära det förut at see SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
Sij så plä iag Catchesen lära. E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 LÄRDA...............1
bort med Eder lärda sång, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LÄRDE...............1
Wi läre wäl bli’ lärde, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 LÄRDER..............1
ty iag nu lärder ähr: B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LÄRDOM..............2
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
Hur han hwar i lärdom troßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÄRDT...............1
Den litet hafwer Lärdt han tahlar intet stort, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LÄRE................1
Wi läre wäl bli’ lärde, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 LÄREER..............1
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LÄRER...............6
betrachtadt noga först, så lärer du få sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Lärer förtreet F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
lärer swara med et Ja, Ja, S.III Madammoiselle
at utföra, iag dig lärer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
eliest lärer du få sij: E.XII Har du någon trogen wän
 
 LÄRT................1
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 LÄR’................2
Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 LÄS.................4
Läs nu hwem som läsa lyster F.III En Krigsmans wijsa
Och läs backfram det skrifwit står SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Läs först första Mosis book E.L West du hwad en Ungkarl will

Next Section

Top of Section