Next Section

Previous Section

 
 LYSINDE.............2
Som Öfwer alt Lysinde håller kiär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LYSINDES............1
utur mitt bröst Lysindes liufwa nampn. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LYSTE...............1
Hwad för prächtigheet där lyste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LYSTER..............3
Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Läs nu hwem som läsa lyster F.III En Krigsmans wijsa
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LYTE................1
ingen slapp derutan lyte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 L’ABSENCE...........1
Sur l’absence de l’aimable Bergere. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 L’AIMABLE...........3
A L’aimable Bergere. XXVI A L’aimable Bergere
Sur l’absence de l’aimable Bergere. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 L’AMOUR.............2
Contre L’amour. VII Contre L’amour
så ock Gavott l’amour, D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LÄCKERT.............1
Och med them mong läckert stycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 LÄCKRE..............1
höljt och giordt den läckre maat, S.II Kårf-giästbod
 
 LÄDER...............2
Skommaren sitter och wrijder [sitt] Läder D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Skiära, klappa, Laska läder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LÄDERSÄCKEN.........1
låås för lädersäcken satt, S.II Kårf-giästbod
 
 LÄG.................1
läg eij någon ung wed sijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 LÄGER...............3
at där syns i Fiends läger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Der han ett liufligdt läger fant. XXVI A L’aimable Bergere
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LÄGG................2
lägg händer i kors och wara stocklaat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 LÄGGA...............1
till sin fägring kunnat lägga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÄGGAS..............3
Eij den de läggas på; II Herdinna säij
Och iag i grafwen läggas skall. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Till theß min Ögon läggas till. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 LÄGGER..............3
som din hand mig lägger på, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
lägger det ännu der till S.V En Suputhz förswar
 
 LÄGGES..............1
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LÄGGIA..............1
Förmätit giort och läggia på, XI Jag swor en gång
 
 LÄGGS...............1
innan som iag läggs i kista, S.V En Suputhz förswar
 
 LÄGRET..............1
som blef död i Lägret för Thorn E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 LÄGRING.............1
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 LÄGS................1
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 LÄIJA...............1
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LÄKDOM..............1
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LÄKDOMB.............1
Läkdomb will Jag inte haa. I Mer än wackra min herdinna
 
 LÄKEDOM.............1
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LÄKEDOMB............1
Och till min nöd är ingen läkedomb, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 LÄLL................2
tror läll at din skiönhetz glantz XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Wij där sågo, måst läll wijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LÄMBNA..............1
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LÄMBNAT.............1
mit på dörren haa man lämbnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 LÄMNA...............1
Cupido har det lämna, II Herdinna säij
 
 LÄMNAS..............1
Men stiäl han något in, han lämnas otilltalter, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 LÄMPAS..............1
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LÄNA................1
Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 LÄNCKER.............1
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LÄNDA...............2
mina ögon till at lända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LÄNDER..............6
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ifrån wåre Skånske länder, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Detta länder mig till goda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hans swaga länder darra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LÄNGD...............1
Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 LÄNGE...............20
När som Qwarnen länge mahli, VI Jag weet En liten Pijga
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
länge Pulsen slår och hiertat picka kan, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Huru länge måst iag lijda F.II Wreda lycka och Oblijda
Doch hur länge skall det wara, F.II Wreda lycka och Oblijda
länge ha Ehr dräng fåt stådt der S.II Kårf-giästbod
länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
länge som Morkär hon hafwer eij mycket till bästa, D.III Ängelska Schique
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
länge narras fickla, B.IX Klagedicht
än lefwa länge så, B.IX Klagedicht
länge lijke fijß. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Entlig gapa Jag så länge, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
länge som han war och här på Jorden lefdhe E.II Vppå en Trägårdzmestare
länge som här brinner liuus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
drög eij för länge, ty då händer wißerliga E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 LÄNGER..............3
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
Fast en Famn länger än som din Arm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 LÄNGRE..............14
Will han intet längre wara, VII Contre L’amour
Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
see eij henne längre ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måste man eij längre skämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru kan iag längre stånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Stå eij längre där och snugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mißunnar lyckan oß att längre sammanblifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty döden budin will eij heller längre töfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som mig brenner, om jag honom längre bäär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Då kunde min wördnat ey längre räckia B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh menthe men förgiäfz ett Qwarther längre blij E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Sitt eij längre tanckefull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull

Next Section

Top of Section