Next Section

Previous Section

 
 LUTEN...............1
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LUTH................1
Tag en skål med kallgiord luth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 LUTHA...............1
Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LUTOR...............1
hijt Trummeter, lutor bort. F.III En Krigsmans wijsa
 
 LUUT................1
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 LYCKA...............15
Som kan inttet giöra lycka, V J går blef iag mäd spee
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som städz utan lycka är: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den högsta gifwe digh, så mycken frögd och lycka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wreda lycka och Oblijda F.II Wreda lycka och Oblijda
han giör bra lycka utj miugg. S.I En sulten swarter mager kar
Har du mootgång i din lycka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Törs nå’n skryta uthaf lycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den hwars lycka nu så grönskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och aldrig större lycka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha lycka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
så tycktz migh min Lycka war intet så stoor. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Det hon skall sådan lycka ha SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 LYCKAN..............35
Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Skall Lyckan altijdh wara mig emoth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Doch Lyckan war mig aldrig än så huld, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty lyckan kan och Oß i hwarie måtto hugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Lyckan giör att han fullkomblig liuflig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty måste iag mig och som lyckan will förnöija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lyckan har nöije och lust af min qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Mißunnar lyckan oß att längre sammanblifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den lyckan alldrigh undt på Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
skådar lyckan gerna på. F.I Contre La Fortune
lyckan åth min jämmer leer. F.I Contre La Fortune
lyckan som oß alla dårar F.I Contre La Fortune
Heela den som lyckan sårar F.I Contre La Fortune
Lyckan wähl min jämmer sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lyckan lär sig till mig wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
När lyckan unnar oß sin gunst, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
den hielper lyckan ändtlig Opp. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hwad lyckan mig än sänder till S.I En sulten swarter mager kar
lyckan speelar tour a tour. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
uthaf lyckan som du giort B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LYCKANS.............11
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad mig lyckans gunst beskier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta, XXIX A la plus aimable Bergere
En moothgångz sammellplatz, ett lyckans tijdfördrif, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett kullstött lyckans hiuul som eij går mehra kring XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men mitt qwahl är lyckans nöije F.I Contre La Fortune
Emoth lyckans widrigheet, F.II Wreda lycka och Oblijda
Du för migh moth lyckans Skiächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
och Lyckans widrigheet, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 LYCKAS..............1
at den eij kan lyckas här XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 LYCKELIG............1
Men fisken, den är lyckelig, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 LYCKLIG.............3
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
för en rijk och lycklig man S.V En Suputhz förswar
War ingen i Werlden så lycklig som iagh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 LYCKLIGAS...........1
De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LYCKLIGH............1
Skulle du dhen lyckligh skatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 LYCKLIGT............1
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LYCKTAT.............1
Det iag så slätt begynt och illa lycktat har, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LYDA................1
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 LYDANDES............1
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
 
 LYDDE...............1
huru alla henne lydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LYDDER..............1
hwad hielper iag blijr lydder: B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LYDNO...............1
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LYFFTA..............1
lyffta på hatt och biuda god natt D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LYFTS...............1
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LYKLIG..............4
Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som älskar dig som iagh, doch mera lyklig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
är lyklig, tröst iagh eij prijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
wara lyklig och Rijker Man. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 LYNT................1
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LYSA................2
Dagen får eij lysa här, XIX Ödemark i willa Skougar
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
 
 LYSER...............4
När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
först om mårgonstrijmet lyser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
Och lyser utaf Gull, F.VI Contre le Mariage

Next Section

Top of Section