Next Section

Previous Section

 
 LUFTEN..............1
Du, som en pil i luften far, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 LUGGA...............1
Så ha tugga, lugga, slijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LUGN................1
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LUGNA...............1
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 LUGNETT.............1
Lugnett saktar Stormen nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 LUKAN...............1
Hade iag wähl tillstängt Lukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 LULLA...............1
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 LUMBER..............1
Lumber eller hwadh som nöijet öker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 LUNCKAR.............1
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 LUNCKEN.............1
Will din pung och hålla Luncken S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 LUNDEN..............1
Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 LUNDER..............1
Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 LUNDH...............1
Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LUNGN...............1
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 LUNGOR..............1
sin lefwer och lungor F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 LUNKA...............2
springa, lunka, gasa, flasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 LUNSAR..............1
Hur du lunsar fählas fram, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LUNTA...............1
Pas på lunta, skiut och dundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LUPPO...............1
Luppo kring i alla hörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 LUR.................3
Hwar effter katter gå på lur FA.I Det war en gång en unger katt
På dig står ingen warg på lur, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Då swara en som stog på lur E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 LURA................1
Skiöttarna mäst på Eder lura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 LURFWIG.............1
Så släter, som en lurfwig tacka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 LUST................35
Mister all sin lust och frögd, VII Contre L’amour
Jag önskar att din frögd och lust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som iag har lust och wiljan til, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
J Lust X Farwähl med din plåga
som wår lust X Farwähl med din plåga
Lust. X Farwähl med din plåga
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lyckan har nöije och lust af min qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har mist min högsta Lust, XIX Ödemark i willa Skougar
Men har du lust din herde aflijfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Har du lust det nu at åga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och älska när Jag hade Lust, XXVI A L’aimable Bergere
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som wittne warit af min lust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och hur min lust är wänd i pust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag will intet haa än lust; F.III En Krigsmans wijsa
hwilket, all wår lust förkleenar, F.III En Krigsmans wijsa
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
ty Ehr lust är alt för kort, F.III En Krigsmans wijsa
förminska all wår lust, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
friskar hiertat och giör lust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
nykter ä iag utan lust, S.V En Suputhz förswar
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
och fick så lust till roo, B.XIII Sidst om en mårgon goo
den had’ iag lust at åga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LUSTEN..............3
effter lusten min till gee, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lusten skall min Käresta wara, F.III En Krigsmans wijsa
Börja största lusten på, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 LUSTIG..............14
Mig då bland flickor lustig giordt. XXVI A L’aimable Bergere
iag är lustig, eij ogeen. F.III En Krigsmans wijsa
iag will nyckter lustig wara, F.III En Krigsmans wijsa
Lustig will iag altijdh lefwa, F.III En Krigsmans wijsa
lustig will iag äntlig döö, F.III En Krigsmans wijsa
lustig, lustig, måst iag döö. F.III En Krigsmans wijsa
lustig, lustig, måst iag döö. F.III En Krigsmans wijsa
Lustig frisk opp F.V Lustig frisk opp
Lustig frisk Opp, F.V Lustig frisk opp
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Gniger gniger på gigo fein lustig haha, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
lustig och begärlig D.II En nylustig och begärlig WISA
Lustig är han i all sin åthäfwor D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Giör dig lustig, war man glad, E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 LUSTIGDT............3
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med Liufligdt tahl och lustigdt Skratt, XXVI A L’aimable Bergere
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 LUSTIGE.............1
lustige med dantz och speel. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 LUSTIGH.............1
Lefwa lustigh, hösa, plösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LUSTIGHEET..........1
lustigheet will iag eij spara, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LUSTIGT.............8
skumpa, trippa, lustigt kring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
smöge dhe sig lustigtXXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag spelar lustigt på min lilla Säckepipa, XXIX A la plus aimable Bergere
Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
börijar på så lustigt tralla S.V En Suputhz förswar
som så lustigt lefwa kan, S.V En Suputhz förswar
lustigt rätt så skall det wara D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LUTA................2
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Krokryggot och kryp luta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte

Next Section

Top of Section