Next Section

Previous Section

 
 BEHAGAR.............6
Men om nu himmelen behagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
som mig eij behagar, X Farwähl med din plåga
Bindz du doch, när han behagar, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
men när han will frija så giör hon som henne behagar, D.III Ängelska Schique
Sådant krijg mig dock behagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 BEHAGER.............1
at hon hwar och en behager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BEHAGH..............3
Och behagh X Farwähl med din plåga
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Förtährer med så gladt behagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 BEHAGLIG............1
fult med god behaglig maat, S.II Kårf-giästbod
 
 BEHOF...............1
Har nu eij tröst behof, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BEHÅLL..............1
tro meij fritt behåll man den E.XII Har du någon trogen wän
 
 BEHÅLLA.............2
Kan skee allen behålla, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Om hwar ock feck behålla den han har E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 BEHÅLLIT............1
Den trösten att det är behållit i ens minne, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BEHÅLLS.............1
den behålls hoos alla qwar E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 BEHÖFWER............2
En som behöfwer alt, men har doch ingen ting. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Behöfwer intet heller tiuta E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 BEHÖFWES............1
Doch hwad behöfwes här mitt lijdande förtällia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BEHÖFWS.............1
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 BEKANT..............2
fast det är bekant, D.III Ängelska Schique
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BEKANTE.............1
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BEKIENNA............1
Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 BEKLAGA.............3
Doch iag får mig eij beklaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som denna Jungfruus död så högelig beklaga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 BEKLAGADE...........1
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 BEKLAGAR............1
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 BEKRÄFFTA...........1
Stadzens bästa och bekräffta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BEKRÄFFTAR..........1
iag bekräfftar ochså detta S.V En Suputhz förswar
 
 BEKÄND..............1
Si då blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BEKÄNNA.............2
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Må iag bekänna blef iag flater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 BELAGDT.............1
Är stormat och belagdt med ymklig guarnison, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BELIDE..............3
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BELIDES.............2
Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 BELÄGNE.............1
Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BELÄGRA.............1
Ångest och jemmer mitt hierta belägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 BELÄGRAT............1
swäfwer som belägrat är. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BELÄGRING...........2
frija mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fräls du mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BELÖNTH.............1
Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BEMÅHLA.............1
lät man Damor sig bemåhla, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BEMÖTA..............1
det wänligt stedz bemöta II Herdinna säij
 
 BEMÖTT..............1
Haar sig fåfängdt stedz bemött, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 BENA................1
har måßa mellan bena, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BENE................1
Ett sådant bene Ragell B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BENELÖS.............1
Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 BENEN...............2
Krukan millan benen taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som måst mellan benen in, G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 BEPRYDD.............1
Beprydd med weck och Skåhrar, B.IX Klagedicht
 
 BEPÄNDSLA...........1
på någon an’s bepändsla kinder S.I En sulten swarter mager kar
 
 BER.................4
Doch hielper intet hwad iagh ber, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Skiönste iagh ber deij war eij så snar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
och ber mig förlora, D.III Ängelska Schique
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 BERG................2
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Bruncke berg blij förr en båter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BERGEN..............2
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
uth för bergen strömma neer, S.V En Suputhz förswar
 
 BERGENS.............1
wuxne utur bergens buuk, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BERGERE.............4
A L’aimable Bergere. XXVI A L’aimable Bergere
A la plus aimable Bergere. XXIX A la plus aimable Bergere
Sur l’absence de l’aimable Bergere. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BERGH...............1
Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BERÄTTA.............4
de berätta hwad de sedt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som berätta i hwad wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Berätta du min mehr än Skiöna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
det är sandt hwad man berätta, S.V En Suputhz förswar
 
 BERÄTTAT............1
som mig blef berättat, att: B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 BERÖFWAT............1
Kierleken som mit nöije beröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BERÖM...............2
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 BERÖMBLIGT..........1
Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BERÖMD..............2
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Lucretia är fast högt berömd E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 BERÖMLIGT...........1
som klocka Salomon berömligt skrifwit har E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 BERÖMMA.............3
deij skall iag stedz berömma III. O Nechtergaal
En iag eij berömma får S.I En sulten swarter mager kar
Men dem wählförtient berömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BESANNA.............1
Detta kan man och besanna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BESCHÄMT............1
der beschämt den meister nicht, S.V En Suputhz förswar
 
 BESEES..............1
bör eij arbeta, men med undran stedz besees XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 BESINNA.............3
Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här, XXIX A la plus aimable Bergere
till deß iag tog på besinna S.II Kårf-giästbod
Kunnat förr besinna mig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa

Next Section

Top of Section