Next Section

Previous Section

 
 LIUFHEET............1
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LIUFHET.............1
drickens liufhet långsamt ränna, S.V En Suputhz förswar
 
 LIUFHETZ............1
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
 
 LIUFLIG.............6
En liuflig giäst att wara, VII Contre L’amour
Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Lyckan giör att han fullkomblig liuflig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 LIUFLIGDT...........2
Der han ett liufligdt läger fant. XXVI A L’aimable Bergere
Med Liufligdt tahl och lustigdt Skratt, XXVI A L’aimable Bergere
 
 LIUFLIGHEET.........3
Din liufligheet den har mig dårat, XXVI A L’aimable Bergere
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Dig och alt nöije mitt, dig och din liufligheet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 LIUFLIGHEETH........1
wärmer med sin liufligheeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 LIUFLIGHET..........1
En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 LIUFLIGT............7
Från mig rymmer liufligt löije XIX Ödemark i willa Skougar
roligt suus och liufligt bruus XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
som oß kan så liufligt läska, S.V En Suputhz förswar
Liufligt glammas wedh, fly hårda orden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
tilsammans liufligt lefwat ha’; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 LIUFSTA.............1
Mitt liufsta sälskap är slätt intet sälskap haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LIUFWA..............21
Liufwa röst och kloka taal, I Mer än wackra min herdinna
Detta liufwa Oket dra, I Mer än wackra min herdinna
din Liufwa låth III. O Nechtergaal
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
utur mitt bröst Lysindes liufwa nampn. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Liufwa later uthan sorg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes Liufwa fagra Kinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Då ända sigh hans liufwa löije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ehr har iag Glädt med liufwa lekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
liufwa Solen will och wara F.I Contre La Fortune
Neij, ach kom o liufwa dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
stäcker drickens liufwa fart, S.V En Suputhz förswar
utaf kerleeks liufwa eeld, S.V En Suputhz förswar
 
 LIUFWASTE...........1
ibland wår liufwaste skara. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LIUFWE..............2
Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ädla stund och liufwe tijma S.V En Suputhz förswar
 
 LIUFWELIG...........1
Hon är för mig rätt intet liufwelig, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LIUFWESTA...........2
Den liufwesta fängzlan, X Farwähl med din plåga
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LIUGA...............3
Hon kan liuga, hon kan nijga, VI Jag weet En liten Pijga
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 LIUGEN..............1
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
 
 LIUGER..............1
Men tänck att han liuger, D.III Ängelska Schique
 
 LIUS................1
alla gränder ha bra lius, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 LIUSAN..............3
Som i liusan låga brinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
Som brinner än i liusan låga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 LIUSEN..............2
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Men troo mig släckes liusen ut E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 LIUSET..............2
Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Liuset täres men det brinner E.III Liuset täres men det brinner
 
 LIUUS...............1
Så länge som här brinner liuus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 LIU’................1
Skiällan får wäl annat liu’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 LIß.................1
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 LOD.................1
dödas seen med lod och kruth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LOF.................1
Och af honom måst’ ha lof B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LOFTE...............1
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LOFW................1
med paar finger geer iag lofw, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 LOG.................3
Jag log altijdh när andra ängzligt klaga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Det log när Jris orka lee, XXVI A L’aimable Bergere
Han åt den ungas ofäl log FA.I Det war en gång en unger katt
 
 LOGH................1
När hiertat mitt af Glädie logh, XXVI A L’aimable Bergere
 
 LOKERANKA...........1
Rätt som en lokeranka, B.IX Klagedicht
 
 LOO.................1
Än som den bland loo och Krut, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 LOOGH...............1
När hiertat mitt af frögd och glädie loogh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 LOPP................1
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LORT................2
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Lort och Rusin drufwe-Grenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LORTEN..............2
lorten flög rätt som en qwast, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
och blijr i lorten qwar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LORTIG..............1
En nyer skoo och’n lortig grop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 LOßAR...............1
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique
 
 LUCHTAR.............3
der gammal math uhr luchtar, B.IX Klagedicht
ha ha luchtar, B.IX Klagedicht
Sen luchtar han ur halßen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LUCRETIA............1
Lucretia är fast högt berömd E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 LUDNA...............2
Och då blijr din ludna låck B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 LUFFTEN.............3
Sig kringt i lufften swinger, V J går blef iag mäd spee
Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan

Next Section

Top of Section