Next Section

Previous Section

 
 LIJSAD..............1
Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa? E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 LIJSTIGT............1
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 LIJTE...............2
Lijte nogh har hon om åhret, VI Jag weet En liten Pijga
får man wijnet lijte drypa S.V En Suputhz förswar
 
 LIJTEN..............9
Kierlekens Kiärligheet kan lijten mothgång tryckia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
dock medföra lijten fromma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lijten Hatt med silfwerrand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lijten bååt bland stoora wågor F.I Contre La Fortune
så lätter som en lijten fiär, S.I En sulten swarter mager kar
en hiertans lijten wacker flicka S.I En sulten swarter mager kar
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
En lijten om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
Som fick en lijten råtta fatt FA.I Det war en gång en unger katt
 
 LIJTET..............9
Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
lijtet andhål, at des snöö XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
hwem Werlden lijtet sett han lättlig säija weet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
så at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar
Det trätte några sidst eij lijtet mellan seij S.I En sulten swarter mager kar
Jagh då eij lijtet plågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
och lefwa medh lijtet småfiollug förnögd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Lijtet Skiehla aldrig glömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LIKA................6
Men allom som digh see går lika såßom migh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Swijn och Bönder lika skiägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Och dock löpa lika tom B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är ju lika för wår kropp, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Nättren blij eij lika så. E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
Är lika riker, hwart han far. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 LIKMYKE.............1
Amma, Hora, är likmyke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 LIKSOM..............1
Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 LIK’SOM.............1
Så qwick och wig lik’som en ko, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 LILLA...............18
Dermed nu den Bofwen lilla, I Mer än wackra min herdinna
du Lilla fogell snäll III. O Nechtergaal
Hur’ lilla Astrill falska, XI Jag swor en gång
Det lilla Goda som dem himlen sänder till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den får niuta flicka lilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Lilla Astrildz plågebandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ach! Den hiertans flickan lilla, XXVIII Vppå ett Conterfait
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
Jag spelar lustigt på min lilla Säckepipa, XXIX A la plus aimable Bergere
Det är en frucht utaf den lilla fåre hiorden, XXIX A la plus aimable Bergere
En ringa afwel af min lilla fåre hiord, XXIX A la plus aimable Bergere
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och för Er skull, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
men sku någon, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
det lilla han upfräter, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Amman som sitter och söfwer den Lilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 LILLIAN.............1
Lillian räknar sig för ähra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LILLIE..............1
uppå hennes lillie barm, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 LILLIEBARM..........1
uppå hennes lilliebarm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LILLIOR.............2
roos och lillior måste bucka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LIMPA...............1
För skall gråsten blij till limpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 LINDA...............1
Som eij ren fådt barn och Linda, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 LINDE...............1
som sig för linde fruktat B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LINDER..............1
Eekar och linder i blomstrande dälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 LINDMANS............1
När Spectens poike, Lindmans dräng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 LINDRA..............2
lindra med din wänligheeth. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LINDRAR.............1
Lindrar det doch lell min qwida, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 LINDRING............1
Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LISA................1
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LIST................2
Blef med List min Öfwer man, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
är stedz med list inkräcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LISTELIGEN..........1
Har då iag säker war, mig listeligen bracht, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 LITEN...............15
En liten Fågell kalla, V J går blef iag mäd spee
Jag weet En liten Pijga, VI Jag weet En liten Pijga
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En liten macht förslår eij här, XXVI A L’aimable Bergere
Den en liten gunst hon wißer XXVIII Vppå ett Conterfait
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
han säger min liten iag kommer utur Revisionen D.III Ängelska Schique
Nätt och liten som en Mygga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
ty det är man en liten ring. G.IV Hwem är som detta gißa kan
är han eij liten är han stoor SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Du äst en liten hiertetyf E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 LITET...............7
När iag råka litet ählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
litet Rasa, litet fählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
litet Rasa, litet fählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Den litet hafwer Lärdt han tahlar intet stort, XXIX A la plus aimable Bergere
ia: blir hon litet gahlen B.XIII Sidst om en mårgon goo
Litet rödt, men der omkring G.III Litet rödt, men der omkring
Jag will, will du meij litet bee SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 LITZER..............1
Snustobaks-Dosa och tree litzer baak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 LIUDET..............1
Ty hiertat blir matt och liudet tar af, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LIUFFT..............6
Men J, i roo liufft kuttra och kura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur liufft och kiert för mig ditt söta sälskap war, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
friskar hiärna, och giör liufft. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci

Next Section

Top of Section