Next Section

Previous Section

 
 LIJK................21
Smälter blifwer lijk er floodh. XIX Ödemark i willa Skougar
och sielf älska lijk som iagh. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
lijk som det ha worj löst, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
illröd lijk som drakeblod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lijk som pärlor på en trå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
miuka lijk som Sillkes watt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lijk som en halfdöd åkarhäst, S.I En sulten swarter mager kar
lijk som j wor nu kyst D.II En nylustig och begärlig WISA
lijk som en hora D.III Ängelska Schique
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
lijk som det wore så hederlig saak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Kröker och böger sig lijk som en Katt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk en slarfwog tiggar råck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
fast dhe reedo lijk som marar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Är lijk en warge kuhla, B.IX Klagedicht
lijk många fallor har, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijk-som en Brandstaakz ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
lijk som en spijke sill, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijk som en kroko dill. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LIJKA...............25
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lijka med henne Kring dahlarne drifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Wattukräket lijka så, XIX Ödemark i willa Skougar
Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Altijd man dem lijka finner, XXVIII Vppå ett Conterfait
Neij hon är sig altijdh lijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
lijka wacker, lijka täck, XXVIII Vppå ett Conterfait
lijka wacker, lijka täck, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ästu altijdh lijka wreder, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will altijdh lijka stå, F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka gåå. F.III En Krigsmans wijsa
et ogement humeur som altijdh lijka är S.I En sulten swarter mager kar
lijka som man watnet seer S.V En Suputhz förswar
eij är med mig lijka lång, S.V En Suputhz förswar
Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
Och heela kroppen lijka, B.IX Klagedicht
ha ha lijka B.IX Klagedicht
ändras, spricka lijka snart E.XIII Herregunst och Aprilwäder
Lijka stånd, och lijka heder, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
Lijka stånd, och lijka heder, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
Lijka ålder, lijka seder E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
Lijka ålder, lijka seder E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
lijkt med lijka paras bäst. E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 LIJKAR..............1
rätt som det hwar och en lijkar. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LIJKASOM............1
gåssen lijkasom hans Far. E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 LIJKE...............3
hwars lijke intet många har S.I En sulten swarter mager kar
af alt gåt är eij din lijke S.V En Suputhz förswar
Så länge lijke fijß. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LIJKER..............1
hwar är iu sin gåfwa lijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 LIJKNA..............1
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 LIJKNAS.............2
nåt som dem kan lijknas wee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När det den Glädie har, at lijknas få wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 LIJKSOM.............15
Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Mig den Lijksom räcker till, XXVIII Vppå ett Conterfait
den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar, S.I En sulten swarter mager kar
sam der kring lijksom en fisk S.V En Suputhz förswar
En knyhl lijksom en tratter, B.IX Klagedicht
Lijksom de wattufåhrar, B.IX Klagedicht
lijksom et fath gelle. B.IX Klagedicht
Lijksom han wille plåcka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom han wore kranker, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
lijksom en Båtzmans krogh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom hans Lijf wor’ ända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom en åkarhäst, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom en Koppardrake B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Älska lijksom barnen Bröd, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 LIJKT...............1
lijkt med lijka paras bäst. E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 LIJKWIST............1
Jag blundar wähl, men kan lijkwist eij såfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 LIJKWÄHL............11
Sku lijkwähl altijd laga, V J går blef iag mäd spee
Män doch allas wän lijkwähl. VII Contre L’amour
Att du lijkwähl will unna meij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Så skall lijkwähl din trogna trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och måste lijkwähl faßna qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Doch lijkwähl wara, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hon lijkwähl halßen pinar, F.VI Contre le Mariage
Henne lijkwähl åth sig ryckia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LIJK’SOM............4
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lijk’som honom intet fattas, S.V En Suputhz förswar
Lijk’som tiggiarn reefs och slogs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
murckna lijk’som rutna stubbar, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 LIJN................1
Lener som en docka lijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 LIJSA...............7
och min plåga lijsa sända, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Skall lijsa här min tunga börda, XXVI A L’aimable Bergere
men betenck min skiöna Lijsa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och för Er skull, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
men sku någon, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
feck min fruktan tämlig lijsa, S.II Kårf-giästbod

Next Section

Top of Section