Next Section

Previous Section

 
 LIFACHTIGT..........1
Der som dit Conterfey lifachtigt är i slagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LIFWET..............3
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Doch weet Jag eij hur lifwet B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LIGG................1
Ståppa lakan ligg i fönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LIGGA...............1
ligga wäl och piälta småt E.XIX Dricka lagom äta godt
 
 LIGGER..............10
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Sij Sij iag ligger nederstötter, XXVI A L’aimable Bergere
Jag ligger giärna när iag får S.I En sulten swarter mager kar
hoos den som ligger wid min sijda S.I En sulten swarter mager kar
Han ligger wijd min sijda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ligger som en klabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Mä’n han änn’ ligger på sin säng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Den som ligger på sin skatt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 LIGGIA..............3
Till att liggia i sitt stall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
liggia på wårt bohl, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 LIJA................3
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Deth måste iag alt Lija B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha lija, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LIJDA...............26
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
hur’ han det måst lijda, X Farwähl med din plåga
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hur han måste mycket lijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Så är Jag endast då på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wist är Jag födder på Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ty den som lefwer och städze måst lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Nu iag will i stillheet lijda, XIX Ödemark i willa Skougar
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Så måste du eij heller aldrig lijda, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Tröstu älska lijda smärta, XXVIII Vppå ett Conterfait
ropa och lijda, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Är Jagh endast född till lijda F.I Contre La Fortune
Suckan, tårar, tåligt lijda F.I Contre La Fortune
Jag förmår eij mehra lijda F.I Contre La Fortune
Huru länge måst iag lijda F.II Wreda lycka och Oblijda
Lijda med ståndachtigheet. F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast iag måste mycket lijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
Eij sin nästa hoos sig lijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LIJDANDE............1
Doch hwad behöfwes här mitt lijdande förtällia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LIJDEN..............1
Till blij lijden wid wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LIJDER..............8
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty Jag lijder hwad iag böör, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör. XIX Ödemark i willa Skougar
hwadh iagh uthstår hwadh iag lijder XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Säg hwad iag lijder, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
och af motgång lijder smärta, S.V En Suputhz förswar
 
 LIJDIT..............1
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 LIJDS...............1
lijds af fremmande nation XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LIJF................22
Här har ändat lijf och pina, I Mer än wackra min herdinna
Jag får eij skillias från mitt lijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Tar mitt Lijf een ända. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ända mitt Lijf min Jämmer och Qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ända sidst mitt usla Lijf, XIX Ödemark i willa Skougar
Förläng då mitt lijf en tijma och bijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
har af Kierleek lijf och lefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Den skadde eij mitt unga Lijf, XXVI A L’aimable Bergere
Som en den lijf ell’ död begier. XXVI A L’aimable Bergere
Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast min flicka lijf löös är, XXVIII Vppå ett Conterfait
Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hiertat picka i mitt lijf, F.I Contre La Fortune
lijf, när fången der om beer? F.I Contre La Fortune
Än som mitt lijf, F.V Lustig frisk opp
Lijksom hans Lijf wor’ ända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Förnöter tiden wäl, förkortar eij ditt lijf. E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 LIJFF...............2
Och mitt Lijff förstöra. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 LIJFLIG.............1
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
 
 LIJFLÖST............1
Hoos ett lijflöst Conterfeij, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 LIJFWET.............4
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
tes lijfwet ända taar. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Han lijfwet från mig tager, F.V Lustig frisk opp
Mången ann hafft knijf i lijfwet E.XXXII Lucretia är fast högt berömd

Next Section

Top of Section