Next Section

Previous Section

 
 LEFWAND.............1
Än hoos mången lefwand twär, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 LEFWAT..............2
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
tilsammans liufligt lefwat ha’; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 LEFWER..............15
Och lefwer sorgse utj all min tijdh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty den som lefwer och städze måst lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ach nu Lefwer iag i wånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast iag nu lefwer oförnögd, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
sin lefwer och lungor F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
lefwer med intet i godh roo. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
han lefwer städz i frögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jag lefwer i godt hopp, F.V Lustig frisk opp
som lefwer man tåf gatulåpp. S.I En sulten swarter mager kar
Jag skrifwer flijtigt lefwer braa S.I En sulten swarter mager kar
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 LEFWERNE............1
Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LEHR................1
Men lell åth min Ofärd lehr. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 LEIJON..............2
tänck ett leijon kan bewekas F.I Contre La Fortune
Starcka Leijon, grymma aap B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LEKA................5
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
fast bättre begynna på leka D.II En nylustig och begärlig WISA
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
och leka till deß wij bli warma. D.III Ängelska Schique
Den som leka will med kåhlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 LEKAR...............1
Ehr har iag Glädt med liufwa lekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 LEKDOM..............1
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LEKEN...............2
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LEKERNA.............1
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LEKT................1
Det har lekt med eld en stund, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 LEKTE...............1
lekte Jag med Flickor små, XXVI A L’aimable Bergere
 
 LEL.................1
Så seer du nu at iag lel kan SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 LELL................19
Lell så kunna de wähl hitta, V J går blef iag mäd spee
Är det lell med sorg upfylt. VII Contre L’amour
Som lell är helt och hållit ditt. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Tillskyndar lell ängzlan, X Farwähl med din plåga
Lell rönar man med smärta, X Farwähl med din plåga
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Är din åminnelße lell altidh deribland, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
som iagh lell hoos mången annor, XXVIII Vppå ett Conterfait
lell prijsen winner, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Lindrar det doch lell min qwida, F.II Wreda lycka och Oblijda
Men lell åth min Ofärd lehr. F.II Wreda lycka och Oblijda
lell lengtar han till skogen, F.VI Contre le Mariage
Och lell gå med Silckes brackor, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Men lell så giör iag stora ting G.IV Hwem är som detta gißa kan
doch giör iag lell så starcka band G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 LELL’...............3
lell’ bittijdh’ opp, och seent i säng, S.I En sulten swarter mager kar
lell’ weeth iag den eij honom hatar, S.I En sulten swarter mager kar
hwad dhe wille, iag lell’ wåga; S.II Kårf-giästbod
 
 LEM.................1
Af krampen i hwar lem. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LEMBNA..............5
Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och lembna androm hwad det sielf eij äga kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Haar du wähl hierta mig lembna allena, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 LEMBNADT............1
Ty han har mig nu bunden lembnadt, XXVI A L’aimable Bergere
 
 LEMBNAR.............2
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 LEMBNAT.............1
Lembnat wåra hemmans bruk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 LEMNAR..............4
Och lemnar mig den minsta qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hans frögd och lemnar Sorgen qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Fast du mig lemnar utj twångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LENARE..............1
lenare än silkes wadtt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 LENER...............1
Lener som en docka lijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 LENGE...............1
lenge som iag haar III. O Nechtergaal
 
 LENGTAR.............1
lell lengtar han till skogen, F.VI Contre le Mariage
 
 LER.................1
Hon ler der sielfwer åth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 LESKA...............2
han plåga digh din leska B.IX Klagedicht
ha ha leska, B.IX Klagedicht
 
 LESKAN..............1
Spanhakat är den leskan, B.IX Klagedicht
 
 LETA................1
och sin mat i Marken leta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LETE................1
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LEUTHE..............1
und die leuthe schnauben müßen, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 LEXOR...............1
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
 
 LEßNAR..............1
Jagh leßnar wedh den syßlan B.IX Klagedicht
 
 LI..................1
LI E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 LICENTZA............1
Con Licentza sagdt der gäck S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 LICKWÄL.............2
sku de lickwäl nämbde blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men lickwäl hwar dag Nå nytt, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
 
 LIDA................1
Om hon honom lida kan E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 LIDER...............1
Jag lider mer än iag det säija weet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 LIEBSTE.............1
Mabelle min Liebste, mitt . och sådant alt mehra D.III Ängelska Schique
 
 LIEBSTES............1
Liebstes mägdchen bistu dull, VI Jag weet En liten Pijga
 
 LIF.................2
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Och på båt sitt lif at wåga B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699

Next Section

Top of Section