Next Section

Previous Section

 
 LASTA...............1
Att lasta kierleken med ett wredt modh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 LASTAS..............1
Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 LATA................1
annat än som lata drängiar F.III En Krigsmans wijsa
 
 LATER...............2
Liufwa later uthan sorg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och sin Matmohrs later rata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LATIN...............1
fahr wähl Græska och Latin, F.III En Krigsmans wijsa
 
 LATINSKA............1
Ther Latinska, Græska bladen B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 LAßE................1
Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße, D.III Ängelska Schique
 
 LAßET...............1
Han laßet drar som bäst. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LE..................2
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Contre le Mariage F.VI Contre le Mariage
 
 LECKTE..............1
Och leckte med den fågna mus FA.I Det war en gång en unger katt
 
 LEDA................2
För den leda Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Hans leda lefnads Slända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LEDER...............5
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
Då Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Stinna Ådror Grofwa leder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LEDERNA.............1
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LEDIGT..............1
Vtj mit Bröst som ledigt står, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 LEDSAGA.............1
då Jungfruna hem wij ledsaga D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LEDSAM..............1
Söta Sömbnen ledsam synnes F.I Contre La Fortune
 
 LEDSAMHEET..........1
geer osmak, ledsamheet, F.VI Contre le Mariage
 
 LEDSAMPT............1
Nu ett ledsampt Mode är, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 LEDSAMT.............2
Af Suckar gråth och ledsamt Lagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ledsamt är det ensam wara; E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 LEDSEN..............1
Men teeg när Cloris ledsen blee. XXVI A L’aimable Bergere
 
 LEDT................1
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LEDZ................1
men iag ledz och wid smeeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LEE.................3
Det log när Jris orka lee, XXVI A L’aimable Bergere
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
sitt älend’ sielf och lee, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 LEED................1
Leed han af wjd Kongens fötter. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 LEEDA...............3
För den leeda Falcken Grå, V J går blef iag mäd spee
Wist ä du en din leeda krycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som han giort den leeda token, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 LEEDER..............4
Skiöna Min och täcka leeder, I Mer än wackra min herdinna
hennes andra stålte leeder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Lät din’ wäl bewäxta leeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som en Klöös Katt Ond och leeder, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 LEEDSEN.............1
Gick sedan Leedsen derifrån. XXVI A L’aimable Bergere
 
 LEEFWA..............1
Som måst uthan Herdhe leefwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 LEEK................1
Som miste både leek och mat. FA.I Det war en gång en unger katt
 
 LEEKA...............3
Som barnen med sin dockor leeka, XXVI A L’aimable Bergere
hon will wähl altijdh leeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Leeka fremmand, laga Rätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LEEKAR..............1
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 LEEKT...............1
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 LEENA...............2
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
hens bröst dhe ä’ heel leena B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LEER................3
när du åth min iemmer leer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
lyckan åth min jämmer leer. F.I Contre La Fortune
 
 LEETA...............2
iag will aldrig i Ehr leeta F.III En Krigsmans wijsa
torf leeta sig hwar bijt, F.VI Contre le Mariage
 
 LEF.................2
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lef förnöijd, tag snus-tobak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 LEFDE...............3
Den som lefde och eij älska, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här lefde stedz i Nödh. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 LEFDHE..............1
så länge som han war och här på Jorden lefdhe E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 LEFNAD..............5
Sluter min lefnad och ändar min sorgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 LEFNADH.............2
Än een lefnadh full med ängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LEFNADS.............1
Hans leda lefnads Slända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 LEFNADT.............3
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag haatar min lefnadt och älskar min graf, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
har af Kierleek lijf och lefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 LEFNADZ.............2
Nån Lefnadz gnista qwaar. III. O Nechtergaal
Än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LEFWA...............39
Som war wahn at lefwa frij. I Mer än wackra min herdinna
Men Sorg till lefwa utj Nöö. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Är lefwa i nöije, X Farwähl med din plåga
Alt men iag får lefwa, X Farwähl med din plåga
Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och hiertat öfwergee, som tänckte lefwa fritt. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
heller döö än lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwadh ähr lefwa uthan frögdh, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
uthan Herdhe lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som tröstelöös måste här lefwa i Möda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
den som acktar frij at lefwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utan den kund’ iag eij lefwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ock om lefwa ynkligt beder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den tijd mig unnas lefwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
lefwa så är stoort beswär. F.I Contre La Fortune
Men ändå iag skall nu lefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lustig will iag altijdh lefwa, F.III En Krigsmans wijsa
Jagh älskar frij att lefwa, F.VI Contre le Mariage
som så lustigt lefwa kan, S.V En Suputhz förswar
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
Gubben och Kiärngen som lefwa tilsamman D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mena sigh der med lefwa ala francesse D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
än lefwa länge så, B.IX Klagedicht
och lefwa medh lijtet småfiollug förnögd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Frijskt från höst till Juhlen lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wackert lära illa lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Lefwa lustigh, hösa, plösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som du än kan lefwa på, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Ju mindre tid at lefwaE.IV Ästu unger war man glaa’r
wara nöijd och lefwa bra E.XIX Dricka lagom äta godt
Önskade som Pompe Lefwa E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section