Next Section

Previous Section

 
 KÅRFWENS............1
som wid kårfwens bägge ändar S.II Kårf-giästbod
 
 KÅRT................2
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
är deß plåga eij så kårt, F.III En Krigsmans wijsa
 
 KÅSTA...............1
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 KÅSTAR..............1
reparering kåstar mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KÅSTEN..............2
salta hijßlig för mig kåsten, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 KÅSTLIG.............1
en kåstlig färg man intet finner S.I En sulten swarter mager kar
 
 KÖN.................1
Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 KÖPING..............1
Arboga och Köping d. 16. Jan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 KÖPMÄN..............1
alla köpmän ha gåt godz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KÖRD................1
blef ur Paradiset körd. E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 KÖRER...............1
Dricker upp winsten körer och qwäder trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KÖR’NA..............1
fräcka Fröya kör’na bort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LA..................2
A la plus aimable Bergere. XXIX A la plus aimable Bergere
Contre La Fortune F.I Contre La Fortune
 
 LAA.................1
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LAAG................2
doch det är eij mit laag B.XIII Sidst om en mårgon goo
och icke fängslans laag B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 LADDA...............1
Ladda näsan med toback S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 LADE................1
der Naturen hiertat lade, S.V En Suputhz förswar
 
 LADZ................1
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LAFWEN..............1
Ther med ramla Lafwen full B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 LAG.................6
lag och älskog stridde här; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
giorde effter skiönheetz lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tar och treskas intet lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dig, din willia och din Lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som nyß är kommen till wårt lag S.I En sulten swarter mager kar
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
 
 LAGA................13
Sku lijkwähl altijd laga, V J går blef iag mäd spee
Jag wiste alt så kånsteligen laga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Summan min mund den kund så laga, XXVI A L’aimable Bergere
Kunde iag min gåfwa laga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
master med sig, ochså laga S.III Madammoiselle
Men taa warlig, ochså laga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at iag ochså laga will; S.V En Suputhz förswar
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
agera, citera, och skämma bort laga-processer, D.III Ängelska Schique
Det wore fast bättre att laga, D.III Ängelska Schique
Leeka fremmand, laga Rätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Altijd deras låckar laga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
laga då at du äst took, E.XVI Will du hetas wara klook
 
 LAGAR...............3
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
Jänckar och lagar snält granlåten sin D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 LAGDT...............4
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som på hennes hy är lagdt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
det eij nå’t blijr öde lagdt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 LAGEN...............3
Lagen wille ingalunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lagen at han bland oß dundrar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
kom för lagen aldrig inn; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 LAGER...............1
hur han sina Trouppar lager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LAGET...............1
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 LAGH................6
Ty dit Lagh X Farwähl med din plåga
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sielf näsan din är giord effter Skiönheetens Lagh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Af Suckar gråth och ledsamt Lagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 LAGOM...............2
om iag hadd’ lagom stopp B.XIII Sidst om en mårgon goo
Dricka lagom äta godt E.XIX Dricka lagom äta godt
 
 LAGUM...............2
Läpparne wor’ lagum stohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
täta, lagum jämbna, små, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 LAKAN...............1
Ståppa lakan ligg i fönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LAM.................1
Du lär blij så lam af rijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 LAMB................1
Ett lamb stod wid en Å, och drack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 LAMMER..............1
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 LAND................7
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
ingen ungkarl i wårt land XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
i all Land och hwarie bygd. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Kunde jag man krypa uppå land, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
een hora uppå land E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Den spelas i hwart land och i hwar stad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 LANDE...............1
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 LANDEN..............1
Den Ryan som du seer är och från deße landen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 LANDET..............1
Är Glad när han först landet warse blir, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 LANDH...............1
Kiärleken är ett landh, VII Contre L’amour
 
 LANDS...............1
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 LANDSENS............1
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 LANDZ...............1
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 LAPPA...............1
Bå’ med twetta, lappa, sömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 LAPPAR..............2
Säija sagor, lappar sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 LAPPEN..............1
Löös sedan lappen löös med hast SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 LAPPERIJ............1
All deras Taal är lapperij bewänt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 LARA................1
talari lari lara, F.V Lustig frisk opp
 
 LARI................1
talari lari lara, F.V Lustig frisk opp
 
 LASKA...............1
Skiära, klappa, Laska läder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 LAST................4
Ähr då älska sådan last XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
det sin last medh ängzlan bär F.I Contre La Fortune

Next Section

Top of Section