Next Section

Previous Section

 
 KUNNAT..............5
till sin fägring kunnat lägga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Kunnat förr besinna mig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 KUNNE...............2
Kunne Wij dem eij beskrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
der wij godt wijn kunneD.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KUNNOM..............1
kunnom wij en hyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 KUNST...............1
wehr die Kunst kan, wie man spricht S.V En Suputhz förswar
 
 KURA................1
Men J, i roo liufft kuttra och kura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 KUTSKEN.............1
Slå på kutsken som är dum: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KUTTRA..............2
Men J, i roo liufft kuttra och kura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Till att qwittra, kuttra siunga, V J går blef iag mäd spee
 
 KYNNE...............2
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 KYRCKIAN............1
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 KYRCKIO.............1
När Opp för kyrckio brinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KYST................2
När som dhet Rijset kyst, så blijr dhet och förskont XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
lijk som j wor nu kyst D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KYß.................2
gifwa dem en hiertlig kyß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
till deß han en kyß har fått, S.V En Suputhz förswar
 
 KYßA................6
När Jag henne kyßa will, XXVIII Vppå ett Conterfait
Kyßa Eder bara hand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kyßa Nunnans hwijta barm. F.III En Krigsmans wijsa
kyßa handen som der fritt S.II Kårf-giästbod
will den wackra handen kyßa S.II Kårf-giästbod
Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 KYßAR...............5
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
huru många kyßar nögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kyßar stiäla, Kyßar truga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kyßar stiäla, Kyßar truga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
effter kyßar, effter pappar, S.V En Suputhz förswar
 
 KYßEN...............1
och kyßen du sedan, D.III Ängelska Schique
 
 KYßER...............1
derför’ kyßer iag dhe händer S.II Kårf-giästbod
 
 KÄDIA...............1
På sin hals had’ hon en kädia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KÄLCKSTAKAN.........1
Kälckstakan och Tälgknijfwen weet han då stöta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KÄLLAR..............2
Källar Poiken då sin tiänst eij sumblar, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Uthan wij slå wår Källar igen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KÄLLAREN............1
Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 KÄMPA...............3
wij sku till den sidsta kämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iag will kämpa, iag will strijda, F.III En Krigsmans wijsa
tagit mig et kämpa ruus, S.V En Suputhz förswar
 
 KÄNDE...............1
till deß wij bättre kände blifwa, S.I En sulten swarter mager kar
 
 KÄNNER..............2
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag är wiß att du, dem känner, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KÄNS................1
Ty käns deraf nån pijna, II Herdinna säij
 
 KÄPP................1
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 KÄR.................3
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
så snart som Mor-Kär hon wänder sig bort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 KÄRA................3
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
Ach kära Jungfru iag hafwer siungit trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Min kära Hustru j mig icke banna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KÄRESTA.............1
lusten skall min Käresta wara, F.III En Krigsmans wijsa
 
 KÄRLECK.............2
och moot kärleck alt för håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
will man sig för kärleck achta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KÄRLECKS............2
war han sielf en kärlecks brand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
från frijhet utj kärlecks band, S.I En sulten swarter mager kar
 
 KÄRLEEK.............3
J Kärleek, X Farwähl med din plåga
Hwad är kärleek? söta plågor, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig Kärleek öfwa, F.III En Krigsmans wijsa
 
 KÄRLEEKZ............3
i des sköna kärleekz häär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
giör eij något kärleekz greep S.V En Suputhz förswar
kållrar utaf kärleekz skått, S.V En Suputhz förswar
 
 KÄRLEK..............2
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
och kärlek förwandlar, D.III Ängelska Schique
 
 KÄRLEKEN............1
Saa’ kärleken till mig sackta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KÄRLEKENS...........3
iag toog wid kärlekens lära XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 KÄRLEKS.............2
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
för Kärleks grymma tyranij E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 KÄRLEKZ.............1
ock den Kärlekz brinnand’ låga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KÄRNG...............1
ingen kärng mehr sqwaller föör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KÄRNGENS............1
öfwer kärngens penningeskatt, B.IX Klagedicht
 
 KÄRR................1
På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KÅFWA...............1
Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 KÅHL................1
Som kåhl i askan gråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KÅHLEN..............1
Den som leka will med kåhlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 KÅHLNAR.............1
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 KÅHLSWART...........1
består utj et kåhlswart hår, S.I En sulten swarter mager kar
 
 KÅLANDE.............1
Kålande hwijt som en Morian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KÅLLRAR.............1
kållrar utaf kärleekz skått, S.V En Suputhz förswar
 
 KÅNSTELIGEN.........1
Jag wiste alt så kånsteligen laga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 KÅPPA...............1
Löpa med en stackot kåppa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KÅRF................3
Kårf-giästbod: S.II Kårf-giästbod
mehr än någon kårf på tårge, S.II Kårf-giästbod
af den kårf som sändes mig S.II Kårf-giästbod
 
 KÅRFKÄRING..........1
eller kårfkäring wid norreport S.II Kårf-giästbod
 
 KÅRFWEMÅHL..........1
utj detta kårfwemåhl. S.II Kårf-giästbod
 
 KÅRFWEN.............4
hwem den kårfwen kom ifrå, S.II Kårf-giästbod
kårfwen, måst’ man intet kiöra S.II Kårf-giästbod
har giort kårfwen som iag fick S.II Kårf-giästbod
det är kårfwen i sitt skinn. G.VI Jbland tomer, ibland stinner

Next Section

Top of Section