Next Section

Previous Section

 
 KRUTH...............1
dödas seen med lod och kruth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KRUUS...............3
Nu bruckar du wäl mycket kruus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Du sijr uppå Jungfruns kruus E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Han will då för utan kruus E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 KRUUT...............1
medh ditt blix och dunder kruut F.I Contre La Fortune
 
 KRUUTH..............1
Der som bößa kruuth och kuhla, V J går blef iag mäd spee
 
 KRYCKA..............2
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wist ä du en din leeda krycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KRYCKER.............1
uppå drycker föllier Krycker, F.III En Krigsmans wijsa
 
 KRYCKIA.............2
Ja iag hette man en kryckia, V J går blef iag mäd spee
Kund hända mig din kryckia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KRYCKIAN............1
Skiämmer Gavotter och dantzar den kryckian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KRYDDEKRÄMRARS......1
Kryddekrämrars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KRYDDER.............1
gryn och krydder har i stoppat, S.II Kårf-giästbod
 
 KRYMPA..............1
den som nyckter är en krympa S.V En Suputhz förswar
 
 KRYP................1
Krokryggot och kryp luta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KRYPA...............2
den som nyckter knafft kan krypa, S.V En Suputhz förswar
Kunde jag man krypa uppå land, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 KRYPER..............1
Kräker kryper flyger gåår XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 KRÄKER..............1
Kräker kryper flyger gåår XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 KRÄKIAND............1
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KRÄNCKA.............1
Och des mitt Ryckte kräncka, XI Jag swor en gång
 
 KRÄNKA..............2
Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 KRÄNKER.............1
Ett Band wår frijheet kränker, F.VI Contre le Mariage
 
 KRÅPP...............2
Och om din Skiönste Kråpp, är utan wank och fehl XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
En gammall kiärnge kråpp. B.IX Klagedicht
 
 KRÅßA...............1
Jag kråßa deijligheetens snara, XXVI A L’aimable Bergere
 
 KRÅßAT..............1
Medan hans skåt mit hierta så kråßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 KRÖKER..............1
Kröker och böger sig lijk som en Katt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KRÖMPLING...........1
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KRÖNA...............1
Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KRÖNE...............1
Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 KRÖP................1
så strök iagh Toppseglet och kröp så i Wråå. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 KUHLA...............2
Der som bößa kruuth och kuhla, V J går blef iag mäd spee
Är lijk en warge kuhla, B.IX Klagedicht
 
 KUHLIN..............2
Wååt, slaskut, kall och kuhlin B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha kuhlin, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KUHLORS.............1
flere Kuhlors smitter smatter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KUK.................1
utan plog och utan kuk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 KULIN...............1
kall och kulin wijsar sigh F.I Contre La Fortune
 
 KULL................3
Effter du slår kull mitt hopp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När du slog bläckhornet kull, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
sleka up Öhlet och sparka kull Kannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 KULLSTÖTA...........1
Fast Ödett will mitt hopp kullstöta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 KULLSTÖTT...........1
Ett kullstött lyckans hiuul som eij går mehra kring XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KULRIG..............1
Så räter, som en kulrig backa, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 KUMME...............1
at wij kumme deras prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KUN.................1
kun wij få ett gott accord XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KUND................7
Under halßen kund man röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Cupido sielf kund eij mit hierta såhra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Summan min mund den kund så laga, XXVI A L’aimable Bergere
Kund Jag’na en gång slippa, B.IX Klagedicht
Kund hända mig din kryckia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KUNDE...............9
doch dhe kunde dem eij stilla, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at eij bättre kunde fåås, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Eij kunde nån mit hårda sinne dåra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Min tunga kunde ynkligt låta, XXVI A L’aimable Bergere
Så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kunde iag min gåfwa laga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
kunde min wördnat ey längre räckia B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Att iag Elin Om iag kunde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Kunde jag man krypa uppå land, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 KUNDHE..............1
Om du kundhe digh inbilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 KUNDSKAP............4
uppå kundskap till dig skicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will man kundskap hämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de kundskap hafwa må XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och så snart J kundskap fått XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KUND’...............7
under halsen kund’ man röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utan den kund’ iag eij lefwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Min tunga kund’ förlieft och ängzligdt tahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa, XXVI A L’aimable Bergere
kund’ iag sådan gåfwa gee XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 KUNG................3
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KUNGZ...............2
Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 KUNNA...............14
Lell så kunna de wähl hitta, V J går blef iag mäd spee
Skall mig doch ingen kunna twinga, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
(som eij nånsin kunna blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad för råd dhe kunna gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men hon säger sig eij kunna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
de kunna eij hielpa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
kunna de fullwähl F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Och kunna Oß intet båta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
är wacker att höra och kunna fransöska parlera D.III Ängelska Schique
Alldrig kunna hålla Mun, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas

Next Section

Top of Section