Next Section

Previous Section

 
 KRAFFTELÖÖS.........1
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 KRAFFTER............1
sina kraffter wäl förmehrar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KRAFFTLÖSER.........1
Krafftlöser mager spinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KRAFT...............1
Ty winets starka kraft war orsaken dertil, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KRAGEN..............1
Då du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KRAMA...............1
Waßlan uhr dig krama kan, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KRAMPEN.............1
Af krampen i hwar lem. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KRANEN..............1
En diefwull ut med kranen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 KRANKER.............1
Lijksom han wore kranker, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KRAS................1
Skiära hiertat mitt i kras, E.V Dina ögon ä Demanter
 
 KREATUR.............2
Ett sällsamt Kreatur fins under denna sten. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KRIG................4
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Blir det krig så måst wij fort B.VII Blir det krig så måst wij fort
Som intet har med deße krig! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Men tro mig säkert, få wi Krig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 KRIGSMANS...........1
En Krigsmans wijsa F.III En Krigsmans wijsa
 
 KRIGZRÅD............1
i ett krigzråd till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KRIJG...............2
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
Sådant krijg mig dock behagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 KRIJTA..............1
som den aldraskiönste krijta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KRIJTE..............1
En rosenröder mund och krijte hwijta tänder S.I En sulten swarter mager kar
 
 KRING...............17
Lijka med henne Kring dahlarne drifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
skumpa, trippa, lustigt kring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Luppo kring i alla hörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Som glade passagers kring hela werlden fari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
intet spåttar hon kring seij, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak, XXIX A la plus aimable Bergere
Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ett kullstött lyckans hiuul som eij går mehra kring XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hon surrar kring rätt som et hiuhl S.I En sulten swarter mager kar
sam der kring lijksom en fisk S.V En Suputhz förswar
På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Stedz med kosan om kring löpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kring om sta’n i hwar gård löpa. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Natten kring på gatan strykia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
kring halsen på en swarter katt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Kring om wärlden sorgefulle E.IX Många fara effter Gulle
 
 KRINGFLUTHEN........1
Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 KRINGH..............5
tillåtit sinne mitt helt styrlöst wandra kringh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så springer iagh om kringh, F.V Lustig frisk opp
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 KRINGLA.............1
runstykz kringla, halfeds fläta, S.III Madammoiselle
 
 KRINGLÖPER..........1
Mångelskan som med Korgen kringlöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KRINGT..............1
Sig kringt i lufften swinger, V J går blef iag mäd spee
 
 KROCKUGA............1
Om Holmströms krockuga Finger E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 KROGEN..............1
Min Man som går hwar Dag uppå Krogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KROGH...............1
lijksom en Båtzmans krogh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KROKE...............1
kroke-knijfwar guldbeprydde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KROKO...............1
Lijk som en kroko dill. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KROKOTER............1
En slokoter Hatt en krokoter Näsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KROKRYGGOT..........1
Krokryggot och kryp luta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KROP................1
och kasta elden i min krop. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 KROPP...............21
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Summan iag war i min kropp XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mårgonrådnans skiära kropp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som ängzlar sinne mitt och tärer fast min kropp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som förtära Siähl och Kropp, F.III En Krigsmans wijsa
Och plågar eij min kropp, F.V Lustig frisk opp
Jag på min kropp nu bär, F.V Lustig frisk opp
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
ia min glädiefulla kropp S.V En Suputhz förswar
får han wijnet i sin kropp S.V En Suputhz förswar
alt ska ösas i min kropp S.V En Suputhz förswar
at hon sku med sin fiäder kropp FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Det är ju lika för wår kropp, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 KROPPEN.............5
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
intet Skiähl och kroppen hålla fahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Och heela kroppen lijka, B.IX Klagedicht
Kroppen min sig roligt hwijlar, SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 KRUKAN..............1
Krukan millan benen taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KRUMMER.............1
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
 
 KRUS................2
Thes hon sprang bort förutan krus FA.I Det war en gång en unger katt
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 KRUSA...............4
Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
En Butter bonde-dräng som intet krusa kan, XXIX A la plus aimable Bergere
men will han då krusa och skrapa, D.III Ängelska Schique
Då måst iag opp och krusa B.IX Klagedicht
 
 KRUSAD..............1
Krusad Pudrad the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KRUT................2
Än som den bland loo och Krut, XXVIII Vppå ett Conterfait
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh

Next Section

Top of Section