Next Section

Previous Section

 
 BEDIA...............1
Jag plågas men får eij bedia om booth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BEDRAGA.............1
Och sin Nästa så bedraga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BEDRAGEN............1
Men den som lättlin tror, han blijr och lätt bedragen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BEDRAGI.............2
Så har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BEDRAR..............1
Och låtit längtan Rå, som wårt förnufft bedrar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BEDRÖFWA............6
Gudarna sielf bedröfwa mitt hierta XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Mitt hierta är sårat, mine sinnen bedröfwa XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och dhen som redan war bedröfwat, meer bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
bedröfwa när en ann, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
doch honom du icke bedröfwa, D.III Ängelska Schique
 
 BEDRÖFWAD...........1
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BEDRÖFWAR...........1
bedröfwar snart ett Took, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 BEDRÖFWAT...........3
Men iag måste sucka och wara bedröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
ingen wor bedröfwat här, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och dhen som redan war bedröfwat, meer bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BEDRÖFWATT..........1
Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BEDRÖFWELßE.........1
Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BEDT................1
at iag fahr och mohr har bedt S.III Madammoiselle
 
 BED’N...............1
du bed’n och sedan att sittia, D.III Ängelska Schique
 
 BEE.................2
bee om nådh kan åter dämpa F.I Contre La Fortune
Jag will, will du meij litet bee SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 BEEN................3
Der man mister arm och been, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Hans been som kielke stakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Feck et been i sitt arßhål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 BEER................12
Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Dock omsunst ähr att iagh beer XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Doch fölg Jag beer kiärlekens Rådh, XXVI A L’aimable Bergere
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
derför’ beer iag om pardon, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lijf, när fången der om beer? F.I Contre La Fortune
beer derhoos, hon will och taga S.III Madammoiselle
En sa, iag beer er, säij mig då E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 BEET................1
äta gräs i grönan beet, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BEFALLA.............1
Piltarne med mackt befalla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BEFALLER............1
Jagh befaller ehr min Hiordh XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 BEFALLNING..........1
Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BEFALT..............1
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 BEFLIJTAR...........1
och hwar man beflijtar sig F.III En Krigsmans wijsa
 
 BEFRIJA.............1
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BEFRIJAR............1
Wårt sinnes nöijsamheet befrijar Oß från smärta, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BEFRYNDAR...........1
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
 
 BEGGE...............1
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 BEGIER..............1
Som en den lijf ell’ död begier. XXVI A L’aimable Bergere
 
 BEGIERAR............1
Der weet att älska den som hwar och en begierar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 BEGIÄR..............1
Och begiär blij hennes Man E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 BEGIÄRA.............4
om hon skulle få begiära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man skall begiära nåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at du eij får ell skall begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Derföre ta paß på begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 BEGRAFWA............1
Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 BEGREP..............1
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 BEGRETE.............1
och med deß Qwittrandhe Sylvanders dödh begrete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BEGRIPA.............1
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BEGROOF.............1
Men troheet sielf begroof. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BEGRÅTA.............1
Ty dhe eij giöra än, begråta min förtreet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BEGRÅTEN............1
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 BEGYNNA.............4
at iag uproor skall begynna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fast bättre begynna på leka D.II En nylustig och begärlig WISA
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BEGYNNEN............2
J fouglar små begynnen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BEGYNNER............4
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men när som Sohlen oß begynner närmar gåå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
Mitt uti Dören begynner han qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BEGYNNES............1
Natten min medh ångst begynnes F.I Contre La Fortune
 
 BEGYNS..............1
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BEGYNT..............2
Ehuru wähl det strax begynt till dig spaßera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det iag så slätt begynt och illa lycktat har, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BEGYNTE.............1
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 BEGÄR...............1
det hwar och en begär. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BEGÄRA..............3
hwad will iag då mehr begära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
när det skal behaga den flicka, som han will begära, D.III Ängelska Schique
 
 BEGÄRLIG............1
lustig och begärlig D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BEHAG...............5
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt, XXIX A la plus aimable Bergere
En wacker flicka med behag S.I En sulten swarter mager kar
den tridie hade till din röda mund behag, S.I En sulten swarter mager kar
 
 BEHAGA..............5
Jag har låtit migh behaga, XIX Ödemark i willa Skougar
allena du har meij behaga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Lätt Er behaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
skulle hon Er wähl behaga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när det skal behaga den flicka, som han will begära, D.III Ängelska Schique

Next Section

Top of Section