Next Section

Previous Section

 
 KOMMA...............13
Och när man täncker komma, VII Contre L’amour
Till hennes Skien dijt han eij komma kan, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Dijt man wähl önskar sig, men doch eij komma kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
den de ment dem komma till. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
komma, som iag nu påkalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Komma fram ödmiukelig XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
enwijst entlig komma fram XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
komma ta mig i arrest, S.II Kårf-giästbod
seen komma dhe heem brawera och studsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
at alla räfwar komma Hit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
När de komma, som will ha’, E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 KOMMEN..............2
Som nyß är kommen till wårt lag S.I En sulten swarter mager kar
Hwadan hon är kommen frå, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 KOMMER..............25
Kommer skåder, Heerdar all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
skola slutas at hon kommer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du will allena Rå om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra, XXIX A la plus aimable Bergere
Som reser bort, kan skee och kommer eij igen, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
effter sorgen kommer frögdh, F.III En Krigsmans wijsa
han kommer när han kommer goo S.I En sulten swarter mager kar
han kommer när han kommer goo S.I En sulten swarter mager kar
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
hon kommer snart fram D.III Ängelska Schique
Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße, D.III Ängelska Schique
när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza D.III Ängelska Schique
han säger min liten iag kommer utur Revisionen D.III Ängelska Schique
Men är han så kiäcker att han kommer uhr Cantzeliet, D.III Ängelska Schique
Han kommer malcontanter B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
och kommer hon då under B.XIII Sidst om en mårgon goo
Förr änn den Tredie kommer te’. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Förr änn som speglen kommer tee. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
då så kommer du i roope, E.XVI Will du hetas wara klook
kommer snart den tredie till. E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 KOMMIT..............3
Och kommit mig till troo hwad doch omöijligdt war; XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att detta kommit är ifrån din trogna herde, XXIX A la plus aimable Bergere
ty när han kommit har B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 KONGENS.............2
Pompe Kongens trogne dräng E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Leed han af wjd Kongens fötter. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 KONGIÖRA............1
Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra D.III Ängelska Schique
 
 KONGL...............1
Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 KONGSÖR.............2
Kongsör d. 28 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Från Kongsör slett intet höres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 KONST...............2
Thet är en ringa konst F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 KONSTIGT............1
bringa wärfwet konstigt an. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KONUNG..............1
iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, D.III Ängelska Schique
 
 KONUNGENS...........1
löös i konungens Cammar. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KOO.................2
Som du giol din plumpa koo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att slåß med deij din koo; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KOON................1
d’är samma som emellan koon och qwigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 KOOR................1
at hennes kalfwar sku få koor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 KOOS................3
Du måste förjagas uhr werlden sin koos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort bort, du måste din koos. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Min Frijheet är sin koos mitt hierta utj bann, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 KOPPARDRAKE.........1
Lijksom en Koppardrake B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KORDT...............1
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KORFW...............1
ingen Korfw bland stadsens wackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KORG................1
Kiärlekz korg med hiertans Sorg. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 KORGEN..............5
hahn i korgen iag wist blef, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
gif honom sen’ korgen, D.III Ängelska Schique
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
Mångelskan som med Korgen kringlöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
den intet frijar får eij korgen. E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 KORNA...............1
Eller gå med Korna wall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KORS................2
lägg händer i kors och wara stocklaat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 KORT................5
elliest blijr min frijheet kort. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
ty Ehr lust är alt för kort, F.III En Krigsmans wijsa
stickar och wirckar at tijden blijr kort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Skiär foglens wingar strax så kort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 KORTA...............2
at min korta strupas gång S.V En Suputhz förswar
min ord du må korta D.III Ängelska Schique
 
 KOSA................2
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
det är ingen bränwijns kosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 KOSAN...............3
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwareffter Kosan för tillställa mig hwar wär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Stedz med kosan om kring löpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KOSTAR..............1
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KOXA................1
sade koxa eij mehr dijt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KRAFFT..............5
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Förnöija allas sin och gie den siuka krafft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar

Next Section

Top of Section