Next Section

Previous Section

 
 KLUTAR..............1
Giöra dåckor klutar giömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KLÄ.................1
Aldrig klä sig som en ann, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KLÄDD...............1
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
 
 KLÄDER..............4
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
han märkt henne kläder och giorde så mä. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Gambla kläder åth sig sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 KLÄMA...............1
Ty dhe trösta dig så kläma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KLÄMDE..............1
klämde hon till med röfen sin E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 KLÄMTE..............1
hierta klämte i mit bröst XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KLÄR................1
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KLÅ.................2
Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
J kaijutan klå de rumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KLÅCKA..............1
Elin är min Byxsäkz Klåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 KLÅCKAN.............3
klåckan 7 på Pelickan. S.III Madammoiselle
Klåckan Tålf, en nyårs natt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Jnnan Mårron klåckan Siu; E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 KLÅFWOR.............1
Hennes skiöna hande klåfwor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KLÅR................1
Han klår sig i morgon bakom öra, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 KLÖÖS...............1
Som en Klöös Katt Ond och leeder, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 KNAFFT..............1
den som nyckter knafft kan krypa, S.V En Suputhz förswar
 
 KNAPHÅLS............1
knaphåls dryge, silfwer smidde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KNAPNÅLAR...........1
Knapnålar fast sig båcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KNAPT...............3
Att du knapt töör röra dig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Fins knapt någon ährlig mera, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 KNARRA..............2
Dee skaldra och de knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Gå kiälta skafwa knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KNECHT..............1
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 KNECKTAR............1
wåra Knecktar hädan flytt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 KNECKTE.............1
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 KNECKTER............1
kneckter som man äta kan S.II Kårf-giästbod
 
 KNEKA...............1
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
 
 KNEPP...............1
Sidst hon spelte fanders knepp B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 KNIF................1
Knif och påken straxt framwisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KNIFWAR.............1
Knifwar har nu ingen ägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 KNIFWE..............1
att hon knifwe-stucken blifwit, E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 KNIFWEN.............1
Sylen och Knifwen han hwässer också D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KNIJF...............1
Mången ann hafft knijf i lijfwet E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 KNIJFWAR............2
kroke-knijfwar guldbeprydde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
alla knijfwar en god ägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KNIJFZ..............1
Giör sin tälg-knijfz tiocka grööth. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 KNIPA...............1
Då måst’ du straxt så knipa dem FA.I Det war en gång en unger katt
 
 KNOOTA..............1
Pompe som plä knoota, knorra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KNORRA..............1
Pompe som plä knoota, knorra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KNUT................2
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
som een hästlort wid wår knut. E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 KNUTAR..............1
så fasta knutar nånsin giör G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 KNUTH...............2
Som Ouplöslig är, och kallas Gordisk knuth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
röder som wår Grannes Knuth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 KNY.................1
Att dee intet töras kny, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KNYHL...............1
En knyhl lijksom en tratter, B.IX Klagedicht
 
 KNYTTNINGS..........1
båtzmans halsduuk knyttnings gran: XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KNÄ.................4
på mina knä för Cloris fötter, XXVI A L’aimable Bergere
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Trehörnig Hatt och Wärjan wid Knä D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 KNÄCK...............1
Spela knäck och kiämpa nötter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KNÄN................1
Hans knän, som winckelhakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KNÄNA...............1
som på knäna öms-om slänger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KNÄPP...............1
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KNÄPPER.............1
Wärjan knäpper slår i gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KNÖPLAR.............1
Sällan hon knöplar flitigt hon siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KO..................2
Så qwick och wig lik’som en ko, SP.II Dig will jag önska nu och spå
För det han hade bydt sin ko i wärre nöt. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 KOCKAR..............1
alla kockar koka wähl B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KOHL................1
iag will med et suddogt Kohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KOHSA...............1
Fast mer än brenwijns kohsa, B.IX Klagedicht
 
 KOKA................1
alla kockar koka wähl B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KOM.................37
Kom iag in der glädie wanka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Kom iag nå’t igen till modz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
kom för lagen aldrig inn; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
kom an om du will wåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aller kom där en igen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl, XXVI A L’aimable Bergere
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men när iag nämbre kom så war det intet du, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Neij, ach kom o liufwa dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Kom Oskyldigheet att fächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
Kom förtret och kom olyckor F.III En Krigsmans wijsa
Kom förtret och kom olyckor F.III En Krigsmans wijsa
kom så många som nij kan, F.III En Krigsmans wijsa
kom med Ehre dunder stycker, F.III En Krigsmans wijsa
hwem den kårfwen kom ifrå, S.II Kårf-giästbod
Kom Drängar kom Pijgor kom D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom Drängar kom Pijgor kom D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom Drängar kom Pijgor kom D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
kom sedan igän, D.III Ängelska Schique
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mente intet att hon kom B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
kom mång till bytes förr, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
kom all den sorg der wankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
derutaf det Ordspråk kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alt sen han från mohr sin kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kom samma gång, för slik ap’tit, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Kom gif mig pängar iag skall spå SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå

Next Section

Top of Section