Next Section

Previous Section

 
 KIÄRLIGHEET.........1
Kierlekens Kiärligheet kan lijten mothgång tryckia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 KIÄRLING............1
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
 
 KIÄRNG..............1
Mångel-Kiärng et fasligt stycke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 KIÄRNGE.............1
En gammall kiärnge kråpp. B.IX Klagedicht
 
 KIÄRNGEN............3
Gubben och Kiärngen som lefwa tilsamman D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kiärngen än med skwaller far, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Den gambla kiärngen togh. B.IX Klagedicht
 
 KIÄRSTA.............1
Den ska’ wißt din kiärsta blij. SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 KIÄR’...............1
Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 KIÖKET..............1
Aldrig see i kiöket om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KIÖLD...............2
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KIÖP................2
Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KIÖPA...............3
kiöpa wijn och det opswällgia, S.V En Suputhz förswar
Fisk och kiött på tårget kiöpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Åt Student Öl, tobak kiöpa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KIÖPER..............1
Sompt hon af Bonden trugar sompt kiöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KIÖPMANNEN..........1
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
 
 KIÖPMÄN.............1
Kiöpmän spela styfft Bancerut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 KIÖR................2
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bon kiör i Åkren sinn. B.IX Klagedicht
 
 KIÖRA...............3
kårfwen, måst’ man intet kiöra S.II Kårf-giästbod
Alla utur wägen kiöra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och så kiöra, skratta flisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KIÖRAS..............1
den skall skimfas, kiöras uth XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KIÖRS...............1
Som Bondwagn kiörs med hast. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KIÖTT...............1
Fisk och kiött på tårget kiöpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KJÄCKA..............1
håll edra saker så kjäcka så styfwa som flintor; D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KJÄR................1
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KLABBER.............1
då ligger som en klabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 KLAGA...............7
Så lätt mig klaga fritt utj min Nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Derföre får Jag intet klaga, XIX Ödemark i willa Skougar
klaga öfwer sådant mord XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag log altijdh när andra ängzligt klaga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
att iag må klaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast iag eij klaga töör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Klaga seen att buken wärcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KLAGAN..............6
Hwad till Klagan mig månd drifwa, I Mer än wackra min herdinna
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och klagan blifwa all, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Min klagan kan eij hennes hierta röra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men den som utan gråt min klagan höra kan XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KLAGANDE............1
Min klagande Jämmer sielf Echo så sårar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 KLAGAR..............1
Klagar han doch för Jungfrun sin Nöd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KLAGAS..............2
Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hwarför’ klagas iag då ahn S.V En Suputhz förswar
 
 KLAGEDICHT..........1
Klagedicht B.IX Klagedicht
 
 KLAKEN..............1
Vhr klaken sticker uth. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KLANGH..............1
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 KLAPPA..............8
på det hon eij klappaXXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
utan mening klappa dem, XXVIII Vppå ett Conterfait
klappa dem sakta på låre. D.II En nylustig och begärlig WISA
Jag måste henne klappa B.IX Klagedicht
ha ha klappa, B.IX Klagedicht
Skiära, klappa, Laska läder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De klappa då på Cammar dörra; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 KLARA...............2
Och ingen Stierna mer på klara himlen syns, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 KLART...............1
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
 
 KLEF................1
Att du upp i fönstret klef, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 KLEM................1
fastän tanden utj klem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KLEMMA..............1
klemma boken under arm, F.III En Krigsmans wijsa
 
 KLIJFFT.............1
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 KLIPPA..............2
Som ett skepp emoot een klippa F.I Contre La Fortune
Skiera, klippa, sticka sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KLIPPINGS...........3
Klippings hanskar har iag låfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Klippings hanskar iag Er geer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
någre klippings hanskar små XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KLOCKA..............1
som klocka Salomon berömligt skrifwit har E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 KLOCKAN.............1
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KLOCKER.............1
är han eij klocker är han took SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 KLOKA...............3
Liufwa röst och kloka taal, I Mer än wackra min herdinna
Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 KLOKARE.............1
Är klokare än de wijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 KLOKER..............4
ingen kloker sig förundrar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men den som kloker will wara, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Tiggiare-stafwen fly om du är kloker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
En kloker törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 KLOOK...............6
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och dig sielf, om du äst klook B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jag war då wist eij klook. B.IX Klagedicht
är han eij tockot är han klook SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Will du hetas wara klook E.XVI Will du hetas wara klook
ästu för dig sielfwer klook E.XVI Will du hetas wara klook
 
 KLOOKA..............1
klooka ord ock wackra seeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KLOOTH..............1
Kasta klooth och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KLUFWEN.............1
i brechen som war klufwen B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 KLUMSEFOT...........1
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn

Next Section

Top of Section