Next Section

Previous Section

 
 KIERLEKENS..........2
Kierlekens Kiärligheet kan lijten mothgång tryckia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den kierlekens Pihl oförskylt döda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 KIERLEKZ............5
Alt kierlekz twång, XI Jag swor en gång
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om det eij af kierlekz lågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Alt för kierlekz fulla hierta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Förr än denne kierlekz Siukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 KIERNG..............1
Ta ingen kierng för Pengar, B.IX Klagedicht
 
 KIERNGARS...........1
Gambla Kierngars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KIERSTA.............1
fast iag eij kiersta heter, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 KIERT...............2
Hur liufft och kiert för mig ditt söta sälskap war, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och intet dig så kiert, som sielfwa dygden är, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 KIMRÖÖK.............1
Och i kimröök fingren miöhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KINCKENJEES.........1
så skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 KIND................2
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ring uti Örat och fläckar på Kind D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KINDBEEN............1
Dem sielf naturen sådt och på ditt kindbeen strödde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 KINDER..............4
när dhe hennes kinder see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Min Hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
på någon an’s bepändsla kinder S.I En sulten swarter mager kar
 
 KINN................1
uppå hennes fagra kinn, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 KINNEN..............1
då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
 
 KINNER..............2
Hennes Liufwa fagra Kinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Aldrig såg iag hennes Kinner XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 KINNRÖKS............1
fransöskt skägg och kinnröks boo, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KIORTEL.............2
sin kiortel rätt opp, D.III Ängelska Schique
Hans panna och min kiortel B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KIPPSKODD...........1
Strumprynkot kippskodd går han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KIRSTINS............1
utj Kirstins hand, för faat S.III Madammoiselle
 
 KISTA...............3
Ell’ dirckar op hans kista, F.V Lustig frisk opp
innan som iag läggs i kista, S.V En Suputhz förswar
All sin wälfärd ha’ i kista, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KITLAR..............1
det kitlar mäst i hogen F.VI Contre le Mariage
 
 KITTA...............1
war ödmiuk som badstufwu-Kitta. D.III Ängelska Schique
 
 KITTLA..............1
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 KITTLAR.............1
stedz kittlar i sinnet, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 KIÄCKA..............1
UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 KIÄCKER.............1
Men är han så kiäcker att han kommer uhr Cantzeliet, D.III Ängelska Schique
 
 KIÄLLAREN...........1
kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
 
 KIÄLTA..............1
kiälta skafwa knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KIÄMPA..............2
Raska hieltar pläga kiämpa F.I Contre La Fortune
Spela knäck och kiämpa nötter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KIÄNDE..............1
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 KIÄNNA..............2
at iag såledz finge kiänna S.V En Suputhz förswar
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KIÄPP...............3
Men sätt en Kiäpp uti hans rumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 KIÄR................13
Som Öfwer alt Lysinde håller kiär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kierleken plägar kiär och angenehmer synas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
älska det en ann’ har kiär; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
om J hafwen Frijheet kiär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som långsamt håller kiär, F.VI Contre le Mariage
herrör’ deraf at du äst kiär, S.I En sulten swarter mager kar
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 KIÄRA...............6
Men från mitt kiära tidtfördrijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Wreda Wän dock kiära Skiähl, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
siunger hon om sin hiertelig Kiära trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Änn sin kiära penningpung: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ty slika diur min kiära Katt FA.I Det war en gång en unger katt
 
 KIÄRING.............2
På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Tar du dig en kiäring för Pengar, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
 
 KIÄRLECKS...........1
War i qwäll eij kiärlecks dull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
 
 KIÄRLEEK............7
Ty Kiärleek är man stöörleek, X Farwähl med din plåga
Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som eij någon Kiärleek bäär XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Och ha så när af Kiärleek dödt, XXVI A L’aimable Bergere
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 KIÄRLEEKZ...........2
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty för kiärleekz söta plågor, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 KIÄRLEK.............6
Haar Sinnet mitt til kiärlek rördt. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Men kan iag eij min kiärlek bringa, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag skall i kiärlek stadig wara, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Will man sig för kiärlek wakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
 
 KIÄRLEKEN...........3
Kiärleken syns wähl först, VII Contre L’amour
Kiärleken är ett landh, VII Contre L’amour
Kiärleken war mitt tijdh fördrijf, XXVI A L’aimable Bergere
 
 KIÄRLEKENS..........1
Doch fölg Jag beer kiärlekens Rådh, XXVI A L’aimable Bergere
 
 KIÄRLEKS............1
Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 KIÄRLEKZ............10
Ty den Kiärlekz Jöken dårar, VII Contre L’amour
O! aldraliufste Kiärlekz ängzlan, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Skiönheet Skoopz för kiärlekz smärta, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Kiärlekz korg med hiertans Sorg. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och blijr Sielf en kiärlekz brandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som en modig kiärlekz hielte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock des frija kiärlekz handell, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utaf denne Kiärlekz ohrten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris

Next Section

Top of Section