Next Section

Previous Section

 
 KANDT...............1
och hwar kandt sku wara wärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 KANNAN..............3
på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
sleka up Öhlet och sparka kull Kannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Giöra Swagöhls kannan tohm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 KANS................1
Nappa de straxt om Wägen kans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 KANSKE..............1
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KANSKIE.............2
Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KANT................1
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 KANTER..............2
sku’ ha femton hwaßa kanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Hwilkas alt för waßa kanter E.V Dina ögon ä Demanter
 
 KAPPA...............1
Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 KAR.................4
at iag är en fattig Kar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En sulten swarter mager kar S.I En sulten swarter mager kar
dundrar fuller som en kar; S.V En Suputhz förswar
Men sen det slutit är så måste han stå kar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 KARAR...............1
Karar, hwem ha sändt Ehr hijt? S.II Kårf-giästbod
 
 KARL................2
Han är karl för deij och fleer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 KARLAR..............3
alla karlar goda räär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jnga unga karlar skiöta B.V Swar uppå de Nya Tidningar
när som 1000 några karlar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 KARL[...............1
ä’ki det en wacker Karl[?] B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KARP................1
men på ostror karp och steek. S.III Madammoiselle
 
 KARSKA..............1
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 KASTA...............5
Kasta tiufgodz i sitt Öga, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
iag tänckte kasta ankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
Kasta klooth och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
och kasta elden i min krop. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Mig lättlig kasta af och an G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 KASTAR..............4
men för din ögon stedz hwem du dem kastarS.I En sulten swarter mager kar
Kastar ifrån sig sin skommare Söm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
hon kastar mig uhr sahlen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 KATT................7
Som en Klöös Katt Ond och leeder, XXVIII Vppå ett Conterfait
Kröker och böger sig lijk som en Katt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Det war en gång en unger katt FA.I Det war en gång en unger katt
En gammal katt som der på såg FA.I Det war en gång en unger katt
Ty slika diur min kiära Katt FA.I Det war en gång en unger katt
kring halsen på en swarter katt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Ta’ med deij en swarter katt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 KATTA...............2
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
Som en katta på en Muus. E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
 
 KATTEN..............3
Som wil sig med katten para. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Och giohl så unga katten flat FA.I Det war en gång en unger katt
ta katten andra dagen fast. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 KATTER..............1
Hwar effter katter gå på lur FA.I Det war en gång en unger katt
 
 KATTOR..............2
Jnga kattor taa mehr möß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
at hennes kattor sku få Fåår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 KEDIA...............2
En kedia fast hon skijner, F.VI Contre le Mariage
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 KEDIAN..............1
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 KEDIOR..............2
seer du eij deß kedior skiöna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 KEINE...............1
Keine Hure in der nackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 KEPP................1
Med Magister Tajardtz kepp. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 KERLECKZ............1
det är kerleckz äckta band, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 KERLEEKEN...........1
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 KERLEEKS............1
utaf kerleeks liufwa eeld, S.V En Suputhz förswar
 
 KIECKA..............1
Hårda slag och Kiecka stöter; XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 KIED................1
Den kied war lätt som på mitt hierta lågh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 KIEDIOR.............1
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 KIELKE..............1
Hans been som kielke stakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 KIELTA..............1
Än höra henne kielta, B.IX Klagedicht
 
 KIENDE..............1
Som Adam då han såf men wakna seen och kiende, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 KIENNER.............2
Jagh ditt maner wähl kienner, X Farwähl med din plåga
Den Jag wähl kienner, men doch intet nämbna kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 KIER................7
Som många håller kier, iag älskar aldrig mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
älska när hon hålles kier XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Endast din när wist har warit mig Kier, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Mig när Ja’na will haa Kier, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 KIERFWA.............2
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 KIERLEEK............11
Om kierleek eij, II Herdinna säij
Will nån i Kierleek wåga, X Farwähl med din plåga
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
har af Kierleek lijf och lefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Vtan Kierleek intet gådt. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
att hiertat fritt från kierleek war, XXVI A L’aimable Bergere
Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Skal din Kierleek tyster blij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
 
 KIERLEEKZ...........1
Kierleekz Rosor gro bland törnen, VII Contre L’amour
 
 KIERLEK.............3
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 KIERLEKEN...........9
Att prijsa Kierleken med ett gladt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J prijsa kierleken med ett glatt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Af kierleken blinde slätt ingen då seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
See hwad en frögd kierleken geer. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Att lasta kierleken med ett wredt modh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kierleken plägar kiär och angenehmer synas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kierleken är mig emoth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Kierleken som mit nöije beröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda

Next Section

Top of Section