Next Section

Previous Section

 
 JNNAN...............1
Jnnan Mårron klåckan Siu; E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 JNTE................1
Jnte wetstu hur det går E.XIV Jnte wetstu hur det går
 
 JNTET...............9
Jntet höra intet see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jntet rycker hon den undan XXVIII Vppå ett Conterfait
Jntet rijfz hon intet slijtz hon, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jntet heller någon nåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jntet bläck på papper slår, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jntet annat skiälmerij drifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jntet annat skiöta om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet annat skiöta Om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet hålla, all ting låfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 JNT’................1
Jnt’ i Corps de Garde går, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 JO..................2
jo willer war iag nog, B.IX Klagedicht
Jo det är Banquen wißerli’; G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 JOHLEN..............2
Jbland aldt hwad här på Johlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
har beskådat här på Johlen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 JORD................3
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
Som är mitt föllie när min Jord i bete går, XXIX A la plus aimable Bergere
Mitt trogna bröst i Swarta Jord, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 JORDEN..............18
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så är Jag endast då på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wist är Jag födder på Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Men mig han endast här will plåga uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så obeständigdt ähr all ting här uppå Jorden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den lyckan alldrigh undt på Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Hans öde war så godt, som få det ha på jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde E.II Vppå en Trägårdzmestare
så länge som han war och här på Jorden lefdhe E.II Vppå en Trägårdzmestare
Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
utaf alt det som jorden bär. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 JRIS................1
Det log när Jris orka lee, XXVI A L’aimable Bergere
 
 JSKLIMP.............1
den som förr en Jsklimp hade S.V En Suputhz förswar
 
 JSRÆL...............1
Jsræl Nilßon bugar sig S.II Kårf-giästbod
 
 JU..................8
Ju mera andra iag förnögde glade sij, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
att ju honom något fattas, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är ju lika för wår kropp, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
så skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Ju mindre tid at lefwa på E.IV Ästu unger war man glaa’r
Ju bättre bör den brukas då. E.IV Ästu unger war man glaa’r
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 JUHL................2
wij få wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
wij hafwe en Juhl man om åhre D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 JUHLELEEK...........1
doch eij på nån’ Juhleleek S.III Madammoiselle
 
 JUHLEN..............2
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
Frijskt från höst till Juhlen lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 JUHLTIJDEN..........2
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
så länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 JUNGFRU.............10
den wackra Jungfru Barbrous skåål. S.I En sulten swarter mager kar
Om nu Jungfru Brijta Maija S.III Madammoiselle
med wackert Jungfru-wijf D.II En nylustig och begärlig WISA
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
Ach kära Jungfru iag hafwer siungit trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
ingen Jungfru will haa man, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jngen Jungfru sofwa kan B.V Swar uppå de Nya Tidningar
En Jungfrus Jungfru-Skantz B.XIII Sidst om en mårgon goo
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
En Jungfru hand och yxeskafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 JUNGFRULÄDER........1
Skiöna glaas och Jungfruläder E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 JUNGFRUN............4
Jungfrun som bär den höga Fontangen, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jungfrun som sitter wid Bogen och sömmar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Klagar han doch för Jungfrun sin Nöd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
När han Jungfrun talar till E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 JUNGFRUNA...........1
Jungfruna hem wij ledsaga D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 JUNGFRUNS...........2
mer om Jungfruns pattar blöta, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Du sijr uppå Jungfruns kruus E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
 
 JUNGFRURNE..........1
så skall man Jungfrurne twätta. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 JUNGFRURS...........1
Det är Jungfrurs Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 JUNGFRUS............2
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
En Jungfrus Jungfru-Skantz B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 JUNGFRUUS...........1
som denna Jungfruus död så högelig beklaga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 JURGEN..............3
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 JÄCKA...............1
Fotsijd Peruk en rynklagder Jäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 JÄFWA...............1
Den frögden måst man Jäfwa, F.VI Contre le Mariage
 
 JÄMBFÖRER...........1
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 JÄMBN...............1
hwijter, wacker, jämbn och rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 JÄMBNA..............2
täta, lagum jämbna, små, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 JÄMBT...............1
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 JÄMMER..............9
Hon will sin bitterheet utj min Jämmer släckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Min klagande Jämmer sielf Echo så sårar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ända mitt Lijf min Jämmer och Qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och min jämmer skåda på. XIX Ödemark i willa Skougar
Till des Jämmer sorg och qwida, XIX Ödemark i willa Skougar
Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lyckan åth min jämmer leer. F.I Contre La Fortune
Lyckan wähl min jämmer sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda

Next Section

Top of Section