Next Section

Previous Section

 
 JAGA................5
Jaga hans plågor uhr hierta och blodh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Jaga bort Oß fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Fouglar små. V J går blef iag mäd spee
J Skyn små Foglar jaga, V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Foglar små. V J går blef iag mäd spee
 
 JAGAR...............1
Strax jagar hon uhr tiensten B.IX Klagedicht
 
 JAGAS...............1
De måst Jagas här ifrån, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 JAGH................49
Jagh weet det eij, II Herdinna säij
Ach hwem har mera sorg än Jagh? VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jagh måste tåhla hwad som skier, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jagh ditt maner wähl kienner, X Farwähl med din plåga
Jagh bryter, X Farwähl med din plåga
Jagh kan wähl fördraga, X Farwähl med din plåga
Jagh twingas hårt, XI Jag swor en gång
Att Jagh ostadig är, XI Jag swor en gång
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh har älskat dhen, som alla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jagh befaller ehr min Hiordh XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så dör Jagh gierna nögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jagh hörde mig och ingen annan tee, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh låfwa titt att ewigt älska, XXVI A L’aimable Bergere
Jagh weet eij nån som för mig faasa, XXVI A L’aimable Bergere
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Kan Jagh Oklööst genast fåå, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Är Jagh endast född till lijda F.I Contre La Fortune
Jagh doch med godt Samwet swär, F.II Wreda lycka och Oblijda
Att Jagh helt oskyldig är. F.II Wreda lycka och Oblijda
Jagh älskar frij att lefwa, F.VI Contre le Mariage
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
När Jagh Gick sta och frija B.IX Klagedicht
Jagh leßnar wedh den syßlan B.IX Klagedicht
Som saa Jagh willen haa. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jagh då eij lijtet plågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Doch Jagh seer det skall så wara, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Jagh menthe men förgiäfz ett Qwarther längre blij E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 JAG’N...............1
Så stötte Jag’n ifrån mit bröst. XXVI A L’aimable Bergere
 
 JAG’NA..............1
Kund Jag’na en gång slippa, B.IX Klagedicht
 
 JAN.................3
Strengnæs d. 20 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Westeråhs d. 18 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Arboga och Köping d. 16. Jan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 JANUARII............4
af d. 30 Januarii 1699. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Upsala d. 24 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stockholm d. 30 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kongsör d. 28 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 JA’NA...............1
Mig när Ja’na will haa Kier, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 JBLAND..............6
Jbland de willas skahra, VII Contre L’amour
Jbland aldt hwad här på Johlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jbland folcket sådan blij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jbland hundra eller flera B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Jbland andra wara stum, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jbland tomer, ibland stinner G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 JBLANDH.............1
Jblandh och så mitt håår uthryckia faseligh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 JCKE................1
Jcke heller kan des dygdh, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 JEMBWÄL.............1
Att jembwäl och min uprichtigheet dödas. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 JEMMER..............1
Ångest och jemmer mitt hierta belägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 JERNE...............1
Hon är wähl Skiöhn, men har ett Jerne hierta, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 JFRÅN...............6
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh F.VI Contre le Mariage
Jfrån högden med en örn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jfrån then matlösa Staden, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jfrån någon annan ort B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jfrån Strengnäs man förfarit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 JNGA................3
Jnga fönster nederfäller B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jnga kattor taa mehr möß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jnga unga karlar skiöta B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 JNGEN...............18
Älska Jngen ähra alla, VII Contre L’amour
Jngen will mera mig nåde bewijsa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jngen må min dödh beskrijfwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Jngen fästning är så faster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jngen flijt och omsorg spara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jngen låter sig besticka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Medh Jngen tingh, F.V Lustig frisk opp
Jngen, ingen kan mig skillia S.V En Suputhz förswar
Jngen bonde unna skulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jngen dig då wärdig skatta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jngen vthaf oß kan gißa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jngen gubbe pigan röör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jngen ungkarl snusa kan, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jngen Jungfru sofwa kan B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Jngen så fullkomblig skattas B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jngen ting om wählen tycka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jngen hund mig meera bijter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Jngen meer jag emot bryter SP.X SpåGubbens grafweskrifft

Next Section

Top of Section