Next Section

Previous Section

 
 JAA.................1
Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 JACOB...............3
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 JACOBS..............1
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 JAG.................265
Läkdomb will Jag inte haa. I Mer än wackra min herdinna
Fast Jag blir deraf förtärd, I Mer än wackra min herdinna
hwarföre skall Jag älska deij II Herdinna säij
Jag weet En liten Pijga, VI Jag weet En liten Pijga
Jag will fast heller boo, VII Contre L’amour
Doch Jag är nögd och tackar deij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag får eij döö så hastigdt änn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag får eij skillias från mitt lijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag önskar att din frögd och lust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag skall doch älska den iagh wil. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag skall i kiärlek stadig wara, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Skall Jag i alla mina dagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag släcker din låga, X Farwähl med din plåga
Jag swor en gång, XI Jag swor en gång
Doch måste Jag see, XI Jag swor en gång
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
Jag bryter hwad Jag swär; XI Jag swor en gång
Jag bryter hwad Jag swär; XI Jag swor en gång
Jag swär då Jag månd’ swäria, XI Jag swor en gång
Jag swär då Jag månd’ swäria, XI Jag swor en gång
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag har då andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Den Jag wähl kienner, men doch intet nämbna kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag är doch war iag är, så är Jag oförnögdh. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag är doch war iag är, så är Jag oförnögdh. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag måst din wrede och min egen ofärd wäija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Så är Jag endast då på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wist är Jag födder på Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag älskar men tör min älskog eij nembna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag plågas men får eij bedia om booth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag haatar min lefnadt och älskar min graf, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har mist mit Enda nöije, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag har mist min högsta Lust, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag har låtit migh behaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Derföre får Jag intet klaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör. XIX Ödemark i willa Skougar
Endast hwad Jag hafwa will, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag måste sörria qwida och gråta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och Jag blijr dödh ock kall. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Jag will arma bonde bängell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag wardt bleek, och iag wart röder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Säger Jag dig tiensten Opp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag dig nu ifrån mig drifwer, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag måst sielf förswara mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag will dig nu trooheet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag log altijdh när andra ängzligt klaga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag wiste alt så kånsteligen laga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag älska wähl men aldrig långa stunder, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag älskar nu och kan eij återwända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag lider mer än iag det säija weet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag blundar wähl, men kan lijkwist eij såfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag suckar, men för öhron som eij höra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så unn att Jag doch för dig andas får, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag älska förr men utan plåga, XXVI A L’aimable Bergere
Så lekte Jag med Flickor små, XXVI A L’aimable Bergere
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
Jag kråßa deijligheetens snara, XXVI A L’aimable Bergere
Jag giorde hwad Jag sielfwer wille, XXVI A L’aimable Bergere
Jag giorde hwad Jag sielfwer wille, XXVI A L’aimable Bergere
Och älska när Jag hade Lust, XXVI A L’aimable Bergere
Jag wispa då med alla wäder, XXVI A L’aimable Bergere
Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl, XXVI A L’aimable Bergere
Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl, XXVI A L’aimable Bergere
See huru Jag med påfund falska, XXVI A L’aimable Bergere
Jag måste hierteligen gråta, XXVI A L’aimable Bergere
Jag fnaska wähl men i min maga, XXVI A L’aimable Bergere
Jag hoppas att en stadig wyrdna, XXVI A L’aimable Bergere
Doch fölg Jag beer kiärlekens Rådh, XXVI A L’aimable Bergere
Jag will här effter ensligdt boo, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos Cloris ewigt Jag förblifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Jag blir doch stedz des trogna trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Så hoppas hörsamst Jag, den gunsten mig bewises XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När Jag wijd wakandet min willia måste spörria, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag älskar endast digh och skiöter ingen an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja, om Jag mig rätt besinner, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag der mera nöije finner XXVIII Vppå ett Conterfait
När Jag henne kyßa will, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwar iag will så får Jag taa. XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag spelar lustigt på min lilla Säckepipa, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
Älen Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Med troheet will Jag ödet möta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, F.I Contre La Fortune
Jag må wrijda, iag må wända, F.I Contre La Fortune
Jag förmår eij mehra lijda F.I Contre La Fortune
Hur Jag suckar sorgeligh, F.II Wreda lycka och Oblijda
när Jag hårdast qwällier migh. F.II Wreda lycka och Oblijda
Wrede rönar Jag eij gunst. F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall Jag nu rätt i förtret, F.II Wreda lycka och Oblijda
Elliest måste Jag försmächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
Jag lefwer i godt hopp, F.V Lustig frisk opp
Kan Jag wähl Glader wara, F.V Lustig frisk opp
Jag siunger trantilera, F.V Lustig frisk opp
Sij Så kan Jag, F.V Lustig frisk opp
Jag på min rygg nu drager, F.V Lustig frisk opp
Jag på min kropp nu bär, F.V Lustig frisk opp
Jag eij omfatta kan; F.VI Contre le Mariage
Jag skrifwer flijtigt lefwer braa S.I En sulten swarter mager kar
Jag ligger giärna när iag får S.I En sulten swarter mager kar
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Som mig brenner, om jag honom längre bäär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När Jag med min häst på Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty Jag skall dantza i denna natt, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
Jag will hoppas och förmoda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jag är wiß att du, dem känner, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Så är jag wißer på at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Som jag mig inbilla kan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Jag arma stackars dränger, B.IX Klagedicht
Jag war då wist eij klook. B.IX Klagedicht
Jag tänckte herre blifwa B.IX Klagedicht
Jag fick den intet fatt. B.IX Klagedicht
Jag måste henne klappa B.IX Klagedicht
Men om Jag råkar narras B.IX Klagedicht
Jag will Fast hällre swälta B.IX Klagedicht
Jag tog’na aldrig mer, B.IX Klagedicht
Och Jag, iag arma fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jag war wist och en stålla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jag tänckt med gambla kampar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jag tänkt man ett åhr åga B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Doch weet Jag eij hur lifwet B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Måst Jag ha wed min sijda B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Entlig gapa Jag så länge, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Kunde jag man krypa uppå land, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Så fruckta’ jag eij giäddans tand. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Jag weet par skiöna Hand Granater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Jag har eij finger eller hand G.IV Hwem är som detta gißa kan
Jag spår, att mången som i qwäll SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Dig will jag önska nu och spå, SP.II Dig will jag önska nu och spå
En fråga mig, om jag och kan SP.III En fråga mig, om jag och kan
Jag swara genast därtil Ja, SP.III En fråga mig, om jag och kan
Jag will, will du meij litet bee SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
spöö uhr handen har jag släpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
fäld är jag af dödzens pijlar SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Jngen meer jag emot bryter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
aldrig går jag meer med staaf. SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Han är, om jag mig eij swiker, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
tör Jag seijat, der som man E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Ällska lär Jag, ällska har Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Ällska lär Jag, ällska har Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
ällska will Jag, ällska skal Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
ällska will Jag, ällska skal Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
En Camrat Jag hafwa will E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
tro mig, fast Jag eij är Präst, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Uti Catchesen om jag mins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt, E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Men jag som intet godt fådt niuta, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
När jag dra’r bårt: den intet har, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section