Next Section

Previous Section

 
 INTHET..............7
Ock sielf inthet älska kan. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! äntlig af migh sielf, ähr inthet mera qwar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att inthet ständigdt ähr än obeständigheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 INTRIGUER...........1
men will du intriguer bruka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 INTTET..............1
Som kan inttet giöra lycka, V J går blef iag mäd spee
 
 INT’................1
men iag tohls int’ tolas hem, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 IOHLEN..............1
har beskådat här på iohlen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 IONLAG..............1
at et ionlag, präst och ring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 IORDEN..............1
af alt gått som iorden bär S.V En Suputhz förswar
 
 ISR.................1
skrefne af Isr. HStrm E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 IST.................2
Weil der wurm ist eingerißen S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Elin ist mein högstes Guth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 ITZO................1
snus-tobak gildt itzo geldt S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 IU..................2
hwar är iu sin gåfwa lijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
derför’ måste iag iu gråta F.I Contre La Fortune
 
 J...................57
J dina boijor gå II Herdinna säij
J grönan dahl III. O Nechtergaal
J Fouglar små som siunga i Skougen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små som hållen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J prijsa kierleken med ett glatt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Men J, i roo liufft kuttra och kura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J Fouglar Små som siunga i Skougen IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små begynnen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J går blef iag mäd spee, V J går blef iag mäd spee
J det mäst’ han kan förtwingar, V J går blef iag mäd spee
J Skyn små Foglar jaga, V J går blef iag mäd spee
Boo J de förliefdas hierta, VII Contre L’amour
J förstonne bahra, X Farwähl med din plåga
J Bröstet du åger X Farwähl med din plåga
J Kärleek, X Farwähl med din plåga
J glädie och löije, X Farwähl med din plåga
J Lust X Farwähl med din plåga
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
J ängzlan och i qwahl, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
J din Swaneblöta barm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
lääs twå raer så få J weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måste J och det förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will J intet sända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
J måste uppenbara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och så snart J kundskap fått XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wänden om dijt J från gått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad J råå mig till at giöra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det J haa hafft mehning mä XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att J wijst Ehr mina wänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om J hafwen Frijheet kiär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
J stället för ett frögdsamt nöije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
J gröna trään och stålta Eekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
J dödzens fahra, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ty då skulle J få see XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
om J på Ehr hwijta hand XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
J mårgon måst han F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
J fattigdom är han rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
än at j så sittja i wrå D.II En nylustig och begärlig WISA
lijk som j wor nu kyst D.II En nylustig och begärlig WISA
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar D.III Ängelska Schique
Min kära Hustru j mig icke banna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
J ären rätt ett willsinnat Fää D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
J kaijutan klå de rumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
J qwäll har warit nätt och grann. SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
J din panna kan iag sij SP.V J din panna kan iag sij
 
 JA..................37
Ja iag hette man en kryckia, V J går blef iag mäd spee
Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ja den henne man får sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja! Astrildz macht giord’ mig eij fahra, XXVI A L’aimable Bergere
Det älska femb, ja sex på raa, XXVI A L’aimable Bergere
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja, om Jag mig rätt besinner, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! äntlig af migh sielf, ähr inthet mera qwar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja, iag kan mig reedan frögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lärer swara med et Ja, Ja, S.III Madammoiselle
lärer swara med et Ja, Ja, S.III Madammoiselle
Ja han kan skräma barfota D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ja de gå här alla trinda B.V Swar uppå de Nya Tidningar
ja Gud gie fadren med, B.IX Klagedicht
ner han ga gubben ja, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Min Phillis på Näfwen Ja mitt uppå Mun B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ja, af Swinen giärna lära B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Säija neij och mena ja ja, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Säija neij och mena ja ja, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ja mindre än den minsta dwärg, G.IV Hwem är som detta gißa kan
Jag swara genast därtil Ja, SP.III En fråga mig, om jag och kan
Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Men intet fins der minnes ja, E.XLIX Uti Catchesen om jag mins

Next Section

Top of Section