Next Section

Previous Section

 
 AUDITEURENS.........1
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 AUDITORES...........1
Så at både Auditores B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 AUF.................1
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 AVANCERAR...........1
avancerar med sin häär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 AXEL................1
snörbandz-axel, puder-rygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 AXELTAFFT...........1
En Walmars råck och axeltafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 BA..................1
Han då gåsen rätt hiärtli ba FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 BAAK................2
skiut den uth båd fram och baak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Snustobaks-Dosa och tree litzer baak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BAAKOM..............1
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BAAN................1
och wandra förnöylig på Frijheetens baan. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 BACCHUS.............1
än som Bacchus hela bahn, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BACKA...............1
Så räter, som en kulrig backa, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 BACKEN..............1
uth på backen öfwer reen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BACKFRAM............1
Och läs backfram det skrifwit står SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 BADA................1
bada utj ach och wee? F.III En Krigsmans wijsa
 
 BADSTUFWU...........1
war ödmiuk som badstufwu-Kitta. D.III Ängelska Schique
 
 BAGZAS..............1
Att modigheeten sielf hon bagzas wed gå fram, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 BAHN................1
än som Bacchus hela bahn, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BAHRA...............1
J förstonne bahra, X Farwähl med din plåga
 
 BAK.................1
iag steeg bak om bohle spaker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BAKDEL..............1
Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BAKOM...............1
Han klår sig i morgon bakom öra, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 BAKUNGS.............1
Så hwiter som en bakungs raka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 BALLANCEN...........1
det modige bandet som håller i nackan ballancen, D.III Ängelska Schique
 
 BALTHZAR............1
Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße, D.III Ängelska Schique
 
 BAN.................1
allas skiönheet utj ban, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BANCERUT............1
Kiöpmän spela styfft Bancerut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 BAND................9
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
det är kerleckz äckta band, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
snärde i Cupidos band, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Ett Band wår frijheet kränker, F.VI Contre le Mariage
Fast det är Silkes Band, F.VI Contre le Mariage
från frijhet utj kärlecks band, S.I En sulten swarter mager kar
doch giör iag lell så starcka band G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 BANDET..............2
Att icke frånwaru sku nöta bandet upp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
det modige bandet som håller i nackan ballancen, D.III Ängelska Schique
 
 BANDH...............1
O! frija bandh, o! sälle fängzlan, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 BANN................2
Min Frijheet är sin koos mitt hierta utj bann, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BANNA...............1
Min kära Hustru j mig icke banna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BANNAS..............1
bannas hon och dundrar, B.IX Klagedicht
 
 BANNOR..............1
Aldrig fick iag heller bannor, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 BANN’...............1
Som en hund den uti bann’, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 BANQUEN.............1
Jo det är Banquen wißerli’; G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 BANQUEROUTEURERS....1
BANQUEROUTEURERS Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BAR.................2
Den i sitt bröst ett redligt hierta bar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men bar sig mycket owigt te FA.I Det war en gång en unger katt
 
 BARA................9
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kyßa Eder bara hand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lääs bara deße rader twå S.I En sulten swarter mager kar
han hinner intet mehr än bara see och höra. S.I En sulten swarter mager kar
än men bara at hustr Anna S.II Kårf-giästbod
Der halme Stubben bara, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
min Fahr är swart som bara Fan G.IV Hwem är som detta gißa kan
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
i Båten bara fanen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 BARBROUS............1
den wackra Jungfru Barbrous skåål. S.I En sulten swarter mager kar
 
 BAREN...............2
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så skiön att hon kan skräma baren; SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 BARFOTA.............2
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
Ja han kan skräma barfota D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 BARM................6
J din Swaneblöta barm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
uppå hennes lillie barm, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
i mitt tycke, barm ock bröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Kyßa Nunnans hwijta barm. F.III En Krigsmans wijsa
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
 
 BARN................7
Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Din Barn och iag aff hungers nödh döö D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Så att du ditt muhle barn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som eij ren fådt barn och Linda, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Twätta blöijor wagga barn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Så lätt at och hwart barn kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 BARNASPEL...........1
Doch thet war eij barnaspel, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 BARNE...............1
Ga sig för barne morska an FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 BARNEMORSKAN........1
Men hon ga barnemorskan Fan. FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 BARNEN..............5
Som barnen med sin dockor leeka, XXVI A L’aimable Bergere
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Älska lijksom barnen Bröd, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Barnen få eij mycket ärfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 BARNENS.............1
Barnens pengar snart utöda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BARNET..............1
Barnet Pißa måst i Sängen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BASISTEN............1
bort Basisten som så brummar F.III En Krigsmans wijsa
 
 BAST................1
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BECK................2
beck-swart håår och snöö-hwijt panna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Beck och tiära Båtzmans Ähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BEDER...............4
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
ock om lefwa ynkligt beder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och med wåta Ögon beder, F.II Wreda lycka och Oblijda

Next Section

Top of Section