The Concordance

Next Section

 
 1000................1
när som 1000 några karlar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 16..................1
Arboga och Köping d. 16. Jan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 1699................2
af d. 30 Januarii 1699. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stockholm d. 5 Novembr 1699. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 17..................1
d. 17. Septemb. år 1703. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 1703................1
d. 17. Septemb. år 1703. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 18..................1
Westeråhs d. 18 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 2...................1
at tu får 2 gångor taga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 20..................1
Strengnæs d. 20 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 24..................1
Upsala d. 24 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 28..................1
Kongsör d. 28 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 30..................2
af d. 30 Januarii 1699. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stockholm d. 30 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 5...................6
Stockholm d. 5 Novembr 1699. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Nykiöping d: 5 Septembr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 7...................1
klåckan 7 på Pelickan. S.III Madammoiselle
 
 A...................4
Sij Skiönaste a II Herdinna säij
A L’aimable Bergere. XXVI A L’aimable Bergere
A la plus aimable Bergere. XXIX A la plus aimable Bergere
lyckan speelar tour a tour. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 AAP.................1
Starcka Leijon, grymma aap B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ABBATER.............1
hwad är Munckar och Abbater, F.III En Krigsmans wijsa
 
 ACCORD..............1
kun wij få ett gott accord XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ACCORDERA...........2
Bäst lär wara accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
talar först om accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ACH.................43
Men ach hwart fahr mit sinne hänn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Ach hwem har mera sorg än Jagh? VIII Så skyndar du deij från meij nu
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ach ach hwar får iagh booth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
ach ach hwar får iagh booth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ach iag kan intet mehr. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ach nu Lefwer iag i wånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach Diana med din båga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men olycklig ach iag arma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach! är det mig eij en skymf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men ach nu är den harmen hembnat, XXVI A L’aimable Bergere
Ach! Den hiertans flickan lilla, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Ach! det wor’ för mig en harmer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Neij, ach kom o liufwa dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
bada utj ach och wee? F.III En Krigsmans wijsa
Ach kära Jungfru iag hafwer siungit trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 ACHTA...............5
will man sig för kärleck achta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
achta det som Edert är. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och iag måst achta båd Hus och Heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 ACHTAR..............1
ty iag achtar intet wijn, F.III En Krigsmans wijsa
 
 ACK.................1
både utj ack och wee) XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ACKT................1
at dhe sku gee noga ackt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 ACKTA...............1
Du måst’ eij deß hotan ackta; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ACKTAR..............2
den som acktar frij at lefwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Acktar det han intet nyttia kan. E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 ACKTIG..............1
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 ACTEN...............1
Rett som Acten fick en ända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 ACTORES.............1
Spectatores och Actores B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 ADAM................2
Som Adam då han såf men wakna seen och kiende, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Medan Adam ogifft war E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 ADEL................1
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique

Next Section

Top of Section