The Concordance Next section
 
 ACH............1
Ach, kunne iag doch mäd dänna min skrifft 8. Ack, at doch dät som liufligast är
 
 ACK............13
Ack, at doch dät som liufligast är 8. Ack, at doch dät som liufligast är
Män ack huru kan dät skee 11. Huru skall iagh kunna tro
Män ack hwad ähr dätt iagh talar 22. Willen i ehr dät inbilla
Ack huru blind min kärlek war, 25. Ehwarest iagh hälst wara må
Ack huru blind min kärlek war, 25. Ehwarest iagh hälst wara må
Ack huru blind {min kärlek war, 25. Ehwarest iagh hälst wara må
Män ack, hwad känner iagh för skått, 25. Ehwarest iagh hälst wara må
Ack huru blind min kärlek war, 25. Ehwarest iagh hälst wara må
män ack, hwi är han ännu qwar? 25. Ehwarest iagh hälst wara må
Ack, ge intet låff där til. 30. Om du, skönaste Caliste
Ack at iagh kunde dock en gångh uhr dänna willa! 33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här
Ack, at iagh sluppe en gång, Kärlek, ditt tyranij 33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här
Ack hwad för en motgång stoor 38. Owiss hwad min lycka blifwer
 
 ACKTA..........2
För andras kärlek skal iagh migh då ackta och wäya? wäya. 33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här
Hans råd will du inthet ackta, 36. Dän wil Amor wist fördärfwa
 
 AF.............2
Af gröna Stiälkar blifwa Blomor medh härlig lucht 14. DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand
bran up af min kärlekz brand. 20. All min kärlek ähr förswunnin
 
 AFF............36
älskar ock aff hiertans grund: 1. Daphne ligger mig i sinnet
aff hwem du skulle winna 2. Allena iag dig begärar
war migh aff Himmelen ärna. 4. Ehuru stor dän sorgen war
Aff hännes tal bleff iagh straxt kär, 4. Ehuru stor dän sorgen war
aff dänna flamans wee 6. Nu länge nog bedröfwad
aff kärlek måst uthstå 7. I wackra Nympher mijna
heller ock at hon aff wälbetänckt råd 8. Ack, at doch dät som liufligast är
såmma aff bly och somma av gull, 9. Så går dät i världen til
dy iagh är aff främmand börd, 11. Huru skall iagh kunna tro
Män om hon weet än inthet aff rätt Kärlekz wee 14. DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand
Medh tijden mognas alt hwad växer aff Jordens frucht, 14. DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand
Män sigh ökar aff annars heta Dagh ifrån Dagh. 14. DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand
min wän här aff intet weet. 15. Hwad och huru skal iagh siunga
har dät ock aff andra hört, 16. Iagh tror wäl dät du migh sade
som lijknar en dråpe aff dätta wijn, 17. När tijden synes blifwa migh lång
en sjuk där aff blefwe snart frisk och sund, 17. När tijden synes blifwa migh lång
han dricke här aff så blifwer han bätter. 17. När tijden synes blifwa migh lång
älskar iagh aff hiärtans grund. 19. Om iagh inthet kan beweka
när dätt är aff solen vunnit. 21. Så kan hända at iagh finner
Dy aff intet kan dät dömmas 22. Willen i ehr dät inbilla
aff en wanligh höflighet, 22. Willen i ehr dät inbilla
weet lell aff kärlekz pijn; 24. Så går dät ännu til
aff kärlekz sårger dör. 24. Så går dät ännu til
och aff kärlek intet weet, 30. Om du, skönaste Caliste
Månge kunna aff kärlek brinna, 30. Om du, skönaste Caliste
Dät är nogh at ingen här aff weet 32. Mädan iagh dän käre wäns behagh
Så har hon nog aff en. män skal iagh wänta än? än. 33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här
will iagh aff wäl bepröfwat modh 35. Ähr frijheet allestädes godh
en aff hwem så mödsampt är 36. Dän wil Amor wist fördärfwa
De skutne äre aff din son käre 37. Låt migh dock finna, sköne Gudinna
Aff hwem hon skal sees beskrifwen 38. Owiss hwad min lycka blifwer
Aff frij willia och minst tänckt 38. Owiss hwad min lycka blifwer
Du aff henne lycksam blifwer; 38. Owiss hwad min lycka blifwer
Aff alt dät som aff o? begärat war 39. O sköne tijdh, som ähr så kort
Aff alt dät som aff o? begärat war 39. O sköne tijdh, som ähr så kort
Hon hugges aff, 39. O sköne tijdh, som ähr så kort
 
 AFFECTION......1
mehr affection igen. 2. Allena iag dig begärar
 
 AFFHUGNE.......1
Så snart man seer affhugne stå 39. O sköne tijdh, som ähr så kort
 
 AFFTON.........1
Nu är alt lungt och swalt, du täcke affton stund! 33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här
 
 AL.............1
al min ängzlan och beswär, 12. På digh täncker iagh alla dagar
 
 ALDRA..........4
så är aldra äldsta lagh. 21. Så kan hända at iagh finner
När min aldra bäste wän 28. När min aldra bäste wän
och som iagh höör i kärlek aldra bäst 35. Ähr frijheet allestädes godh
Min enda aldra bäste wän. 37. Låt migh dock finna, sköne Gudinna
 
 ALDRABÄSTA.....1
See jämpte migh min aldrabästa wän. 40. När iagh en gångh medh stort förtret
 
 ALDRABÄSTE.....2
Jämpte migh see min aldrabäste wän. 40. När iagh en gångh medh stort förtret
See jämpte migh min aldrabäste wän. 40. När iagh en gångh medh stort förtret
 
 ALDRIG.........6
som han aldrig mehr kan få 9. Så går dät i världen til
och aldrig han sigh hwilar. 9. Så går dät i världen til
dät finge aldrig annat heta, 15. Hwad och huru skal iagh siunga
lijkväl aldrig mehr förglömmer 16. Iagh tror wäl dät du migh sade
Aldrig kan iagh annat tänckia, 16. Iagh tror wäl dät du migh sade
aldrig kan iagh annat troo 16. Iagh tror wäl dät du migh sade
 
 ALDRIGH........5
Män du wille dät aldrigh troo 12. På digh täncker iagh alla dagar
dät man aldrigh hade wänt. 21. Så kan hända at iagh finner
aldrigh kärer, 23. När iagh, Amarillis kära
aldrigh nåntin skutin war. 23. När iagh, Amarillis kära
war sädan aldrigh ledig för dänna syslan swår, 27. Om kärlek kunde wägas och mätas medh wist mått
 
 ALEN...........1
Du alen behagar migh. 29. Om dät wore så min willia
 
 ALENA..........7
at du migh alena behagar, 12. På digh täncker iagh alla dagar
Om Kärlek är alena thet mästa som Kärlek gör 14. DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand
dän iagh ock äger alena. 17. När tijden synes blifwa migh lång
Cloris söker migh alena, 19. Om iagh inthet kan beweka
älska uthan digh alena 20. All min kärlek ähr förswunnin
Så gärna går iagh hijt på dänna tijd alena 33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här
Alena lågh 40. När iagh en gångh medh stort förtret
 
 ALIDOR.........1
än min Alidor behaga 31. Hwem är dän iagh skulle mer
 
 ALL............11
blefwe snart min klagan all. 3. Hwij skulle någon kärlek twinga
ibland all dän som o? unnes 10. Är du intet än bewågen
när han seer all min oro 11. Huru skall iagh kunna tro
Om du wiste all min pijna, 12. På digh täncker iagh alla dagar
än dhet wore skämtan all. 15. Hwad och huru skal iagh siunga
All min kärlek ähr förswunnin, 20. All min kärlek ähr förswunnin
hänne för all andra prijsa, 23. När iagh, Amarillis kära
all min ängzlan då bårtgår 28. När min aldra bäste wän
all min troo och kärlek wiste 30. Om du, skönaste Caliste
Hwij önske wij dock Wintren all 39. O sköne tijdh, som ähr så kort
Hwad fåfäng ting all wår förhopning är 39. O sköne tijdh, som ähr så kort
More Top of section