Next Section

Previous Section

 
 OSYNLIG............2
Sänk djupa nigningar för en osynlig Gud, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Sänk djupa nigningar för en osynlig Gud, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 OSÅDD..............1
Där åkern osådd låg, han fordom i sin stuga GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 OTACKSAMHET........1
Tillhör otacksamhet - mer grym än afund bister. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 OTVUNGEN...........1
En tacksamhetens tår, otvungen, hög och klar! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OTVUNGNA...........1
Och hans otvungna röst jag tillber och jag hör. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OUTTRÖTTLIG........1
Och utaf helsan skänkt en outtröttlig själ. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OVEDERSÄGLIG.......1
Ovedersäglig rätt till sina plikter bär; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OVISS..............1
Oviss om Hjeltens lif hvad Gudarne beslutit. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 OVÄLDIGHET.........1
Men kom, Oväldighet!!! Kom, Sanning! Blif mig nära, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OVÄN...............5
I dag en Ovän sjelf ej näns sin Bror förklena, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Då vid hvart tärning-kast en Rikets Ovän föddes. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
At dess Ovän i boj orna binda. GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
O, at vår dyre Prins, där han mot Ovän står GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och då Ovän nalkas thronen, GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
 
 OVÄNS..............5
Kräfva Oväns blod. GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Oväns röst, GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Till trots mot Oväns gny lät strids-trompeten skalla GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Och våra fanors fläkt än Oväns murar nå. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Oväns kölar, rad i raden, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 OVÄNTAD............1
En hemsk, oväntad tår sig ur hans öga tränger, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OXENSTIERNA........1
Odödlige Monark! din Axel Oxenstierna, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OÄNDLIG............1
Och en oändlig rad Psalmister från Carlskrona GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 PAFF...............1
Piff paff puff, om skottet small GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FLORA
 
 PAGER..............1
Mellan Marskalkar och Pager. GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
 
 PALATS.............6
Från palats till minsta tält; GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Båd i palats och dalar, GIII No 24 Skål.
Ej Fursten sitt palats och sina Trälar lemna, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I gröna hvirflars skum at omge ditt Palats, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Hvad prakt i ditt palats på denna högtids-dag, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Bor jag inom dess palats GIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
 
 PALATSER...........1
Palatser reste opp i Gustafs gyllne dagar, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PALLAS.............1
I stäfven på julln, där skall ditt namn inristas af Pallas. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
 
 PALMER.............1
Till den så ljufva frukt, som fridens palmer bära; GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
 
 PAN................2
Pan, tillåt mig ock framrycka GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HARPA
Och stundom Pan med lurn ur skogens kamrar gå. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 PANNAN.............2
Pannan bär två djupa hål. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Du, som hand mot pannan för GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PANNOR.............1
Med violetta pannor GIII No 62 På Hans Kongl. Höghets Kron-Printzens födelse-dag 1790 underdånigst af Auctor till Fredmans Epistlar, hvilcka då framlämnades i Hans Kongl. Höghets hand på Drottningholms Slott.
 
 PAPPERS............1
Emot en slocknad spis, en rifven pappers-våd, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 PAR................1
At se ett bistert Par de ljufva band försaka, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 PARA...............1
At nära idoghet och vetenskaper para GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PARADEN............1
Grufligt Vakt-Paraden trummar GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
 
 PARAS..............1
Där dygd och snille paras. GIII No 73 Till KONUNGEN
 
 PARK...............3
Inom en grönskad park syns våra Likar ömt GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Liksom på denna park vår glada Hertuginna GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Hans färd på lätta hjul till Haga Park försvann GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 PARKEN.............3
Hvad eldar snillets fläkt på denna täflings-parken? GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Opp-timras i sin däld, och Gustaf går i parken. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
För n vi i trötta fjät ur denna parken draga; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PARKER.............1
Lika godt, uti dessa parker och dalar GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
 
 PARTIER............1
En röd, vältalig mull, som bland Partier vankar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 PASS...............1
Bär Sanning fram sitt pass till tempel och till tron; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 PATRIOT............1
Och den blef Patriot, som tog för sig det mesta. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 PATRIOTENS.........1
Vid Patriotens disk man dyra safter sköljde: GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 PAULUN.............1
Men ack, i din paulun af krigs-trompeten väckt GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 PAVILLONG..........1
Re n Echo, dyre Prins, har flytt din pavillong. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 PEKA...............1
På vagnen Knekten satt och ut åt fältet peka GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 PEKAR..............1
Pekar säjarn re n på tolf. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PELARE.............1
Inom de pelare, som svigta af trophéer. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PENNA..............3
Märk! alt hvad ädelt är sig samlar kring min penna, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Med din klinga, ditt tal och din penna GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
För n hon sitt förråd tömt och trött sin penna kastar. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PENNANS............1
Er manar denne Skald och denna pennans svärta GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.

Next Section

Top of Section