Next Section

Previous Section

 
 ORDET..............1
Får han Ordet där uttrycka GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
 
 ORDNING............1
Med ordning utan brist vår högtid sig utbreder; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 ORERANDE...........1
Under hans orerande prål, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 ORGELNS............2
Hör orgelns dubbla chor i starka stämmor än GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hör orgelns dubbla chor i starka stämmors klang GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 ORIENTEN...........1
Från Umå kulna strand till Orienten neder GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 ORNA...............1
At dess Ovän i boj orna binda. GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
 
 OROLIG.............1
Min Sång-Mö, tills i dag orolig och förskräckt, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 ORT................1
Hvar på sin ort GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
 
 ORÄTT..............1
I orätt, rätt och våld, i lyda och befalla GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OS.................1
Ett rökverk och ett os gör hjernan yr och galen GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
 
 OSANDE.............1
Ljuset i staken osande lågar GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 OSKULD.............5
Aldrig den mot Oskuld måttas, GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Då Hämden bröt sin spets och Oskuld mer ej blöder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Oskuld, at få rätt, måst ge sin sista skärf. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ej hennes oskuld lärt tillreda smickrets gift, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Bese, hvad rolighet och oskuld och natur GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OSKULDENS..........1
Oskuldens tårar plä hjertat beveka. GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. I.
 
 OSS................56
Vi älska, ty han har oss kär. GIII No 2 Till Konungen 28 3 1769
Skänken eder oss tillbaka, GIII No 2 Kongl. Huset
Lät oss sorla, sjunga chor! GIII No 2 Kongl. Huset
Med oss i svenska hjertat lika GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Hur du oss vill vara GIII No 8 Den 29 Maj 1772
Om han till storms oss dristar bjuda, GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Finns bland oss, som vaknar nöjd. GIII No 26 Dagens klarhet sig förbyter
Den fröjd din ankomst oss tillböd, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Hvar dag ditt lifsljus oss förnöjer, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Kom, låtom oss siunga! GIII No 35 Vid Kronprintzens födelse. Angloise.
Oss en Printz. GIII No 35 Vid Kronprintzens födelse. Angloise.
Ger oss det försvar GIII No 35 Vid Kronprintzens födelse. Angloise.
Som han mot oss var! GIII No 36 Vid Kron-Prinsens födelse.
Ta hjertat af oss. :||: GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Ack, at vår gode Kung må skänkas oss tillbaka! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Lät Nästans nöd bli vår - men oss ej nu besvära GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Oss fridens dyra hand vårt Tempel öppnat har. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Nog känna deras bröst med oss den ömma lära, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Nej, aldrig ibland oss naturens gåfvor slösas; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Vårt ämne ger vid hand at lycklige oss skatta GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När dagen åter tänds, oss våra sysslor kalla, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hur sällsynt i naturn det goda bland oss hörs! GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hvars fröjde-ljud till oss på vädrets vingar föras. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Så lycklig bonde-by bestrålar som hos oss: GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Då syns en hvar af oss sitt fikon-träd omfamna GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
En Stridsman vi oss nog påminna - GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Med lagrar krönt - hvad felas oss mer GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Du, så älskad af oss från din linda, GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Pomona öppnar oss vårt Tempel, ung och glad; GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Tillåt oss, tappre Prins, vår Skydds-Gud, oss bevågen, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Tillåt oss, tappre Prins, vår Skydds-Gud, oss bevågen, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Oss tillredd många år! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Hvar en af oss bittert gråter, GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. I.
Hör våra suckar! Kan du oss dem neka? GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. I.
At blidka den mot oss det dragna svärdet för. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Ditt anslag lyckosamt uppfriske oss de frön GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Vi fröjde oss i dig, o Konung, vi oss fröjda, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Vi fröjde oss i dig, o Konung, vi oss fröjda, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
At du oss hjelper upp, då du vår trohet ser; GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Men vi förlåte oss, o Herre! uppå dig. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Än våra vagnars hjul ej synas oss förnötte, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Vår dyra Kung hos oss må våra tjäll beskärma. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Bär oss vår dyre Kung i våra armar åter. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Må Kong Gustaf oss försona GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
O! Alsmägtige, oss trösta. GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
O Gud! Han är ej mer, han är ifrån oss tagen, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och låtom oss i frid hvarandra handen ge; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Påminnom oss vår lust i denna blomstersalen GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Låt bägarn bland oss skrida GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Låtom oss nu kransar vrida, GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Och oss til minnes för två krönta Hjeltars dygd. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Märk i den helga Bok, hvad plikter oss antydas GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B

Next Section

Top of Section