Next Section

Previous Section

 
 OMBETRODD..........1
Af Gudar ombetrodd at freda Svea tron, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OMFAMNA............3
Då syns en hvar af oss sitt fikon-träd omfamna GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Hon ömt omfamna vill din Kungliga Person, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Omfamna Nymfens länd, som räcker mig min lyra, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 OMFAMNAR...........2
Du omfamnar och hugsvalar GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Omfamnar Gustaf med sin Bror. GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
 
 OMFATTAR...........1
Tro och kärlek dig omfattar, GIII No 12 Öfver den 24 Jan. 1773
 
 OMGE...............1
I gröna hvirflars skum at omge ditt Palats, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 OMGIFVEN...........1
Omgifven af behag. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OMGJORDA...........2
Dig omgjorda, GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
De andra må sig fritt till vårt förtryck omgjorda, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
 
 OMGÄNGSSÄTT........1
Ditt omgängssätt: en punkt i Hofvets sedolära, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OMKRING............1
Omkring en blödig Mor, som gråter vid de orden GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OMRINGAD...........2
Omringad i sin sky af ljusets helga stråla, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Sin dyra Förebild, omringad af tropheer! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OMRÖSTNING.........1
Omröstning blef ett ord, som stundom magen reta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OMSORG.............1
För din omsorg, se n du stält GIII No 12 Öfver den 24 Jan. 1773
 
 OMTRÄNGDE..........1
All rustning till sitt värn, när Landet så omträngde, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 OMVÅRDAR...........1
Än en Allmagt dig omvårdar GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
 
 ONDSKAN............1
At ondskan från sin rot upprycka GIII No 7 Den 10 Okt. 1771
 
 ONDT...............1
Ty ditt hjerta ondt ej vet. GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
 
 OPP................20
Som kärlek lyftat opp samt nåd och mildhet hyser. GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Han låte af ditt lif vår välgång lifvas opp, GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Och dig med tårar muntra opp. GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Nu Templens portar läsas opp, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Rann nu i Norden opp. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hvars ädla andedrägt än opp till Höjden går: GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Gubbens bleka hamn sig opp från stolen makar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Opp, Ehr nstrahl, ur din grift at denna taflan måla! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och där mot hvalens gap han lyfter opp sin arm. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Af stormar rifves opp. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och lager-trädets stam sin krona skjuter opp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Till Rikets Möten opp sågs Rikets Bödlar vandra GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När fästen ramla kull och städer slukas opp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
De ropa: » Skranket opp! » - men dagens Marskalk GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Res gyllne stoder opp till Wasa-Ättens ära, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Höj Gustaf Adolphs bild på trogna skuldror opp GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Vår Hjeltes minnes-stod med vivat reses opp, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Opp-timras i sin däld, och Gustaf går i parken. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Vårt blod med denna suck i Templen eldas opp; GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Palatser reste opp i Gustafs gyllne dagar, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OPPDAGAS...........2
Och i dess gnistrors tramp oppdagas i sitt qual GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som lik en ättehög oppdagas långt ifrån, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OPPELDAD...........1
Opprymd uti sin själ, oppeldad af din syn, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OPPHVÄLF...........1
Opphvälf ett såradt bröst med krusflor och behag! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OPPHÖJD............1
Vid en gladt opphöjd pocal. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 OPPLIFVAS..........1
Alt genom Gustafs nåd till dygd och drift opplifvas, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OPPLYFTA...........1
Och på din Moders arm din späda blick opplyfta, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OPPLÅTAS...........1
Må i hvart redligt bröst din hvila dig opplåtas GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OPPRYMD............1
Opprymd uti sin själ, oppeldad af din syn, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OPPRÖR.............1
Beklagom Gustafs död! - Mitt minne mig opprör; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OPPRÖRD............1
För n vågen, dundrande och skummig och opprörd, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OPPSVÄLLER.........1
Dess barm - dess skira barm oppsväller med behag. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OPPTÄCKANDE........1
Opptäckande hvarann, hvad hjertats vånda gör, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OPPTÄCKER..........1
Ändå ur molnens brak dem Frommom du opptäcker GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OQUALD.............1
För dig du ägde rätt at oquald fritt regera, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 ORATORN............1
Och vid skåln Oratorn är! GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 ORD................5
Och hjertats vällust rår i löjen, skämt och ord. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Omröstning blef ett ord, som stundom magen reta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och stolta ja-ord njöt ur en förförisk rack. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I gerning och i ord sig uppenbart förklarar. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och dessa klago-ord i stoftet efterstafvar: GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 ORDEN..............1
Omkring en blödig Mor, som gråter vid de orden GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 ORDENS.............1
Det var i Gustafs namn man ordens-bältet knöt, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.

Next Section

Top of Section