Next Section

Previous Section

 
 OCK................9
Mera lycklig jag ock dör. GIII No 3 Den blinda Mannens fägne-rim på den 24 November 1770
Adolph bör ock sörjas; GIII No 4 Skål, den 30 Maj 1771
Pan, tillåt mig ock framrycka GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HARPA
Men till en kronas tyngd tillhör ock denna våda GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Än stupa för hans glaf ell ock sin frihet sälja. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Sig driste ingen fram, om ock en Jensen fanns, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Så öppnar ock Svea sitt sköte, GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Hvarföre ock i denna natten GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
ock den snabba köl för vind och åror brakar, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OCKSÅ..............3
Också ha Gudarne försäkrat i min hand, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Också må Skalderna, förnämare och ringa, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Också är bland mina Fäder GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
 
 ODALMANNA..........1
Om frälsemanna-rätt och odalmanna-hjerta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 ODLAR..............1
Och odlar fält och skog. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 ODLAS..............1
Likafullt skall marken odlas och gödas. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
 
 ODÖDLIGE...........1
Odödlige Monark! din Axel Oxenstierna, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 ODÖDLIGHETEN.......1
Tilldess ännu en gång Odödligheten kröner GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OENIGHETENS........2
Oenighetens röst förgifta Folkets anda, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Oenighetens röst i dolda vinklar skalla, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OFFER..............4
Lät hjertat offer bära, GIII No 2 Till Drottningen
At den Hjelten offer bära GIII No 15 Den 23 Junii 1774
Kom at fritt ditt offer bära, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
At våra offer ge. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OFFICER............1
Officer GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
 
 OFFICERN...........1
Officern med ögon våta GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
 
 OFFRA..............1
Bland starka armars mängd, som offra all förmåga, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OFREDA.............1
Mig ofreda mången gång GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
 
 OFTA...............5
Som så ofta till sin ära GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Ofta sig vid hjelpen sårar GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Lisas ofta af de händer, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Så är dem ofta rest en så behaglig hydda, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Ofta aggets pilar tål. GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
 
 OFÖRFÄRADT.........1
Med blottadt bröst gå fram och oförfäradt öga GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OFÖRMÄRKT..........1
En myrten oförmärkt, i gyllne trådar snärd, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
 
 OFÖRSKRÄCKT........1
Ditt tålamod: så mildt som hjertat oförskräckt, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OJÄMT..............1
At vigtskåln ojämt väger. :||: GIII No 9 Gustafs skål!
 
 OK.................2
Min Kung, tag ditt helga ok, GIII No 8 Den 29 Maj 1772
I dag vårt träldoms-ok, för 13 år tillbaka, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 OKONSTLAD..........2
Inviges helst en Själ, okonstlad, öm och nöjd. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och än från Herdens fleut, okonstlad, len och lätt, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 OKÄNDA.............1
Längst från okända skjul, där våra Bröder andas, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OKÄNDE.............1
Bland tusend vimplars bloss, kring längst okände haf; GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 OLADDADT...........1
Geväret mot dess hjul oladdadt stog och hvila. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OLIVEN.............1
När du med oliven hälsar Neptun. GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
 
 OLJA...............1
Klang, du, som bålens olja skummar, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 OLJO...............1
Du längse n hint din väg med oljo-quistar smycka - GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OLJOQUIST..........1
Och fridens oljoquist bekröna tjäll och strand! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OLJOQVIST..........1
Det fridens oljoqvist förskönar och bepryder. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
 
 OLUST..............2
I dag all olust flyr - i dag syns bara Vänner, GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
Hvad olust, knot och qualm, hvad språng båd till GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 OLYCKLIG...........1
O, hvad olycklig tid! - hvad sammansvurne händer GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 OLYCKS.............2
Fast-än ej i hvart torp din olycks-kittel sjuder GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Så märk! När olycks-moln naturen snart föröda, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 OLYMPEN............3
All Olympen samlad står GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
All Olympen ropa: Hålt! GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
Bäst till Olympen lyft i Skalders ljufva dvala, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 OLYMPENS...........7
Sjelf Olympens Herrskap några stunder GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Ifrån Olympens Drott med Gudarnas beslut, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Välgörande och god och värd Olympens heder; GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
All Olympens välbehag; GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Lyft mig, Olympens Gud, förädla blod och vett GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Sänd mig, Olympens Gud, en blick utaf de strålar, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
All Olympens Skönhets-skara GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
 
 OM.................77
Sjunger om hans höga dygd; GIII No 12 Öfver den 24 Jan. 1773
Om han till storms oss dristar bjuda, GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Om Ers Maijestät tillåter, GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Och om i den Drottnings Hof, GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Om den Kungens ädelmod. GIII No 15 Den 23 Junii 1774
Bland tid och öden om hvarann! GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
En låfsång om ditt ägta val. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Om Ers Maijestät tillåter. GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Om Ers Maijestät behagar GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Där om Konung och Drottning språkas GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Om sin Konung och Drottning talar GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Om deras Kung då språkas, GIII No 25 När glada Vänner råkas
Om deras milde Kung. GIII No 25 När glada Vänner råkas
Skalden rädd han vände om: GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Vid ditt rop om Himlens under GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Men om något Barn ibland GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och Himlen om hvart hjerta rår. GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Om du gammal trohet mins, GIII No 34 Sverige, Sverige, gläds och sjung!
Om det fins. GIII No 35 Vid Kronprintzens födelse. Angloise.
Om du brås på din Far. GIII No 36 Vid Kron-Prinsens födelse.
Men om jag ej blir bedragen, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn.
Om Ers Höghet ropar: Pille! GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTINA
Där han hvit om föttren lunkar GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HECTOR
Bums den and om två minuter GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HYLÉE
Puff! Om bössan laddad vore, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FLORA
Piff paff puff, om skottet small GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FLORA
Den Sjuke ur sin säng, om han den nån sin äger, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Om ej med glas i hand. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ej frågan om dess börd - men om dess vunna ära, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ej frågan om dess börd - men om dess vunna ära, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ej om dess ärfda sköld - men om dess svenska blod. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ej om dess ärfda sköld - men om dess svenska blod. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Om frälsemanna-rätt och odalmanna-hjerta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Om han i verlden fanns - dock svår at teckna väl. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Om, tröttad vid harpun, han vill sin fångst försaka, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Sjung ditt hurra om igen! GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Men om ett ögneblick skull verldsbekymret lätta, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Om värdet af sin frid uti Gustavers hand. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I grafven raglat ned, om blott Monarken dröjt. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Till täflan om hans nåd den Ringa med den Höga GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Om ej med mord och brand han sig till härnad ämna. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Om man ett ögnekast bort till Historien vänder, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Förut sågs en och hvar om Landets spira lotta, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Men säg, du Svenske Man, om du bör lycklig kallas GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Som trängas om hvarann med etterfulla gap, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och jollrat hit och dit om lifvets många öden, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Sig driste ingen fram, om ock en Jensen fanns, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Här saknas alt begrepp om öde, tid och lycka, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Om intet till en hämd i någon anns quarter, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Oviss om Hjeltens lif hvad Gudarne beslutit. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Om vi i fridens tjäll bli lyckligt återförda. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och misstro dig om godt föröka dem än mer. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Uppammad i dess sköt och om dess sällhet mån, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och, om du från mitt tjäll min svaga stämma hör, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Så långt hans armar sträcks, om lyror han bestyr: GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Om du reser bort. GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. I.
Än om Gustafs milda lagar, GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. II.
Än om vårt försvar; GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. II.
Om vår Kung vårt armod kände, GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
Hvad gräl om Backii kannor GIII No 62 På Hans Kongl. Höghets Kron-Printzens födelse-dag 1790 underdånigst af Auctor till Fredmans Epistlar, hvilcka då framlämnades i Hans Kongl. Höghets hand på Drottningholms Slott.
Om mig egnar kallas din! GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och Freemans Best - om någon frågar - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Om vår riksgäld och credit. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Med en blick, om punschen är sval: GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss om Kung och Land du lyktat prata, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Som ned-om din statue Historiens blickar väckt. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
som en gång hälsas ned-om din statue! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och om Kung Gustaf sjung! GIII No 65 Söndagen den 16 October 1791. Vid bordet. Konungens skål.
Så granskande och fint som ditt begrepp om ära. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Han, mån om Kronans rätt, dess drätsel stadgade, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hans hjerta, altid ömt om Undersåtens blod, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Jag lyran höja vill och om min Hjelte tala. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Sjung om Gustaf Adolphs tider! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Ej under om vårt blod en stridig känsla väcker GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Om nit för Religion och Öfverhetens bud! GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Ach! om Guden halp min tunga? GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Om Ers Höghet mig tillåter GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant

Next Section

Top of Section