Next Section

Previous Section

 
 NÅL................1
Inunder dina skjul båd nål och slända trifvas, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 NÅN................1
Den Sjuke ur sin säng, om han den nån sin äger, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 NÅNSIN.............1
Som Kärlek nånsin skänka kan, GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
 
 NÅR................1
Hon stadgar Rikens väl och Nordens undran når; GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 NÅS................1
När tidens afton nås och stormarna förfära GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
 
 NÖD................5
Lät Nästans nöd bli vår - men oss ej nu besvära GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Se n Bitterhet och Nöd knappt mer förmådde tala GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
At Nästans nöd är vår. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Båd Fosterlandets nöd och Gustafs dygd så stor. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Med drift och rådighet i allmän nöd och våda, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÖDEN..............1
Ej rådlös uti nöden. :||: GIII No 9 Gustafs skål!
 
 NÖDENS.............2
Betryckt af nödens pilar, GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
I nödens kulna stund din suck den Högste hör, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
 
 NÖDGAD.............1
Och nödgad till sitt värn, i faran aldrig feg, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÖDGAS.............2
Skönt ur ett hälleberg sitt bröd han nödgas pressa GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Mer lätt at lyda är än nödgas at befalla, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 NÖJD...............6
Himlen göre dig så nöjd, GIII No 3 Den blinda Mannens fägne-rim på den 24 November 1770
Glad är jag och nöjd min Bror, GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Finns bland oss, som vaknar nöjd. GIII No 26 Dagens klarhet sig förbyter
Sveriges Drottning, mild och nöjd, GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Waltman, Gubben min, är nöjd, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTINA
Inviges helst en Själ, okonstlad, öm och nöjd. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 NÖJDA..............1
Är, at de lefva nöjda GIII No 25 När glada Vänner råkas
 
 NÖJEN..............1
Och ned till minsta tjäll hvad nöjen där at njuta! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 NÖJET..............1
I nöjet sig förenar. GIII No 24 Skål.
 
 NÖJETS.............1
Till detta bordets rymd är alt i nöjets skick. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 NÖTA...............1
Vågar underdånigst nöta GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. SINCKA Mulles Enka
 
 O..................37
Ty, o Skogens Gud - besinna, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HARPA
O Gud, vi låfve dig! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
O, hvad mer än sorglig prakt! GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
O Kung! Ditt blod, ditt namn blef Sveriges lif och lycka, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
O, hvad olycklig tid! - hvad sammansvurne händer GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
O Drottning ömma, GIII No 50 CANON på Drottningens höga namnsdag, sungen af en Svensk Besättning på Ulrichsdahls redd.
O Kung, när hon dig sett i glansen af din tron GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
O Kung, hon helsar dig med knäfall vid canon! GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
O dyre Gustaf, du - du Landets Första Son! GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Ja, Templet likafullt, o Kung, dig helgadt är, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
O Prins, af din Rival. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
O, at vår dyre Prins, där han mot Ovän står GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och sträcker sitt befäl - o, at dess arm förmår! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
O, gifve Härars Gud hans Härar mod och lycka GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
O, hvad fröjd, som denna dag GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
O Konung! må dig ske, din mödos svett till lön. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Vi fröjde oss i dig, o Konung, vi oss fröjda, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Men vi förlåte oss, o Herre! uppå dig. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
O Herre Zebaoth! vi till ditt altar gå, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Men du, du Verldars Drott - o, du Alsmägtige! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Träd fram, o Menighet - din Konung hälsar dig! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
O, fromme Väktare, som där din kalk ifyller, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
O, dyre Gustaf, dig blir minnet nu beskärdt GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
O! Alsmägtige, oss trösta. GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
Och i sin tåre-sång - O Gud, vi låfve dig! - GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
O Gud! Han är ej mer, han är ifrån oss tagen, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
I edert bröst och blod, o Svenske Män, hvad tvång! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
O! hvilken vitter Kung, i tusen mödors gräl GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ett suckande O Gud i hennes bröst än klandrar GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
O Himmel, stärk vår bön! - Helt fast mitt hjerta menar GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
O, fromma Landets Far!!! Hvad bitter sorg och quida, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
O Gustaf, till ditt låf, ned i vår låga däld, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Prins Carl, o! dyre Prins, dig jorden dyrkan bär: GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
O! huru altid dyr, din dyra födslo-dag GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Träd fram, o Menighet! Prins Carl han hälsar dig. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
O! fromme Väktare, som där din kalk ifyller, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och du! du Verldars Drott! O! du Alsmägtige, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:

Next Section

Top of Section