Next Section

Previous Section

 
 NÄRA...............11
Sin guddomlighet så nära, GIII No 41 På Svartsjö den 6 September 1781
Men kom, Oväldighet!!! Kom, Sanning! Blif mig nära, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och helso-källans brädd är nära till hans krus. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Jämt vill en vis Regent det ändamålet nära, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och Prinsen framför - och Segren båda Hjeltarna nära. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Tusende armar frambrotta sig nära GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Rikets sjelfbestånd mest låg hans hjerta nära. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
At nära idoghet och vetenskaper para GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Af faror mer kringhvärfd, mer de sitt öde nära GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hjelten nalkas vill dig nära! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Eders Konglig Höghet nära GIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
 
 NÄRD...............1
Arbetarn i sitt skjul, af tröga känslor närd, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÄRMAR.............1
Snart, Hjelte, i din skygd sig närmar fritt och käckt, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 NÄRMAST............1
Glöm ända intill den din frihet närmast sårar! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÄRMRE.............3
Befryndad med en Slägt, än tronen närmre när; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Skall än din fot ett steg till stranden närmre skrida? GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Dock inom denna skog träd närmre fram, min Son, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÄS................1
På kullar, fält och näs hvad nigningar och sång, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 NÄSTANS............2
Lät Nästans nöd bli vår - men oss ej nu besvära GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
At Nästans nöd är vår. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 NÄT................2
Och vittja sina nät. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Snärd i Carons svarta nät, GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
 
 NÅ.................4
Åldrens dyra krona . GIII No 46 Durchlauchtigsta Allernådigsta Hertiginna!
, Ekholm, ditt namn under kulornas skur, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
, min Mor hon alla dagar GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. II.
Och våra fanors fläkt än Oväns murar . GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
 
 NÅD................18
Som kärlek lyftat opp samt nåd och mildhet hyser. GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Som dock ej din nåd betalar. GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Som mot all den nåd han röjer GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Himlens nåd och välbehag, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Lyser äfven Gustafs nåd; GIII No 22 Chor vid måltids-logen i Augusti Brödralag, den 24 Januarii 1777. Chor.
Med sin allmagt och sin nåd; GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Men med en suck till Skyn hon tror på Gustafs nåd. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Som fredar Kungens rätt, hans höghet och hans nåd, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Alt genom Gustafs nåd till dygd och drift opplifvas, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Kringhvärfd af Gustafs nåd och vördad i sitt kall. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
En stjerna med sitt band, som Kungens nåd betyder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Till täflan om hans nåd den Ringa med den Höga GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Med bäfvan Furstens nåd, förvilladt, stumt och hest. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Sänd, Ers Majestät, sin nåd, GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
Men vi, utaf din nåd, vi än upprätte stå; GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Till dyrkan af din nåd din mildhets altare. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till dyrkan af din nåd, din mildhets altare. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Af dess nåd ett litet rön, GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
 
 NÅDER..............2
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 NÅDIG..............5
Ej en nådig Kung misshagar, GIII No 12 Öfver den 24 Jan. 1773
Mången nådig blick han vinner, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HECTOR
Blif en nådig Ägarinna GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HVITA FLICKAN Gossens Enka
Och en nådig Hertiginna GIII No 46 Durchlauchtigsta Allernådigsta Hertiginna!
Blott en nådig Fullmagt fattas GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
 
 NÅDIGA.............2
Med ditt nådiga förlof. GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Klang, nådiga vår Hertiginna, GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
 
 NÅGON..............8
Så länge blod än finns i någon åder quar, :||: GIII No 22 Chor vid måltids-logen i Augusti Brödralag, den 24 Januarii 1777. Recit.
Ej någon dödlig munn må af dess nectar smaka, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Ej någon modfäld tår ur ögat rinner ner, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Om intet till en hämd i någon anns quarter, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Din vishet - ej en frukt af någon mängd af år, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Din vishet, ej en frukt af någon mängd af år, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och Freemans Best - om någon frågar - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nej, aldrig någon tår så varm ur ögat rann. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÅGOT..............3
Men om något Barn ibland GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
I aldrig något land sol, måne, blixt och skyar GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ej något Snille föds, som ej med bortvändt öga GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NÅGRA..............5
Några suckar till din höjd. GIII No 3 Den blinda Mannens fägne-rim på den 24 November 1770
Sjelf Olympens Herrskap några stunder GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
At några ögnablick med underdånigt hjerta GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Men at några råttor krama GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
At några ögnablick vår fordna Kung begråta. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.

Next Section

Top of Section