Next Section

Previous Section

 
 NY.................2
Ny lust naturen öfverhopar, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Och flaggorna blåste, och elden blef ny - GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
 
 NYA................3
Räknar du till nya timmar GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Med gamla krafter brann, som nya dödar flytt. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Som vimlar kring din tron med nya hjelte-rön. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
 
 NYCKEL.............1
En Herde, se n han nyss på nyckel-harpan spelat, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 NYCKELN............2
Och efter nyckeln går. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
En Girug nyckeln glömt i låset för sitt skrin, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
 
 NYFIKENHET.........1
Med den nyfikenhet ett upprördt öga rör. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 NYFIKENHETEN.......1
Dess port gör hvar minut nyfikenheten brydd GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NYKTER.............1
Till staden Landtman flyr så nykter som bestört; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 NYKÖPING...........1
En svärm i Nyköping, som Guden aldrig skona, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 NYMF...............1
Minsta Nymf din bild tillber, GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
 
 NYMFENS............1
Omfamna Nymfens länd, som räcker mig min lyra, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
 
 NYMFER.............2
Vattu-Nymfer kring dig ljunga GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Än, störtad i dess vass, bland Nymfer forsa fram. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 NYSS...............16
Nyss då morgon-solens strimma GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Nyss vid solens bleka rand GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Bjud Aggets stungna gap, som neder nyss sig lade, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Som nyss dem bundit hop vid altar-bordets kors. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I spetsen af din Här, af nyss utgångne Göter, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Nyss aftonrodnans blick utgöt en svalkad dag GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Är som örat domnad nu nyss, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss din läpp flög quick och yr, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss om Kung och Land du lyktat prata, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss din nattkappa, stelnad i tvätten, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss till festen manglades slätt, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Utrustad i triumf, ur nyss kullslagna skjul, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Nyss Morgonrodnan sågs, i rosenfärgad hy, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
En Herde, se n han nyss på nyckel-harpan spelat, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Se n nyss i Zions gård dess portar blifvit slutna GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Vid blickar åt den thron, der Gustaf nyss försvann. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
 
 NYTT...............9
Blir nytt ämne till ditt låf: GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Vår milda Kung, på nytt sig röjer: GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Ut åt skogen, ut på nytt! GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FIDELLA
Hvart ögneblick nytt ljud, ett nytt som sällan gläder; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hvart ögneblick nytt ljud, ett nytt som sällan gläder; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
nytt du Sveriges väl beredt. GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Skalderna på nytt upprinna GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Af Gudarna på nytt nedsändes svenska jorden; GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
För Kung och Fosterland hvar Hjelte, född på nytt, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 NYÅRSDAG...........1
Lät på denna Nyårsdag GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
 
 NÄMNAS.............1
När han hör nämnas Sveriges Kung, GIII No 77 Den gamla Gubben blifver ung
 
 NÄMNER.............2
Man nämner Gustafs namn, och alla lågor släckes, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Jag en Ättling nämner mig, GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
 
 NÄMNS..............1
Till Nordens bäfvan nämns vid kulors bloss och hvin, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 NÄMT...............1
Har nämt Kung Gustafs namn. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 NÄNS...............2
I dag en Ovän sjelf ej näns sin Bror förklena, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Tänk, Ryktet i dag näns ej ljuga: GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
 
 NÄPPLIG............1
Och våra sänkta knän sig näpplig hunnit lyfta GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 NÄPST..............1
Hans näpst mot slik Person. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 NÄR................40
Ljuflig börda, när vi bära GIII No 2 Kongl. Huset
Så at, när hans tidhvarf slutas, GIII No 15 Den 23 Junii 1774
Men mera, när han ögat vrider, GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
När med åskans dunderslag GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
När glada Vänner råkas, GIII No 25 När glada Vänner råkas
Än när han dig återger GIII No 36 Vid Kron-Prinsens födelse.
När jag öfver gärdsgård n klifver; GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTINA
Som åskan ur ett moln, när hon begynner vandra, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
När bestört han kring sin Kung GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Så i ett harnesk stängd, som när det skall betyda GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När uppå krigets fält så mångens enda hydda GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När du ett söndradt Folk af Himlen blef förärd. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När solen skrider ned, gå vi till sängs så sakta, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När dagen åter tänds, oss våra sysslor kalla, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Befryndad med en Slägt, än tronen närmre när; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Men en så kunglig plikt, när ed och samvet gäller, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Det Domarns ära gör, när han sin klubba fäller, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Försynen, när med den Monarker hon begåfvar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När Rikets ädla lugn förmätne Grannen bryr? GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När under vinets lust, med en högtidlig råga, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När kring de hvälfda torn de dubbla bommar rördes, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Just då när aggets storm så Nordens grundval skaka, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
All rustning till sitt värn, när Landet så omträngde, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Så märk! När olycks-moln naturen snart föröda, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När fästen ramla kull och städer slukas opp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När tornen kölar dra och bergen hvalar föda GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När han för Folket tog sitt beslut GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
O Kung, när hon dig sett i glansen af din tron GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
När stormen blåser upp, du kufvar böljan ner GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Sin undergång så när. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
När du med oliven hälsar Neptun. GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
Den Visa, när han sågs, förnöjde all hans håg; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och när han saknas» ...; Ack! hvad tårar utan tal. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
När jag höjer bägaren! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
När drufvan pocalen fullblodar, GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
När Bacchus man tror och förmodar GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
Du fredas af din Kong, när du Regenten lyder, GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
När tidens afton nås och stormarna förfära GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
När han hör nämnas Sveriges Kung, GIII No 77 Den gamla Gubben blifver ung
När det sin Konung ser. GIII No 77 Den gamla Gubben blifver ung

Next Section

Top of Section