The Concordance

Next Section

 
 13.................1
I dag vårt träldoms-ok, för 13 år tillbaka, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 2..................1
Kilar jag - Och så kan-ske...2; GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HYLÉE
 
 20.................1
Klagod. text. I Maccabi. 9 cap. v. 20, 21. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 21.................1
Klagod. text. I Maccabi. 9 cap. v. 20, 21. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 80.................1
Som redan varit släckt i dryga 80 år. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 9..................1
Klagod. text. I Maccabi. 9 cap. v. 20, 21. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 ACH................1
Ach! om Guden halp min tunga? GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
 
 ACK................17
Ack, hur lycklig är ej jag! GIII No 3 Den blinda Mannens fägne-rim på den 24 November 1770
Ack, hur mången villig hand GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Himmel, ack, hvad dyrbar syn! GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Ack, at vår gode Kung må skänkas oss tillbaka! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Baron Armfelt! Ack, hvad syn GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Men ack, hvad fägring sprids kring ögats första strålar! GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Men ack, du dyra Namn, som Svenska Folket skattar GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Men ack, i din paulun af krigs-trompeten väckt GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Himmel, ack, där damp han hufvudstupa, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Men ack, i denna stund min bön till dig, den sista: GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Ack, hvad ögats varma floder GIII No 66 24 Januarii 1792
Ack, at den Hjelten föll och ögat sammanlade, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ack! at vår Konungs blod till Landets fasa runnit. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och när han saknas» ...; Ack! hvad tårar utan tal. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hans bröstbild - Himmel, ack! mitt hjerta sönder GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ack, slockne snart mitt lif! Ack, öppne sig min graf! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ack, slockne snart mitt lif! Ack, öppne sig min graf! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 ACKENS.............1
Re n Ackens glada skjul vid små Sephirers fläkt GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 ADOLFS.............1
J Gustaf Adolfs namn vårt Samfund njuter skygd, GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
 
 ADOLPH.............13
Kung Adolph Fredrics lagar GIII No 2 Till Konungen 28 3 1769
Adolph bör ock sörjas; GIII No 4 Skål, den 30 Maj 1771
Gustaf Adolph åter GIII No 36 Vid Kron-Prinsens födelse.
» Printz Gustaf Adolph, lefve han! » GIII No 62 På Hans Kongl. Höghets Kron-Printzens födelse-dag 1790 underdånigst af Auctor till Fredmans Epistlar, hvilcka då framlämnades i Hans Kongl. Höghets hand på Drottningholms Slott.
Med all den tacksamhet en Gustaf Adolph njuter; GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Gustaf Adolph - klang, Bacchanter! - GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Gustaf Adolph - klang, Bacchanter! - GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Gustaf Adolph - klang, Bacchanter! - GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Gustaf Adolph - klang, Bacchanter! - GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Gustaf Adolph! Bacchus ränner GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Konung Gustaf Adolph, hör: GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Gustaf Adolph, just åt dig! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Gustaf Adolph, vid din ära! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
 
 ADOLPHS............9
Himlen Adolphs Hus vill frälsa; GIII No 2 Kongl. Huset
Gustaf Adolphs lager ännu gror. GIII No 4 Skål, den 30 Maj 1771
Så komma Adolphs trenne Söner GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Vid Gustaf Adolphs graf hans sorg-cypresser blomma. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Höj Gustaf Adolphs bild på trogna skuldror opp GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Gustaf Adolphs stoft är Norden en klenod. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
I Gustaf Adolphs namn. GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Sjung om Gustaf Adolphs tider! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Kring Gustaf Adolphs sida! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
 
 AF.................203
Han låte af ditt lif vår välgång lifvas opp, GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Af din milda spira tar. GIII No 2 Till Konungen 28 3 1769
Brutit dödsens pilar af. GIII No 3 Öfver den 24 November 1770
Af en Wasa, vår Monark. GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Älsken frukten af hans blod; GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Utvald af Gud till Sveriges lycka GIII No 7 Den 10 Okt. 1771
Kröne Himlen Kung Gustaf med sekler af gyllne tid! GIII No 8 Den 29 Maj 1772
Betryckt af nödens pilar, GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Du af Wasa Stam!!! GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Af rena lågor sjuda. GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Alt mitt blod af glädje sjuder GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Skänkt en Ättling af sitt slag. GIII No 15 Den 23 Junii 1774
Förd af Himlen på din tron, GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Lisas ofta af de händer, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och där hvar af de fylda fat har sitt stycke. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Färgadt af en strålig dimma, GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Af hjertats ömma låf, af trohet ren och klar! GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
Af hjertats ömma låf, af trohet ren och klar! GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
En mängd af sorgsne Barn, som saknat sitt försvar. GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
En skymt af vimplar högt i skyn. GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Af Wasarnas Stämma GIII No 35 Vid Kronprintzens födelse. Angloise.
Ta hjertat af oss. :||: GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Af en öm och hög Dalin; GIII No 41 På Svartsjö den 6 September 1781
Af min trohet och mitt mod! GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HVITA FLICKAN Gossens Enka
Uppvärmde af den nit, som svenska blodet känner, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Är detta Samfunds-band besegladt af de Vänner, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Dig manar denne Skald, af ämnets glans intagen, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Dock, af din vilja ledd fram till Apollos lyra, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Kring rundeln af den trakt, där Mälarns sorl förnöjer, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I skygden af dess spets den morgonstjernan glimma, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Af denna dyra Gren, som nu i blomma står. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I skygd af Wasa Stam. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I dag den sämre Flock af Landets Barn sig städa, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Det frodas i sin tjenst och skyddas af dens lagar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Små glada blommor strör af friska färgors slag; GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ej mera tyngd och spänd af vintrens ludna rockar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Alt Rikets göromål af ansvar, vigt och värde, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hoptrassladt till en längd - af Skalkar reddes ut. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Med handen full af guld och hjertat fullt med skam. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Omgifven af behag. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Af snillets eld och gräl. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Omringad i sin sky af ljusets helga stråla, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Af Åkermannens lust du främjar bättre tider, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ja, än de svenska bröst af Carla-elden svalla GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Kringhvärfd af Gustafs nåd och vördad i sitt kall. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I ett qualm af ångst och qual. GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Af vädrens friska fläkt de ljusa rännlar svälla, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Af Floras rika hand hans snygga diskar fyllas, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I skygden af ett träd, på tröskuln af ett tjäll GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I skygden af ett träd, på tröskuln af ett tjäll GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Af måttlighetens hand de varma safter ösas, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Om värdet af sin frid uti Gustavers hand. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Inunder fridens skjul, af inga stormar brydda, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Af stormar rifves opp. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
När du ett söndradt Folk af Himlen blef förärd. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Af Rikets egna Barn sjelf Riket fängsladt låg; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Till skötsel utaf värf af högre glans och vigt - GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Fler kedjor af besvär än perlor kring dess rand! GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hvart ögnekast af er en hemlig fröjd förkunnar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Af glada åldrars språng man fältet vimla ser; GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Där samlas detta Folk af trohets ägta stämpel, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Men alt af Tidens hand utplånas mer och mer, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Till minne af vår fest jag sista taflan ger, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Bröts af Kung Gustafs arm, men utan eld och blod, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Af snikne Styresmän inblåstes, vild och stark; GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och Träldom vågar ej på tröskuln af hans tilja. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Kringhvärfd af helig flärd, insvept i sömn och ljuga, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ett ömsom söndradt Råd af Menighetens galla GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
At af så kunglig dygd få helsas och befallas. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Då syns en hvar af oss sitt fikon-träd omfamna GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Af Dödens skugga ledd bland kulor, eld och lod, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
På denna fest i dag, med bägarn af agat, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Syns Bacchus blomster-krönt i skuggan af sitt fat. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Men rankan kring hans länd, af liljor och af grönt, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Men rankan kring hans länd, af liljor och af grönt, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Af Venus sammanfäst, af Gracerna förärd. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Af Venus sammanfäst, af Gracerna förärd. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Strax inom skrankets plan en mängd af lampor glimma, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Af syracusa-vin - och ingen droppa gömt GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Ej någon dödlig munn må af dess nectar smaka, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Hvars fransar, fuktade af mosler-vin och fler, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Då vid en sorglig sång af undangömde Choeurer GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Men dråpligast af alt: en Usling sofver här GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Den helga duken strax af punsche-karet rycks, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Hvars kunglighet är känd, fast ej af min Person. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Skall i en mängd af år i lugn och frihet skrida, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Af Ödets lagar GIII No 50 CANON på Drottningens höga namnsdag, sungen af en Svensk Besättning på Ulrichsdahls redd.
En Carl igen af Wasa-Stammen GIII No 51 Under canonaden vid Te Deums afsjungande, den 25 Julii, för segern vid Hogland den 17 i samma månad 1788.
Re n fästet det mulnar af skott uppå skott, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
På höjden af Hogland han Segren besvär GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Ur hvirflar af röken vid blixtret ibland GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Ur brinnande mörkret af Neptun i lur GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Af Äran at endast befallas. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
I stäfven på julln, där skall ditt namn inristas af Pallas. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Prins Carl har som Hjelte och Bror af sin Kung GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Du, så älskad af oss från din linda, GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Vid en glans af Iris båga GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Och vid klangen af Najader GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Höljd af hvirflar och cascader. GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Minsta blick af hennes öga GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Nej, helgad af den eld, som kring Apollo blänker, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
O Kung, när hon dig sett i glansen af din tron GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
I spetsen af din Här, af nyss utgångne Göter, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
I spetsen af din Här, af nyss utgångne Göter, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Men ack, i din paulun af krigs-trompeten väckt GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Ja, dyre Kung, din Lag, af Jofur skickad ner, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Din vishet - ej en frukt af någon mängd af år, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Din vishet - ej en frukt af någon mängd af år, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Af Gudarna på nytt nedsändes svenska jorden; GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Af Majestätets glans, i din Person försvarad, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Af Folkets säkerhet, i Lagens skygd bevarad, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Fast fälten blänka nu af trummor och gevär GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Af ett dig troget blod. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Af äran endast den. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Af Gudar ombetrodd at freda Svea tron, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Din vishet, ej en frukt af någon mängd af år, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Din vishet, ej en frukt af någon mängd af år, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
I skygd af Gustafs namn. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Befalte af din hand. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
En gnista af hans eld ej blifvit deras del, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
At värdigt teckna af min Hjeltes ädla svett, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
I glansen af sin arm! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Sänd mig af Gyll nborgs eld en stråle i min barm, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
I skenet af en flamm, hvars minsta gnistror döda GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
O Prins, af din Rival. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Opprymd uti sin själ, oppeldad af din syn, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
En Wase räddad blef på vattnet - af en Wasa, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Han, af Nationens röst till borgar-rätt upptagen, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Sjelf af Lejons Ätt med ära GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
Hvar en af oss bittert gråter, GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. I.
Hur han på fältet af Allmagten röner GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. II.
Hvar Stridsman af den lust längst in i elden ler, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
At Swerje räddat är af Gud, Kung och dig? GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
Dagas af det samma ljus. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Af det fluidum på duken sjuder GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Re n af rök och ångor sjuk, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Halkat af den Bacchi Man. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Snart af vinets ångor dör. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Men med ett eldadt bröst, vid ljudet af trompeten, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af trummors dunder-dön och ystra fålars lopp, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af vagnens rullande re n örats lystnad mättas; GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Än af en rimrik sång, den Skalderna de gilla, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Förbrylla Tillis tropp at af hans vink befallas. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af hvad då ögat rönt bevittnas mer och mer GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Sin dyra Förebild, omringad af tropheer! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Åtföljd af vimplars blåst i tusen färgors prål; GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af detta skådespel till helig känsla väckes. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Ingjut af all din eld uti min blod en gnista! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Gör i min ringhet mig ej af Apollo känd, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
At, af din anda värmd, jag må mitt ämne måla. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Bestrålad af ett sken från Iris späda låga GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och hälsad af ett regn utur en purpur-sky. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af denna låga väckt, till Nordens Hufvudstad GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till dess af seglens skymt ej ögnas minsta flik, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till dyrkan af din nåd din mildhets altare. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
At, kyld vid källans brädd och stärkt af badets värma, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Knappt var vår klagan väckt och ömt af Himlen hörd, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till låfsång och beröm af Himlens verk och under, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och åldrens högsta mål förlängas af vår bön, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då alt på Drottningholm af blixt och facklor ljungar GIII No 65 Söndagen den 16 October 1791. Vid bordet. Konungens skål.
Som vid tyngden af sin krona GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
Af en Niding ilskefull. GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
Väckt af trumpetens klang och Pukarns fröjdeslag. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Förvirrad af hvems våld hon skulle sig benåda GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Af tusen armar lyft, besjungen högt i sky; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Af Enigheten följd, till Fridens portar hinna. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hvem mins ej Hjeltens bön, då af sin gyllne hjessa GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Man af dess visa dygd och milda spira njöt. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Han, saligt undangömd, ej af vår våda vet; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ett uttryck af en Skald i den enfaldighet, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Han språket i sin hand dess vildhet klädde af GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Anförda af hans mod, han deras mod beredde GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hvar är den Domaren af konstens dolda lagar? GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Beundrad af dig sjelf, i marmorn mera härma? GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ja, tusen skilda värf, som födas af hvarann, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Vid skymt af minsta moln vidtager sitt beslut, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Arbetarn i sitt skjul, af tröga känslor närd, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Modfälta ja och nej af Främlingar och Fränder GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ett tårögdt Hjonelag af vördadt åratal, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Kringhvärfda i ett moln af salfvor, rök och lågor GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Inhägnande en gård, af träd och grifter prydd; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Af Eko där förföljd, förträffligt Sångarn letar GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Af faror mer kringhvärfd, mer de sitt öde nära GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
At öfvervundna bli vid ryktet af hans namn. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Inom de pelare, som svigta af trophéer. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Bestrålad i en sky af eldars gyllne lister. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
I hafven hjertats språk af Lärarns läppar njutit; GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Välkommen, Svenske Män af ädel börd och ära, GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Af Pukarn hvirfvel slogs, af Skalden höllos talen, GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Af Pukarn hvirfvel slogs, af Skalden höllos talen, GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Till minne af hans dag. GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Ej glädjens sångechor af Snillets Bröder stiftas GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Väckt af en gudablick, jag häpen henne fattar; GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Vid glansen af den prakt sig för mitt snille målar. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Till låfsång och beröm af Himlens verk och under, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Till dyrkan af din nåd, din mildhets altare. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
En Telning af hans Stam sin glada vår uptäcker. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Af jämnlikhetens gift vår vandel ej befläckas, GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Och alla åldrars brand af stridens åska släckas. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Hvad millioner Lif af Himlen bröd begära! GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Du fredas af din Kong, när du Regenten lyder, GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Af dess nåd ett litet rön, GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
Af Ers Höghets ädelmod. GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant

Next Section

Top of Section