Next Section

Previous Section

 
 ALTAN................1
Slott och altan FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
 
 ALTANEN..............1
så rödbrusig från Altanen EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
 
 ALTAR................4
wid Hans Altar falla ner. EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
alt Skönt som kring hans altar stimma EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Res Cupidos Altar där du spör, FE 63 Diktad midt i veckan
 
 ALTARE...............1
Stolt af min hand dess altare skal med vildbråd utsiras och röka. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ALTID................10
men altid sielf min wahra wäft. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Altid glad när du så will, EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
och bästa öhl är altid blekt. EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 12
Käraste Systrar altid honnett, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Skal altid in. Stor tack! Fin. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Altid vil du foten rygga; FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Samma Capten som är altid så kär, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Hut för tunnor tusend! han skal altid torstig bli. FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Altid förbudit FS 42 Judith var en riker Enka
At jag altid har contant, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
 
 ALTIHOP..............2
där under altihop EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
Blir Bouptekning altihop. FS 18 FRÅSSAN
 
 ALTING...............4
Alting oss retar; FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Gör för sin sköna alting hvad han gör, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Alting för hänne jag vågar; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Alting är gladt, alt andas så fritt, och solen i molnena glimmar, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ALTINUNDER...........1
Altinunder svart som et spjäll. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 ALTRICH..............1
Altrich på min huchstru tänke, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
 
 ALTSÅ................1
AltsåFS 49 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Upskofs Utslag i Saken
 
 AMARANTHER...........1
Klang Ullas amaranther, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
 
 AMARYLLIS............3
Opp Amaryllis! vakna min lilla! FS 31 FISKAFÄNGET
Amaryllis lät mig, utan våda, FS 31 FISKAFÄNGET
Vakna Amaryllis lilla, vakna; FS 31 FISKAFÄNGET
 
 AMBE.................1
Utdrag, Ambe, Tern och quartern. EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
 
 AMEN.................2
Käraste Bröder, Amen, gutår, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Denna Epistel, ja Amen! Trurunt. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
 
 AMFOJÖ...............1
björnarna som dansa Pålska. Si tocken Amfojö, Susanna, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 AMI..................2
Hör jag skal säga dig pauvre Ami, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Drick drick Mon Ami. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
 
 AMMA.................1
Kyskheten klädd i taft wid waggan satt som amma, EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
 
 AMO..................1
Och conjugera Amo; FS 28 TRE REMMARE
 
 AMOUR................2
på sitt Oboe d amour. EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
Förrn Bergen med sitt Oboe dAmour, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
 
 AMPHION..............1
och på wattnet Amphion EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
 
 AMSTERDAM............2
men Krögar-Mor på Amsterdam, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 10
Amsterdam. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
 
 AN...................21
snart åter will en an din födslo-källa dämma, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
82-an sagta rycker, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Hungern griper mig så an EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
gungar af och an, och glimmar EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
under den mildaste himmel, då de dödliga med bleknade an FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Tyst af och an; FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Drifves af och an, men stundom gör en lof, Fin. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Af och an hon kasta sig, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Drog på skon, och af och an FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Lägg an i vädret! Ge fyr! För fot, dit nöt! FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Af och an hon vickar, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Sist vanka slängar hvar om an; FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Hur har väl den leken gått an? FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Af och an, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Och lemnar sin skörd åt en an. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Se Bror Lars Bror Carl Petter och en an gesäll FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Hwar om an FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Sen vill jag ställa an min färd, FS 19 Ach! döden är en faslig björn
En an gång kunde hända, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Quëstio an? är nu denna, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Quëstio an? är nu denna, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 ANAMMA...............2
Som nyss anamma. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Och sitt fluidum anamma FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
 
 ANBEFALTES...........1
Notarien anbefaltes sen FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
 
 ANBELANGAR...........1
Hvad anbelangar W&hellip2;zens stop, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
 
 ANCKARE..............1
på en Anckare i wrån. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
 
 ANDA.................3
Eij Spådoms-fogeln må Augurens anda willa, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
samma stolthet styr wår Anda, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Känn där far min, känn där hans anda. FE 27 Som är dess sista tankar
 
 ANDAKT...............3
Rör til andakt hvar person, FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Movitz i sin andakt dör, FE 66 Til Movitz Målare
Uti vår andakt, nu Broder och Syster, FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
 
 ANDANTER.............1
Polskor och Andanter. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
 
 ANDAR................1
fast än mörcksens Andar fräsa EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
 
 ANDAS................17
Uff ren han andas godt. EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
Knapt i Dianas lund en Pappegoija andas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Dock tycks wid Cyperns Strand där idel skönhet andas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
at få andas, le och dö. EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Men ach! Licette! .... Licette hon andas intet mera. EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
andas hjertat ömt och godt. EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Hurra Kamerater! alt andas i frögd; FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Andas. Fy tusand! hvad dunst ur din aska. FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Vällukt andas, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Bröstet andas FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Innom vår Krog, vet glädjen andas, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Bröstet sväller högt, och hvar gång Nymphen andas, FE 66 Til Movitz Målare
Caisa du dör, Himmel! hon andas; FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Caisa du dör, himmel! hon andas FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Han andas tungt och flåsar, FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Där Han andas, FS 43 Adams skål, vår gamla far!
Alting är gladt, alt andas så fritt, och solen i molnena glimmar, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section