Next Section

Previous Section

 
 ALEXIS...............5
På Grenen af en Alm Alexis hängt sin lyra, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
lägg bort din pipa Pan, Alexis tag din luta EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Alexis lutan rör. EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
På grenen af en alm Alexis hängt sin lyra, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Lägg bortt din pipa, Pan! Alexis, tag din luta, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 ALICANT..............1
Ska ni veta Flickor, är från Alicant, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
 
 ALL..................39
Commerce-Collegium i all ähra, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
och stundom i en punckt all werldens färgor fans. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
at all dess stolthet bryts i suckar utan tal. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
tills wår sorge-dag blir all. EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
för all söttma af Hans ord, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
mitt bord med all pragt EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
all min oro, hot och twång. EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
för all werlden ömt bekänna, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
min sömn, min glädie är nu all, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
All Skolens ungdom syns EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
All Olympens Guda-skara EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
är min Spånad redan all. EN STUF RIM N:o 44 4. BILLET. U: W: Swar
All denna härlighet EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
Af Kärlek all naturen lifwas, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 10
och få all min Egendom. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
I all kättja, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Bort med all ängslan käraste själar, FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Här är all ting, här är jag. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Skal bli qvitt all smärta, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Bort med all smärta, FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Smorda all ihop. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Stäng för all ting väl igen; FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Jordens Gudar, all er lycka, FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Skal all min sorg gå förbi. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Men af all naturens pragt, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
All naturen börjar vakna FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Stod då all vår slägt. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Far då väl o verld med all din snara! FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
All ting vi tåla; FE 59 Til Lo-Katten
Movitz skall all ting besörja FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Du all naturen upeldar i låga FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Förbanna sej och all sin musik, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Heij på min namns dag! all werlden jag dubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Drick och lyssna, bort all reçonance FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Af bränvin är all min blod, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Sen skull det smälla tils dagen blef all. FS 11 Portugal, Spanjen
Svarta kläder med all heder, FS 20 Mina Björnar samlen eder
Som knappast har, med all din rang, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Så blir all ting för mig en gåta; FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
 
 ALLA.................56
där alla lifsbeswär med sång och lek bortblandas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Alla kystes, alla buga, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
Alla kystes, alla buga, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
Alla fromt ett ord uttrycka: EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
Man från man i alla leder, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
i alla sällskap du kan winna EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
Alla lura dickt på klöfwer, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 7
Kära Systrar lät oss alla glada blifva; FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Blås Edra Satar, nu blåser en, blås alla tillika, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Nå ä nu alla församlade här, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Vi ä alla här. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Knäppen alla. FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Och lät oss alla dansa kring. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Kära Bröder slå nu alla fenstren opp; FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Låtom oss alla FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Undan ur dörren med alla; FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
I alla öden, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Blåsen nu alla, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Sjungom nu alla! FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Ers nåd på alla säten, FE 29 Til de förnäma
Alla de hitta til drufvornas land. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Dock kan jag tryggt för Er alla bedyra, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Skyldra, lös af, stå rätt, alla nio! FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Vi ha alla lika rang. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Hör ju til oss alla. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Sjungom alla nu i chor, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Blir min Mantille i alla fall. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Ta mej sju tusan! alla ä di från Bourdeaux. Gutår! Hej FE 59 Til Lo-Katten
Alla på Pålskan nu vänta, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Alla börja friskt på en gång, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Gladt på Djurgåln kring alla backar, FE 63 Diktad midt i veckan
Hon kall! lät oss alla varma i hjertat nu vara; FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Alla Nympher i Stan; FE 67 Til Mutter på Tuppen
Hon gaf oss alla Färsköl fyra krus, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och med Hänne alla lustiga lag; FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Vi ä torstiga alla. FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Af alla slag! FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Vid alla Instrumenters ljud. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Alla små krämpor förswan som en rök FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Ut alla man FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Och alla skyar braka. FS 5 MIN HERRE! (b)
Bröder alla, FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Och Posito skrek alla. FS 28 TRE REMMARE
Ifrån alla kanter FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Skull med alla nu lika handlas, FS 36 Gubben Loth och hans gamla Fru
Dock om alla gifta hade FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Rätten funnit alla redan, FS 49 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Upskofs Utslag i Saken
Och du Bror W&hellip2;z räck alla fingrarna, FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
At vi prompt, som vi alla böra, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Töm alla måtten FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
At vi prompt, som vi alla böra, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Skörtena flägta med sniljor i alla hörn; FS 55 BAGGENS-GATAN
Sjungom då alla båd stora och små, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Och alla Nympher fly. Fin. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Och rocken utaf så at alla må se FS 62 Aldrig et ord!
Alla i västen, FS 62 Aldrig et ord!

Next Section

Top of Section