Next Section

Previous Section

 
 AFBILD...............1
Morgonrodnans afbild sammanbragt. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
 
 AFBRUTEN.............1
Stråken afbruten och taglet är alt; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
 
 AFFAIRE..............1
Riddar Sanct Jöran, hvad är din affaire? FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
 
 AFFÄRER..............1
Pålens affärer? Pling plingeli plång. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
 
 AFGRUND..............2
och ur afgrund flamma opp. EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Och för mot afgrund krig; FS 21 MÅLTIDS SÅNG
 
 AFGRUNDS.............2
När han söng mot afgrunds magt, FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Fördömmer mig til afgrunds djup; FS 18 FRÅSSAN
 
 AFGÅNG...............2
des afgång, några Qväden om Bacchi safter, och FS 5 MIN HERRE!
pitel Johan Glocks afgång från jord FS 5 MIN HERRE! (b)
 
 AFGÅNGEN.............1
Glock, är med döden afgången i början af den FS 5 MIN HERRE!
 
 AFKLIPT..............1
Afklipt en knapp vid Charons bud. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
 
 AFKLÄDD..............1
afklädd in till bara wästen EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
 
 AFLEDNE..............1
orden. Vår afledne Härolds förtjenster äro drå FS 5 MIN HERRE!
 
 AFMÅLA...............3
Verlden är ej så ful, som vi hänne ängslig afmåla FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Lät oss afmåla FE 59 Til Lo-Katten
längtan afmåla, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 AFMÅLAR..............2
Och din glans afmålar? FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Se på den som din pensel afmålar; FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
 
 AFSKED...............2
Nå så gutår! dig Bacchus afsked bjuder, FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Får du mitt sista afsked röna; FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
 
 AFSKEDSTAGANDET......1
undfå vid afskedstagandet, Älskelige Bröder, för en hvitten FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
 
 AFSTANNAR............1
Man tror ej at saken snart afstannar; FS 33 Magistraten uti T fiker
 
 AFSÄTTNING...........1
at min afsättning går så sträft. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
 
 AFTAGA...............1
Mina krafter de aftaga, FS 61 TIL BUTELJEN
 
 AFTON................16
Din afton-stjerna FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
röster. Där kostar et glas af Stora Mogols Afton-finkel, FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Likgodt, om en afton jag råka FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Klockan Sex i afton ungefär. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
På Tre Byttor en afton sen balen var sluten; FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Under Afton-stjernans klara brand, FE 63 Diktad midt i veckan
Movitz, i afton står Baln FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Lotta god afton god afton Mamsell FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Lotta god afton god afton Mamsell FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Dyrbart Afton-offer vid för detta Hä FS 5 MIN HERRE! (a)
Din dag och afton målar. FS 5 MIN HERRE! (a)
Morgon-, middags-, afton-rus FS 10 Supa klockan öfver tolf
Afton-rus FS 10 Supa klockan öfver tolf
Afton-rus FS 10 Supa klockan öfver tolf
Afton-rus FS 10 Supa klockan öfver tolf
Afton-rus, FS 10 Supa klockan öfver tolf
 
 AFTONEN..............1
klotet, af von Ehrensugga, om aftonen FS 5 MIN HERRE! (b)
 
 AFTONRODNAN..........2
Aftonrodnan sprider ren sin flamma, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Din näsa aftonrodnan bar, FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
 
 AFTONRÅDNAN..........1
Bjud Stjernan på din sky mot aftonrådnan kämpa, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 AFTONS...............1
Det var rätt curieust; i går aftons så satt vi och FS 13 KLUBBEN
 
 AFTONSTJERNANS.......1
Vid aftonstjernans bloss. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
 
 AFUND................4
Båd utaf lycka och afund och tid, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Afund at trycka, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Til en afund för Gudinnor, FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Til dig aldrig Afund sökt någon stig, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
 
 AFUNDS...............1
Glöm afunds hand; FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
 
 AFVÄNDER.............1
Lika den rand, det brokiga prål, då regnbågen stormen afvänder. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 AFWUND...............2
Sielf Afwund bör min tekning tåla, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
Du gjör at afwund Sielf blir flater EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
 
 AGAT.................1
deras Agat-liar. Dryckes-kärlen vid de sorlande bäckar finnas FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
 
 AGG..................2
trotz agg och förtal; EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
Strandadt, plundradt, fullt af fattigdom och agg. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
 
 AGGET................1
Agget fly dit ingen wet, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
 
 AGRELL...............4
För Tullskrifvaren Agrell. FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Agrell var värdig! Låt, Knape, låt. :||: FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Agrell han skal nu bära FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Skattmästaren Pehr Agrell! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
 
 AGTA.................2
Agta kjorteln, si hur han fladdrar i hvar våd; FS 55 BAGGENS-GATAN
Mig från törstig granne agta, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
 
 AGTAR................2
jag agtar som et skarn, ett damm, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Jag agtar en Krona liksom en Cardus, FS 13 KLUBBEN
 
 AH...................2
ah! c est un autre chose. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
Där står han och skäller på Musikanten. Ah! il a peur FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 AHASVERI.............2
Ahasveri bord det prålar; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Ahasveri lära, FS 40 Ahasverus var så mägtig
 
 AHASVERUS............6
Kung Ahasverus i köket FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Ahasverus var så mägtig, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Ahasverus satt så guldgul och sur, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Ahasverus han var gifter, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Ahasverus drack och Esther gret; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Ahasverus ful och bister, FS 40 Ahasverus var så mägtig
 
 AIJ..................7
Aij Movitz jag swimmar jag dör. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
aij min arm! aij mitt ben, aij aij aij aij min arm! FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
aij min arm! aij mitt ben, aij aij aij aij min arm! FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
aij min arm! aij mitt ben, aij aij aij aij min arm! FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
aij min arm! aij mitt ben, aij aij aij aij min arm! FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
aij min arm! aij mitt ben, aij aij aij aij min arm! FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
aij min arm! aij mitt ben, aij aij aij aij min arm! FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)

Next Section

Top of Section