Next Section

Previous Section

 
 RAABE................1
Rumpevrickere! Är der ingen skam i jer? Tör J raabe sådan FE 59 Til Lo-Katten
 
 RAAD.................1
udi Bormästerens Gade, Fanden selv maa logere paa Raad FE 59 Til Lo-Katten
 
 RACK.................4
Hvad har du i ankaren? Rack. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Skål Högädle Herr Rådman! Det var kostelig Rack. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Med slefven full af rack, Citroner och prål. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Mer Rack FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
 
 RACKER...............1
und Racker-parti. FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
 
 RAD..................7
drif-is i hwar enda rad, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 2. BILLET U: W:
Än de stolta Stammar som stå rad i rad, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Än de stolta Stammar som stå rad i rad, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Til dess den långa och svartklädda rad, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Bröderna dantsa fem sex uti rad FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
rad vid Häroldens i Bacchi Ordens-Ca FS 5 MIN HERRE! (b)
Stafvar en rad på registret med sång, fast tonerna falla sig hesa; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 RADEN................1
Fröknar nego hela raden, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
 
 RADER................1
Dikta dina rader, FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
 
 RAGLA................5
Ragla mot skänken, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Ragla til bord och stop. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Här ser du herdar som ragla båd morgon, middag, qväll, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Ragla och tumla med stopet i hand, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Sad Preses, och ragla med klubban på sned. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
 
 RAGLANDE.............3
Raglande skugga, brusiger min, FE 27 Som är dess sista tankar
Raglande, darrande, sur-ögd och dum FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Rusige Mäns Glädje och Raglande Qvinnors Tan FS 5 MIN HERRE!
 
 RAGLAR...............3
Och raglar mot bol. Fin. FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Raglar med Fiolen kring. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Och raglar med Prestafven; FS 5 MIN HERRE! (c)
 
 RAILLERAR............1
Och Raillerar FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
 
 RAILLERIE............3
Raillerie! FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
En gång, Ulla, raillerie! FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
... Raillerie. D. C. FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
 
 RAISONERAR...........1
och raisonerar plumt i mitt hus, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
 
 RAK..................7
på nageln af en Rak-rem pryglas, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
Rak i lifvet Ulla, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Och Jergen rak i lifvet. Hut! FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Sitter rak i sadeln som en stång. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Rak i lifvet, rak Ulrika! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Rak i lifvet, rak Ulrika! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Rak som knekten står i roten! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 RAKA.................3
Blås edra satar och hållen er raka, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Systrar hållen eder raka FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Med calott och långa raka hår, FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
 
 RAKETER..............1
Bomber, raketer, FS 11 Portugal, Spanjen
 
 RALLA................1
Och meo voto, falli ralli ralla, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 RALLI................1
Och meo voto, falli ralli ralla, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 RAM..................2
Om ram bestyr, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
En förgylder ram. D.C. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
 
 RAMAR................1
Ramar och Taflor och Spikar, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 RAMLA................4
Och ramla. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Klang, stäm och ramla FE 29 Til de förnäma
At i slaget ramla två. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Tils vår verld skal ramla. FS 43 Adams skål, vår gamla far!
 
 RAMLAR...............4
bullret ramlar in i skogen EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
Allting ramlar nu denna stund; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Korfwen på trumman han ramlar och slår FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Stekwändarn ramlar FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
 
 RAND.................5
Tänds vid solens rand. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Och dessa Löfträn vid dagens ljusa rand FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Och höll mot Morgonrådnans gyldne rand FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Fram i fronten glittrar en blomma, där en rand FS 55 BAGGENS-GATAN
Lika den rand, det brokiga prål, då regnbågen stormen afvänder. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 RANDAS...............4
Dess ögons klara eld lik dagen när den randas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Prägtigt randas, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Halsen med et pärlband randas, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Som randas lugnt och skönt FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
 
 RANDIGA..............3
Lång-Anders i sin randiga rock, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Randiga målar FS 31 FISKAFÄNGET
Klädd i sin randiga hemväfda råck och väst; FS 55 BAGGENS-GATAN
 
 RANDIGER.............2
Randiger nattrock och skuren peruk, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Randiger nattråck och käpp uti hand. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
 
 RANG.................6
Bland Virtuoser ta stämma och rang. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Vi ha alla lika rang. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Vi dricka skålen med högmod och rang. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Det gör mig godt Mor Maja, det var öl med rang. FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Som knappast har, med all din rang, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Har hon dubbel rang. FS 41 Joachim uti Babylon
 
 RANGEN...............1
Guld är mer än rangen; FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
 
 RANGERA..............1
Nympherna qvickt sig rangera, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 RANKIGA..............1
Illfänas til sitt rankiga skjul, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN

Next Section

Top of Section