Next Section

Previous Section

 
 QVALM................2
Förskingra hjertats ångst och qvalm; FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
En sträng Vestal i sit qvalm i sit qvaf. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
 
 QVAR.................4
I Bacchi vingård stå qvar där du står. FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Qvar på bänken FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Har du något i flaskan qvar? FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Har du något i flaskan qvar? FS 59 Har du något i flaskan qvar?
 
 QVARNAR..............1
Qvarnar och hjul FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
 
 QVART................1
Och Summa summarum, tre qvart uppå tu FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
 
 QVARTAN..............1
Gubben har durchlopp och dras med qvartan; FS 12 Venus, Minerva
 
 QVARTEN..............1
Fem supar i qvarten han tog. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
 
 QVARTER..............7
Tamb.Älsklige Bröder, fulla qvarter FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Somliga dricka et qvarter i hast, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Jag satt så nöjd och drack mit qvarter, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Drick et qvarter; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Drick et qvarter; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
At gå hem til mitt qvarter. FS 15 KÄLLARSÅNG
Tagit in så många qvarter, FS 49 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Upskofs Utslag i Saken
 
 QVARTO...............1
Qvarto Pontac, quinto Fisken, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
 
 QVAST................2
Än om et kyrktorn och än om en qvast; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ej fans där en enda qvast; FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
 
 QVESTION.............1
I en ganska sträng och svår qvestion, FS 33 Magistraten uti T fiker
 
 QVICK................6
Du är eldig, qvick och yster, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Qvick och vig.Oboe. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Fisken dansar qvick i katsen, och här FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Tag dig frukost, Bror Mollberg, beställsam och qvick, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
At han är rusig, tapper, kär och qvick. FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Som Mercurius qvick och snäll. FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
 
 QVICKA...............1
Muntra, qvicka, FS 43 Adams skål, vår gamla far!
 
 QVICKER..............1
Gumman qvicker, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
 
 QVICKNA..............1
Qvickna åter i din graf. FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
 
 QVICKT...............2
Som en fisk hon qvickt sig vände, FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Nympherna qvickt sig rangera, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 QVIDA................1
Foglens sång och qvida; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
 
 QVIDER...............1
Bredström står och qvider. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
 
 QVIGOR...............2
Med båd Lamb och qvigor; FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Qvigor och Tjurar FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
 
 QVINLIGT.............1
Et qvinligt öga fullt med tårar FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
 
 QVINNA...............4
Men var inte lik en qvinna; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Nej, stick up Buteljen; bjud vår Qvinna. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Qvinna och man. FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Qvinna och man. FS 22 BACCHI BRÖLLOP
 
 QVINNO...............1
Vinets kraft och qvinno-tårar FS 42 Judith var en riker Enka
 
 QVINNOR..............2
Qvinnor och Männer FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Skål Bacchi män och qvinnor! FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
 
 QVINNORS.............1
Rusige Mäns Glädje och Raglande Qvinnors Tan FS 5 MIN HERRE!
 
 QVINTEN..............4
Sprang qvinten och jag föll omkull. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Där har du för qvinten som sprang. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Stämde qvinten, plang, plang, satt fioln under armen; FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Lät nu qvinten springa; FE 61 Till K. Mor på Fyrkanten
 
 QVINTILLERA..........1
Fader Bergström nu qvintillera, FE 63 Diktad midt i veckan
 
 QVISTAR..............1
Under tvänne oljo-qvistar FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 QVITT................1
Skal bli qvitt all smärta, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
 
 QVITTRANDE...........2
Slumrande slöt sin qvittrande visa; FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Foglen i skyn med qvittrande näbb til låfsång bereder sin tunga; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 QVÄDEN...............1
des afgång, några Qväden om Bacchi safter, och FS 5 MIN HERRE!
 
 QVÄLJER..............1
Kärlek hjertat qväljer. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
 
 QVÄLL................4
Blåsen bra i qväll. FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Här ser du herdar som ragla båd morgon, middag, qväll, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Hur vårt månsken nu i qväll FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Kom slå vad, i qväll FE 67 Til Mutter på Tuppen
 
 QVÄLLARNA............1
Ändå om qvällarna, FE 67 Til Mutter på Tuppen
 
 QWAL.................4
Slut ögats förlåt till, kom lindra qwal och krämpa, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
at bäst det tror sig fritt och wet af inga qwal, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
då börjar wåra qwal utgjutas EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
och utur det qwal jag waknar, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 QWALM................1
gömd i qwalm och heta moln; EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
 
 QWAR.................3
samma Lynnen ha wi qwar, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
som ligger qwar på stoln. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
fins litet hällning qwar. EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
 
 QWARNEN..............1
intill Mölnarn opp i qwarnen EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
 
 QWICK................1
Piparn blåser ung och qwick; EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
 
 QWICKA...............1
inunder qwicka ljud kring dig en circel gjör, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
 
 QWICKER..............1
Blir rusig och qwicker FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
 
 QWICKNA..............1
qwickna wid Trompetens klang; EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
 
 QWIDA................1
bli wittne till min qwida, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
 
 QWINTEN..............1
Och slår driller på qwinten helt lös. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 QWINTILERA...........1
Jag skall för er Qwintilera FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 QWISTAR..............1
bland qwistar af Cyrener EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
 
 QWISTAS..............1
det till likbår fälls och qwistas, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
 
 QWÄFWA...............1
När lifs-bekymren mig eij qwäfwa, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
 
 QWÄFWAS..............1
och med dubbel fasa qwäfwas EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 QWÄFWES..............1
qwäfwes jag af rök och damm. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 QWÄLJES..............1
eij längre qwäljes, spår och wakar, EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
 
 QWÄLL................2
Blif hwarje qwäll, hwar Främling en Maka FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Wi få roligt gåssar nu i qwäll. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)

Next Section

Top of Section