Next Section

Previous Section

 
 ABBÉ.................1
Hur Bacchus vår fader oss biktar liksom en Abbé. FS 62 Aldrig et ord!
 
 ABER.................2
Aber hur är det fatt? FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aber hvarföre då FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
 
 ABRA.................2
Abra hännes tjenarinna, FS 42 Judith var en riker Enka
Pigan Abra hufvud stoppa FS 42 Judith var en riker Enka
 
 ABRAHAM..............1
Abraham, den heders-gubben, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
 
 ABRAHAMS.............1
Vid Abrahams sida FS 25 KRÖGAREN
 
 ABRAM................8
Samma tröst som Abram fick FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Abram var en riker bjesse, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Abram var til älskog böjd, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Abram sjelf var rasker nog, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Abram, fulla hundra år, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Abram var kar. :||: FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Sara dör och Abram gråter, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Abram slikt uträttar, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
 
 ABSALON..............1
Absalon tumlar af öket, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 ABSALONS.............1
Saul med et spjut, Susanna i bad och Absalons skenande mula. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ACCOMPAGNEMENT.......1
Vid et accompagnement FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
 
 ACCORDER.............1
Slog accorder efter noten, FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
 
 ACCURAT..............2
Wingmark såg ut accurat FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Där accurat står Baln. Fin. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
 
 ACH..................74
Ach Söta, släpp mig fram, EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
Men ach! Kring Cyperns fält, kring skogar, berg och dalar, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
men, ach min syn eij skådar EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Men ach! Himmel!!! Hwad får jag, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Ach! hwad hiskeliga larm. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
Ach! mer än bistra blick; EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Ach om jag nånsin kändt den södra malmens fara, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Men ach! Licette! .... Licette hon andas intet mera. EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Ach skönsta barn af Eva! FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Ach alt kött är hö! FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Ach si Ormens Pigor, si Caisa, blås bra! FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Blås nu pianissimo; Ach sicken en! FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Ach du min Moder! säj hvem dig sände FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Ach jag arma dräng! FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Läska min tunga, ach! Söta safter FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Ach! mina Vänner, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Ach hvad svek! FE 29 Til de förnäma
hornet. Prutt, prutt, prutt, prutt. Ach tu tummer taifel! FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Ach hvad för en usel koja! FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Ach himmel! min sorg blir nu ny. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ach! himmel, ach! hvar tima och stund FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Ach! himmel, ach! hvar tima och stund FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Men himmel ach! hur bytes alt om! FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Himmel ach! hvad larm och skrik! FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Nu är han döder Ach! är han död? Bevars! FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Svep om dig saloppen; Ach! dog du min Ulla, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ach jag ryser! ach jag ryser! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ach jag ryser! ach jag ryser! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ach! hur din läpp är klufven och stor! FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Sötaste Bror Petter, ach jämmer! Peruken FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Ulla söng, han ropa: ach! FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Ach hur ljuflig då den ton FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Ach sjung en skål som är lustig at höra. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Ach! för hvar gång jag skåda FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Ach min Boman! jag dig aldrig ser. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Men ach! vår Enkling så bestört FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Ach oerhördt! FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Ach oerhördt! FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Ach Mollberg! gråt din Vän ej mer, FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Kilberg, ach! mit hjerta i mig blöder. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Ach sorgeligt Calas! Kling klang. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Gretgen, ach! hon til svepning har FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Himmel ach! Se på hur luten FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Men ach min Ulla gråter. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Ach ich pin ein elend sinder FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Movitz! ach! hvad du lycklig är! FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Ach et dyrbart lån! D.C. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Men ach! hvad hon är skön när hon med hufvud nickar! FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Ach! måla Movitz mer, men gör din tekning glad. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Ach! mein Schatz, Engels kindlein! wer ich? FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Ach meine Seel wo ist mein bouquett? FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Ach längtansvärda och bortskymda skjul, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Ach hvad dårskap på vår ö! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Ach! Ach! tocken stjerna, lull! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Ach! Ach! tocken stjerna, lull! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Ach se hur Charon stretar! FS 5 MIN HERRE! (b)
Men ach! din tunga, hur var hon? FS 5 MIN HERRE! (c)
Ach! hvad jag önskar uti mina dagar, FS 7 TIL KÄRLEKEN OCH BACCHUS
Ach om vi hade, god vänner, en Så FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Ach! om vi hade, god vänner, en Så FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Ach! om vi hade, god vänner, en Så FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Ach! om vi hade, god vänner, en Så FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Ach om jag ägde de kronor i quäll FS 11 Portugal, Spanjen
Ach hur lätt et ord skull mig vinna! FS 14 Hade jag sextusende daler
Men ach! det til slut med mig lider; FS 14 Hade jag sextusende daler
Ach hjertans gubbar! gör er flit; FS 15 KÄLLARSÅNG
Ach! döden är en faslig björn, FS 19 Ach! döden är en faslig björn
Ach hör ett roligt giftermål! FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Benragel, Knotor - Ach och Ve! FS 25 KRÖGAREN
Ach aldrakäraste täck är Prestafven! FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Ach se hvad equipager! FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Ach! om jag varit i Josephs ort, :||: FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Men ach! FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
Ach hade Fredman blott förlag, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER

Next Section

Top of Section