Next Section

Previous Section

 
 IBLAND...............22
glor opp ibland så trumpen EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
ibland i Lyckans Tempel stå, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
ibland sagtmodigt träda neder EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
Sup ock ibland; FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Han sig förvillar, drillar ibland. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Gutår, en Sup ibland. FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Gör caprioler och stupa ibland; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Han ibland FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Blir röd i synen, blå ibland; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Bröderna fara väl vilse ibland FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Skjortan syntes ibland, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
När den skymtar fram ibland, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Käns ibland. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ibland skäckar FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
När hon satt vid krogdörn ibland, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Slungar stenen dit ibland FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Syns ibland. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Nu ibland Baroner FE 63 Diktad midt i veckan
Och klå dig på Låret ibland. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Främst ibland Bacchi hjeltar han tråkar, FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Baktil göms den ljusbruna luggen ofta ibland FS 55 BAGGENS-GATAN
Tittar ibland åt fönstret och glor, betraktar båd stjernor och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ICH..................3
Ach ich pin ein elend sinder FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Ach! mein Schatz, Engels kindlein! wer ich? FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Hit en sup, ich hab kein geldt. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 ICKE.................7
min Konung, hans krono och landom, ickeFS 5 MIN HERRE!
Hvarthän, jag icke veta vil; FS 5 MIN HERRE! (c)
At fråm Olympen är icke en själ. FS 12 Venus, Minerva
Sömnens Gud får icke mera råda FS 31 FISKAFÄNGET
Tänk icke illa, FS 31 FISKAFÄNGET
Är det icke sant? FS 40 Ahasverus var så mägtig
Gråtögd och yr, beklämd och försagd at icke min Konung få FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 IDEL.................2
Dock tycks wid Cyperns Strand där idel skönhet andas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
där lust och kärlek trifs och idel frihet rår, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
 
 IDELIG...............1
Idelig dubbelt öl Bror. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
 
 IDELIGA..............1
hon ideliga ljuger, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
 
 IDLIG................2
och idlig påcka på contant. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Jag will just eij idlig skryta, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
 
 IDLIGA...............1
Med en trut som idliga blåser; FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
 
 IFRÅN................17
liten Fänta ifrån Callmar, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
ifrån Elfsborg, som jag tycker, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
och ifrån Cytheren bördig EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
Skogen dagas långt ifrån, EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Ifrån herdars säten FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Ifrån Lofön komma vi FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
kommer ifrån Bourdeaux. Han ligger ju i Cattegat, Canalje. FE 59 Til Lo-Katten
Gevär! Ifrån Grafölsgåln på Söder. D. C. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Aldrig min fot, ifrån denna här stund FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
En Mamsell ifrån landet FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Ifrån det du til bordet gick, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Där får du flaskan ned ifrån lafven. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Ifrån alla kanter FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Ifrån Barbari. FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Ifrån Tripoli. FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Sätt ifrån dig kruset; FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Ifrån Mosel eller Rhen? FS 61 TIL BUTELJEN
 
 IFVER................2
Tamb. Och efter trippa i full ifver FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Och så beställsam i sin ifver, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
 
 IGEN.................29
Han käns igen med möda, EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
tills wij få wår Kung igen. EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
Stäng för all ting väl igen; FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Slår den igen, kanske än på et år. FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
känner jag igen Peruken; han har lånt Skoflickarens Peruk FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Som vil ut til sin frihet igen, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Spelar psalmen om igen.D.C. FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Fästa din Salopp igen FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Två föll igen; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Ej fins igen, FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Håll ut ringen, vänd om igen. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Spänn igen dina skor, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Igen. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Mollberg nu dansar igen, FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Slog dörrn igen. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Knäptes trångt igen; FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Slog kiöksdörrn igen FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Rör på tappen, drick igen. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Riddar-kåpan knäpp igen. FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Knäpp igen dit Riddar-bälte; FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Så hade jag ingen fyrk mer igen, FS 17 BACCHI CALENDER
Hör trompeten igen! FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Sen far han hem igen. FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Skranket igen. FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Drick om igen, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Men kom aldrig mer igen. FS 61 TIL BUTELJEN
Kom ej mer igen. :||: FS 61 TIL BUTELJEN
Andra igen ur blomstrande kärl utösa de vackraste floder, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Andra igen, med gnäggande spann, sig långt utom vagnarna FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section